پیام خود را بنویسید
دوره 21، شماره 7 - ( دو ماهنامه بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 21 شماره 7 صفحات 18-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان،‌ ایران. ، kianersi.f@gmail.com
چکیده:   (639 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال وسواس فکری-عملی از جمله اختلالات ناتوان کننده است که عملکرد فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی و افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل بود.
مواد و روش‌ها: اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان متاهل مبتلا به وسواس فکری و عملی شهر تهران در سال 1396 بود. 30 زن متاهل با دامنه سنی20 تا 45 سال به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه گواه، گروه آموزش ذهن آگاهی تقسیم‌ شدند. گروه آزمایش به مدت یک ماه، 8 جلسه60 دقیقهای، ذهن آگاهی را آموزش دیدند. سپس از ‌آن‌ها پس ‌آزمون گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامههای علائم وسواس فکری-عملی وسواس اجباری و رضایت زناشویی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مانکوا در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 و نرم افزار SPSS نسخه 24 صورت گرفت.
ملاحظات اخلاقی: کسب رضایت آگاهانه و در اختیار قرار دادن نتایج از اصول اخلاقی در این پژوهش بود.
یافته‌ها: بررسی‏های آماری نشان داد که نمرات رضایت زناشویی پس از مداخله ذهن آگاهی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور معنی‌داری افزایش یافته است
(05/0
> p). همچنین آموزش ذهن آگاهی کاهش معناداری را در علائم وسواس فکری-عملی زنان متاهل نشان داد (05/0> p).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌‌های این پژوهش آموزش ذهن آگاهی میتواند شیوه مناسبی برای کاهش علائم وسواس فکری-عملی و افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل باشد
متن کامل [PDF 483 kb]   (243 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۳

فهرست منابع
1. Hale L, Strauss C, Taylor BL. The effectiveness and acceptability of mindfulness-based therapy for obsessive compulsive disorder: a review of the literature. Mindfulness. 2013; 4(4): 375-82.
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA. 2013.
3. McNally RJ, Mair P, Mugno BL, Riemann BC. Co-morbid obsessive–compulsive disorder and depression: A Bayesian network approach. Psychological medicine. 2017; 47(7): 1204-1214.
4. Jones PJ, Mair P, Riemann BC, Mugno BL, McNally RJ. A network perspective on comorbid depression in adolescents with obsessive-compulsive disorder. Journal of anxiety disorders. 2018; 53: 1-8.
5. Basharpoor S, Molavi , P, Sheikhi S. Comparison of marital satisfaction and quality of life with obsessive compulsive disorder and other anxiety disorders and normal people. J Urmia Univ Med Sci. 2013; 23 (6): 597-605.
6. Lampis J, Cataudella S, Busonera A, Skowron EA. The Role of Differentiation of Self and Dyadic Adjustment in Predicting Codependency. Contemporary Family Therapy. 2017; 39(1): 62-72.
7. Sguazzin CM, Key BL, Rowa K, Bieling PJ, McCabe RE. Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Residual Symptoms in Obsessive-Compulsive Disorder: a Qualitative Analysis. Mindfulness. 2017; 8(1):190-203.
8. Strauss C, Lea L, Hayward M, Forrester E, Leeuwerik T, Jones AM, Rosten C. Mindfulness-based exposure and response prevention for obsessive compulsive disorder: Findings from a pilot randomised controlled trial. Journal of anxiety disorders. 2018; 39-47.
9. Chen Y, Yang H, Liu L, Fang R. Effects of mindfulness-based stress reduction on the anxiety, depression and quality of life of patients with intrauterine adhesion: a randomized controlled trial. International Journal of Clinical and Experimental Medical 2017; 10(2): 2296-305.
10. Parsons CE, Crane C, Parsons LJ, Fjorback LO, Kuyken W. Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants' mindfulness practice and its association with outcomes. Behaviour Research and Therapy. 2017; 95(1): 29-41.
11. Narimani M, Ariapooran S, Abolghasemi A, Ahadi B. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and emotion regulation training in the affect and mood of chemical weapons victims. amuj. 2012; 15 (2):107-118.
12. Van Son J, Nyklíček I, Pop VJ, Blonk MC, Erdtsieck RJ, Pouwer F. Mindfulness-based cognitive therapy for people with diabetes and emotional problems: long-term follow-up findings from the DiaMind randomized controlled trial. Journal of psychosomatic research. 2014; 77(1): 81-4.
13. Hodgson RJ, Rachman S. Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy. 1977; 15(5): 389-95.
14. Bernal-Ruiz C, Rosa-Alcázar AI, González-Calatayud V, Rosa-Alcázar E. Is there a relationship between problematic Internet use and responses of social anxiety, obsessive-compulsive and psychological well-being among adolescents ?. Anales de Psicología. 2017; 33(2): 269-76.
15. Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, Mazure C, Fleischmann RL, Hill CL, Heninger GR, Charney DS. The Yale-Brown obsessive compulsive scale: I. Development, use, and reliability. Archives of general psychiatry. 1989; 46(11): 1006-11.
16. Rajezi Esfahani S, Motaghipour Y, Kamkari K, Zahiredin A, Janbozorgi M. Reliability and Validity of the Persian Version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). IJPCP. 2012; 17 (4): 297-303.
17. Poli A, Melli G, Ghisi M, Bottesi G, Sica C. Anxiety sensitivity and obsessive-compulsive symptom dimensions: Further evidence of specific relationships in a clinical sample. Personality and Individual Differences. 2017; 109:130-6.
18. Fowers BJ, Olson DH. ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of marital and family therapy. 1989; 15(1):65-79.
19. Seraj F, Nourani S, Shakeri M. Correlation between transition difficulty to parenthood and marital satisfaction and its comparison in women with first and second child. IJPN. 2014; 2 (3): 1-11.
20. Jiang H, Wang L, Zhang Q, Liu DX, Ding J, Lei Z, Lu Q, Pan F. Family functioning, marital satisfaction and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress and Health. 2015; 31(2): 166-74.
21. Ahmadi Bejagh S, Bakhshipoor B, Faramarzi M. Effectiveness of cognitive-based group therapy mindfulness-based on obsessive–compulsive disorder, meta-cognition and rumination beliefs. Clinical Psychology Studies. 2015, 5(20): 79-109.