دوره 22، شماره 3 - ( دو ماهنامه مرداد و شهریور 1398 )                   جلد 22 شماره 3 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ، rafiei@arakmu.ac.ir
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (1031 مشاهده)
زمینه و هدف: کاهش نرخ باروری در ایران و استفاده از روش‌های متعدد ‌‌پیش‌گیری از بارداری در چند دهه اخیر تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بسیاری قرارگرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی الگوی باروری و روش‌های رایج ‌‌پیش‌گیری از بارداری با لحاظکردن عوامل موثر بر آن‌ها در شهر اراک در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به‌صورت مقطعی روی 384 خانم متأهل مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396 انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی از سه بیمارستان ولیعصر، طالقانی و امیرکبیر انتخاب گردیدند. اطلاعات ‌شرکتکنندگان در غالب پرسشنامه جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار stata نسخه 12 تحلیل گردید.
ملاحظات اخلاقی: این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.4 در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین سنی زنان و میانگین مدت‌زمان ازدواج آن‌ها به ترتیب
19/11
± 03/40 و 73/12 ± 08/21 است. هم‌چنین ۲۸۱ نفر (2/73 درصد) از روش ‌‌پیش‌گیری طبیعی استفاده می‌کردند. اکثر زنان حاضر در مطالعه حاضر از تحصیلات زیر دیپلم بهره‌مند بودند که فاقد درآمد و خانه‌دار بودند. هم‌چنین از روش‌های دیگر ‌‌پیش‌گیری از بارداری ازجمله قرص، کاندوم، IUD، آمپول یک‌ماهه و آمپول سه‌ماهه به ترتیب 9/8، 28/3، 38/6 ،7/1 و 6/2 درصد استفاده شد.
نتیجه‌گیری: بیشترین روش استفاده شده جهت ‌‌پیش‌گیری از باروری روش طبیعی است. دو روش استفاده از کاندوم و قرص نیز بیشتر از سایر روشهای ‌‌پیش‌گیری از بارداری استفاده شده است. عدم آگاهی از روش‌های ‌‌پیش‌گیری مدرن از بارداری وجود دارد. از اینرو توصیه می‌شود جهت ارتقای آگاهی زنان متأهل، سیمنارهای آموزشی و مشاوره برای آشنایی با وسایل ‌‌پیش‌گیری از بارداری برگزار گردد.
متن کامل [PDF 518 kb]   (440 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: زنان و مامایی
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1398/1/31

فهرست منابع
1. Mehryar AH, Ahmad-Nia S, Kazemipour S. Reproductive health in Iran: pragmatic achievements, unmet needs, and ethical challenges in a theocratic system. Studies in family planning. 2007; 38(4):352-61.
2. Hajizadeh F, Ozgoli G, Gharenaz MS, Sheikhan Z, Nasiri M, Jannesari S. Examining Religious Attitudes and Reproductive Behavior among Women Visiting Health Centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Research on Religion & Health. 2017; 3(3).
3. Naghavi M. Transition in Health Status in the Islamic Republic of Iran. Iranian Journal of Epidemiology. 2006; 2(1):45-57.
4. Abbasi-Shavazi MJ, Alimandegarie M. The Effects of Various Dimensions of Women’s Autonomy on Fertility Behavior in Iran. Women in Development & Politics. 2010; 8(1):-.
5. Abbasi-Shavazi MJ, McDonald P, Hossein Chavoshi M. Changes in family, fertility behavior and attitudes in Iran. 2003.
6. McDonald P, Hosseini-Chavoshi M, Abbasi-Shavazi MJ, Rashidian A. An assessment of recent Iranian fertility trends using parity progression ratios. Demographic Research. 2015; 32:1581-602.
7. Rad F, Savabi H. Investigation on Tendency to Fertility and its Related Social Factors (A Case Study of Married Women Aged 15 to 50 in Tabriz). Woman and Family Studies. 2015;3(1):127-55.
8. Akhondi M, Kamali K, Ranjbar F, Shafeghati S, Ardakani ZB, Shirzad M, et al. Introducing a quantitative method to calculate the rate of primary infertility. Iranian journal of public health. 2012; 41(12):54.
9. Abbasi shavazi M.J KA. reasons for choosing withdrawal method among women at reproductive ages in rasht. journal of reproduction and infertility. 2004; 5:323-37.
10. Hosseini G, Hosseini H. Comparing determinants of fertility behaviour among Kurdish women living in rural areas of Ravansar and Gilangharb cities. 2013. 2013; 17(5):9.
11. Behboudi-Gandevani S, Ziaei S, Farahani FK, Jasper M. The Perspectives of Iranian Women on Delayed Childbearing: A Qualitative Study. The journal of nursing research : JNR. 2015.
12. Fooladi E, Danesh MM, Kashfi F, Khani S, Mohammadpor RA. Study of infertile husbands’ and wives’ point of view to infertility and marital adjustment in patients reffering to Royan infertility center of Tehran in 2005. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2006; 16(55):131-7.
13. Shlipak MG, Sarnak MJ, Katz R, Fried LF, Seliger SL, Newman AB, et al. Cystatin C and the risk of death and cardiovascular events among elderly persons. The New England journal of medicine. 2005; 352(20):2049-60.
14. Jalal Abbasi-Shavazi M, McDonald P. fertility decline in the islamic republic of iran: 1972–2000. Asian Population Studies. 2006; 2(3):217-37.
15. Shiri T, Bidarian S. a survey of the effective economic-demographic factors on the fertility of employed women aged15-49 in education organization-tehran's 22 district. 2009.
16. Erfani A. Curbing publicly-funded family planning services in Iran: who is affected? Journal of Family Planning and Reproductive Health Care. 2017; 43(1):37-43.
17. Shayan Z, Ayatollahi SMT, Zare N, Moradi F. Prognostic factors of first birth interval using the parametric survival models. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2014; 12(2):125-30.
18. Sehhatie F, Mirghafourvand M, Rahimi M. Perceived Stress and its Social-Individual Predicors among Infertile Couples Referring to Infertility Center of Alzahra Hospital in Tabriz in 2013. 2014. 291-6.
19. Pouransary Z, Sheikh Z, Eshrati B, Kamali P. Prevalence of Contraceptive Use and the Importance of the Husband's Cooperation in Married Women in Iranshahr, 2005. Iranian Journal of Epidemiology. 2008; 3(3):55-60.
20. Hosseini N, Mazloomy S, Fallahzadeh H, Morowati Sharifabad M. Study of Continuance Rate and Related Causes of Discontinuance of Pregnancy Prevention Methods among Women in Yazd. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2008; 16(1):166-.
21. Xiaoqin C, Li X, Xiaoping P, Chuanrong Z, Shiyuan L. Survey of IUD replacing status in Sichuan, PR China. Contraception. 2003; 67(5):379-83.
22. Chen J, Ho SC. Contraceptive status and sexual function of climacteric Chinese women. Contraception. 1999; 59(2):85-90.
23. Rahnama P, Hidarnia A, Montazeri A, Aminshokravi f, Kazemnejad A, soltanahmadi j. Salient Beliefs Relevant to Oral Contraceptives Among Withdrawal Users for Development of A Belief-Based Questionnaire: Applying the Theory of Planned Behavior. Journal of qualitative Research in Health Sciences. 2012; 1(3):202-13.
24. Ozgoli G Am, Goli S.H, Akbarzadeh Baghban A.R. comparison of knowledge, attitude and other related factors to sterilization between sterilization method users and contraceptive methods users in hamedan city in 2003 journal of reproduction and infertility. 2004; 5:259-67.