پیام خود را بنویسید
دوره 21، شماره 6 - ( دو ماهنامه آذر و دی 1397 )                   جلد 21 شماره 6 صفحات 47-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ، gharlipourz@yahoo.com
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
چکیده:   (869 مشاهده)
زمینه و هدف: در کشور ایران یک چهارم زوج ها تجربه ناباروری داشته‌اند که این مشکل می تواند بر ابعاد مختلف زندگی زناشویی تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ویژگیهای روانشناختی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و مرکز ناباروری در شهر قم انجام شده است.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی روی 160 نفر از زنان انجام گرفت. 80 نفر از زنان در سنین باروری بوده و برای دریافت مراقبت‌های روتین کودکانشان به مراکز بهداشتی مراجعه می نمودند و 80 نفر دیگر از میان زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد اضطراب، افسردگی و سازگاری زناشویی جمعآوری گردیده و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 از طریق آزمونهای دقیق فیشر، تی مستقل و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: از نظر میانگین نمرات افسردگی (005/0= p)، اضطراب (02/0= p)، و سازگاری زناشویی (01/0= p)، تفاوت معنیداری در بین دو گروه مشاهده شد. به طوری که میانگین نمره افسردگی و اضطراب در زنان بارور بیشتر از زنان نابارور بود در حالی که میانگین نمره سازگاری زناشویی در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور بود.
نتیجهگیری: از آنجایی که باروری می تواند با عوامل روانشناختی و سایر عوامل زمینهای فرد مرتبط باشد، بنابراین توجه به نیازهای مختلف آموزشی زنان بارور و نابارور باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1910 kb]   (363 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: روانپزشکی
دریافت: 1397/1/18 | پذیرش: 1397/2/25

فهرست منابع
1. Barghi Irani Z, pirhayati Z, pirgholi F. The Role of the Self-Esteem, Perceived Stress, Alexithymia and Cognitive Avoidance on the Sexual Function of the Fertilized and Unfertilized Women. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017; 15 (2) :95-106.
2. Aghamohammadian Sharbaf H, Zarezade S, Horof Ghannad M, Hokm Abadi M. The Relationship between Perfectionism and Sexual Function in Infertile Women. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014;17(97): 9-17.
3. Tamannaifar M. A Comparative Study of Mental Health, Marital Adjustment and Coping Responses Among Fertile-Infertile Women. Clinical Psychology and Personality (Daneshvar Raftar). Scient Ific-Research Journal of Shahed Univ Ersity. Third Year. 2011; 3(4): 51-60.
4. Zahraie S, Bahrami Ehsan H, Kormi Nouri R, Besharat MA, Bidadian M. The role of cognitive representation, personality and cause of infertility in predicting psychological wellbeing of infertile women. Journal of Research in Behavioral Sciences. 2015;12(4): 63-71.
5. Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2014; 12(2): 131-138.
6. Kheyrkhah M, Vahedi M, Jenani P. The Effect of Group Counseling on Infertility Adjustment of Infertile Women in Tabriz AL-ZAHRA Clinic.oIranian Journal of Obstetrics, Gyneocology And Infertility. 2014; 17(113): 7-14.
7. Sadeghin E, Heidarian-poor A, Abed F. Comparison of psychiatric problems in infertile men and women referring to infertility clinic of Hamadan Fatemyeh Hospital. Arak Medical University Journal. 2006; 9(2): 31-9.
8. Alami M, Amanati L, Shokrabi S, Haghani H, Ramezanzadeh F. Factors influencing quality of life among infertile women. Iran Journal of Nursing. 2009; 21(56): 27-35.
9. Najafi M, Soleimani A, Ahmadi K, Javidi N, Hoseini Kamkar E, Pir Javid F. The study of the effectiveness of couple emotionally focused therapy (EFT) on increasing marital adjustment and improving the physical and psychological health of the infertile couples. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecologyand Infertility. 2015; 17(133):8-21.
10. Faramarzi M, Alipor A, Esmaelzadeh S, Kheirkhah F, Poladi K, Pash H. Treatment of depression and anxiety in infertile women: Cognitive behavioral therapy versus fluoxetine. Journal of affective disorders. 2008; 108(1):159-64.
11. Sahraeian K, Jafarzadeh F, Poursamar SL, The Relationship Between Social Support and Marital Satisfaction in Infertile Women Based on Infertility factor. Nursing and Midwifery Urmia University of medical sciences. 2015; 12(12): 1104-1109.
12. Nourani Sh, Jonaidy E, Shakeri MT, Mokhber N. Sexual Satisfaction in Fertile and Infertile Women Attending State Clinics in Mashad. J Reprod Infertil. 2010; 10(4): 269-277.
13. Jamilian M, Rafiei M, Jamilian HR, Esmkhani F. The comparison of general health between fertile and infertile women of Arak City in 2010. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2012; 14(59): 27-35.
14. Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University Medical Journal. 2008; 65(2):136-140.
15. Faal Kalkhoran L, Bahrami H, farokhi N, H Z, M. t. Comparison of anxiety, depression, and marital satisfactionin in two selected groups of fertile and unfertile women in Tehran city. The Journal of fertility and infertility. 2011; 12(2): 157-63.
16. Jonaidy E, Nourani Sadodin SH, Mokhber N, Shakeri MT. Comparing the Marital Satisfaction in Infertile and Fertile Women Referred to the Public Clinics in Mashhad in 2006-07. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2009; 12(1): 7-16.
17. Repokari L, Punamäki RL, Unkila-Kallio L, Vilska S, Poikkeus P, Sinkkonen J, et al. Infertility treatment and marital relationships: a 1-year prospective study among successfully treated ART couples and their controls. Hum Reprod. 2007; 22(5): 1481-91.
18. Shahverdi J, Ahmadi SM, Sadeghi Kh, Bakhtiari M, Rezaei M, Veisy F, Khamoshi F. A comparative study of the level of mental health, happiness, inferiority feelings, marital satisfaction and marital conflict in fertile and infertile women in Kermanshah. J Clin Res Paramed Sci. 2015; 4(3):277-285.
19. Mazaheri M, Mohsenian R. Comparison of mental health ratings of fertile and infertile couples. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS). 2012; 14(1): 72-75.
20. Zare Z, Golmakani N, Amirian M. Comparison of Sexual Problems in Fertile and Infertile Couples. J Caring Sci. 2017; 6(3): 269–279.
21. Gulec G, Hassa H, Gune E, Yenilmez C. The Effects of Infertility on Sexual Functions and Dyadic Adjustment in Couples that Present for Infertility Treatment. Turk Psikiyatri Derg. 2011; 22(3):1-10.
22. Direkvand-Moghadam A, Delpisheh A, Direkvand-Moghadam A. Compare the quality of life in fertile and infertile women attending public and private centers in Ilam in 2013. Advances in Nursing & Midwifery. 2014; 24(85): 39-44.