راهنمای نویسندگان

مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک با هدف ارتقاء سطح دانش علمی اعضاء هیئت علمی، متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان رشته‌های علوم پزشکی، کمک به برقراری ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه ها و دست آوردهای تازه علمی و کمک به پیشبرد بهداشت و سطح سلامت جامعه اقدام به انتشار مقالات مربوط به علوم پزشکی می نماید. اصول کلی - انواع مقالات قابل قبول عبارتند از : پژوهشی(Original article)، مروری (Review article)، و گزارش موردی (Case report) - مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ نرسیده باشد یا هم زمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد. - مقاله در کاغذ A4 و با فاصله مناسب از هر طرف (5/2 سانتی متر) و به صورت یک خط در میان تهیه گردد. - مقالات با استفاده از نرم افزار word 2000 و بالاتر، خط zar و سایز 13 تایپ گردد. - متن مقاله حداکثر در ده صفحه تنظیم گردد (نویسنده می تواند به ازاء هر 1000 کلمه متن، یک جدول یا نمودار داشته باشد). - در متن مقاله از ذکر اختصارات حتی الامکان خودداری گردد و در صورت استفاده به صورت پاورقی توضیح داده شود. - در صورتی که مقاله ماحصل یک پایان نامه می باشد باید به وضوح در انتهای مقاله به آن اشاره شود. فرایند ارزیابی مقالات - مقاله پس از بررسی اولیه در هیأت تحریریه و سپس دریافت نظر داوران متخصص (3 نفر خارج از هیأت تحریریه)، در صورت نیاز به اصلاح به نویسنده عودت داده می شود. در صورت انجام اصلاحات و عودت آن در موعد مقرر، پس از بررسی توسط یکی از داوران اولیه، بررسی نهایی آن در هیأت تحریریه انجام می شود و در صورت تایید، نامه پذیرش مقاله ارسال خواهد شد. زمان فرآیند بررسی، بستگی به زمان پاسخ دهی داوران، ایرادات گرفته شده و زمان و چگونگی پاسخ دهی نویسندگان دارد. - نشریه در ویرایش، پذیرش یا رد مقالات مجاز می باشد. - مقالات ارسالی مسترد نخواهد شد. مشخصات عمومی مقاله هر مقاله باید شامل قسمت های زیر باشد: - مقاله باید دارای نامه ای خطاب به سردبیر مبنی بر درخواست بررسی و چاپ مقاله با نام و امضای نویسندگان و ذکر این نکته که مقاله در جای دیگری در دست بررسی یا چاپ نیست، باشد. - صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله: شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملا به فارسی و حتی الامکان بدون اختصارات باشد)، نام مولف یا مولفین، رتبه علمی، بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر و محل اشتغال، و نشانی (تلفن، فکس، نشانی الکترونیکی) مولف یامولفین باشد. همچنین نویسنده رابط نیز باید مشخص گردد (مشخصات نویسندگان نباید در بخش های دیگر آورده شود). صفحه عنوان باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. - صفحه دوم یا صفحه چکیده: شامل چکیده و واژگان کلیدی می باشد. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر 250 واژه باشد. چکیده نباید دارای منبع و حتی الامکان اختصارات باشد (در صورت ضرورت وجود اختصارات در پرانتز توضیح داده شوند). چکیده باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. - صفحه سوم به بعد شامل بخش های مختلف خود مقاله می باشند. - تشکر و قدردانی نیز وجود داشته باشد. - صفحه مجزایی برای منابع وجود داشته باشد. کلیه منابع باید به انگلیسی نوشته شوند. - صفحات جدایی برای هر یک از جداول، نمودارها و تصاویر ( دارای عناوین کامل) وجود داشته باشد. مقالات پژوهشی یک مقاله پژوهشی باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، و منابع باشد. چکیده: چکیده باید شامل مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری و واژگان کلیدی باشد. چکیده باید در برگیرنده هدف تحقیق، روش های اصلی ( نوع مطالعه، انتخاب نمونه، روش تحلیل داده ها)، یافته های اصلی ( داده های خاص و اهمیت آماری آنها) و نتیجه گیری های اصلی باشد. همچنین مولفین باید 3 الی 10 واژه کلیدی را با استفاده از فهرست MeSH به دنبال چکیده بیاورند. مقدمه: پس از آوردن سابقه علمی مختصر و چکیده ای از مطالعات و مشاهدات موافق و مخالف مرتبط با پژوهش، دلایل انجام تحقیق به طور خلاصه آورده شود. هدف پژوهش نیز باید در یک جمله در انتهای مقدمه ذکر گردد. روش کار: نوع پژوهش قید گردد، توصیف نمونه و نحوه نمونه گیری و همچنین کنترل های مربوط با دقت درج گردد. در کار آزمایی بالینی تعیین نوع مداخلات (روش های تصادفی سازی، مداخله صورت گرفته و روش کور کردن تحقیق) به دقت صورت گیرد. روش و ابزار گرد آوری داده‌ها دقیقاً توصیف گردد و در صورت نیاز، به مأخذ استفاده شده اشاره گردد. نحوه تعیین اعتبار و پایایی ابزار قید گردد. در صورتی که مقاله دارای پرسشنامه یا چک لیست است ضمیمه کردن آن الزامی است. مواد مصرفی و دستگاه‌ها دقیقاً با ذکر نوع کارخانه سازنده مشخص گردد. چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها ( شامل روش های آماری) به طور کامل شرح داده شود. نحوه رعایت نکات اخلاقی در پژوهش ذکر گردد. نتایج: نتایج به ترتیب منطقی در متن، جداول، نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه گردند. داده های جداول، نمودارها و تصاویر مجدداً در متن تکرار نشوند و فقط نکات عمده و اصلی آنها با ذکر شماره جدول، نمودار یا تصاویر مورد اشاره قرار گیرد. در مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی ابتدا به مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و مورد پرداخته و سپس داده های پژوهش آورده شود. بحث: یافته های جدید و مهم تحقیق تفسیر گردد و با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان مقایسه شده ( با ذکر منابع) و دلایل رد و یا قبول آنها مورد بحث قرار گیرد. از تکرار صرف و کامل بخش نتایج خودداری شود. از اظهار نظر در مواردی غیر از یافته های مطالعه خودداری شود. محدودیت های مطالعه و میزان تعمیم پذیری آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه گیری: مقاله با یک نتیجه گیری روشن که ازحد نتایج مطالعه فراتر نرود، خاتمه یابد. پیشنهاد برای انجام مطالعات بعدی دراین بخش قابل طرح است. مشخصات جداول، نمودارها و تصاویر جداول، نمودارها و تصاویر باید در صفحات جداگانه و در انتهای مقاله آورده شوند. جداول، نمودارها و تصاویر باید به ترتیب ظهور در مقاله شماره گذاری شوند. - جداول از جداول تنها در صورت لزوم و به تعداد محدود استفاده شود. در صورتی که داده ها در چند جمله در متن نتایج قابل ارائه هستند، جدول آورده نشود. در صورت ضرورت خلاصه کردن داده ها در جدول، این داده ها مجددا در متن تکرار نشوند. داده ها به نحوی مرتب شوند که عناصر شبیه به هم (بخصوص اعداد) به صورت عمودی خوانده شوند. عنوان جدول باید در بالای جدول آورده و خلاصه و وسط چین باشد، و نباید از عرض جدول بیشتر باشد، در غیر این صورت باید در دو سطر تنظیم شود. در صورت نیاز به وجود اختصارات در جدول باید در پایین جدول توضیح داده شود. به طور کلی به استثنای خطوط افقی که زیر سرستون ها و عنوان و انتهای جدول کشیده می شود تا از قسمت زمینه جدا گردند، از کشیدن خط های افقی و عمودی دیگر در جدول خودداری شود. خطوط افقی جدول نباید از نوشته های ستون راست و چپ آن تجاوز کند. خطوط مورد استفاده در جدول باید یک خطی باشند. جدول شماره 1 . فراوانی نسبی زایمان زودرس در خانم‌های مصرف کننده میوه و سبزی کمتر یا بیشتر از20 درصد قبل و حین بارداری میزان مصرف میوه و سبزی سه ماهه قبل از حاملگی سه ماهه دوم حاملگی گروه زیر صدک 25 بالای صدک 25 زیر صدک 25 بالای صدک 25 زایمان ترم زایمان زودرس 8/25 8/79 2/17 2/81 2/74 2/20 8/82 8/18 - نمودارها و تصاویر نمودارها و تصاویر باید با مهارت حرفه ای تهیه شوند. در کلیه نمودارها و تصاویر، حروف، اعداد و نمادها باید به فارسی، واضح و با اندازه مناسب باشند که وقتی برای انتشار کوچک می گردند هنوز قابل خواندن باشند. نمودارها و تصاویر باید سیاه و سفید باشند، عناوین وتوضیحات تصاویر ونمودارها باید خارج از تصویر ونمودار، کامل و گویا زیر آنها آورده شود. نمودارها باید دارای عناوین و واحد اندازه‌گیری برای هر دو محور افقی و عمودی باشند. از استفاده از فرم های غیر معمول و اشکال سه بعدی پرهیز شود. هر نمودار باید به تنهایی گویا بوده و نیاز به مطالعه متن برای درک مقصود نداشته باشد. لازم است نمودارهای ارسالی نسخه اصلی یا پرینت شده باشند. ارسال اصل تصاویر ضروری می‌باشد. در پشت نسخه اصلی هر تصویر باید برچسبی قرار داد که شماره عکس، نام مولف و مطلب موجود درتصویر را مشخص کند. عکس‌ها خم نشوند و روی مقوا چسبانده نشوند. مقالات گزارش موردی (گزارش موارد نادر) یک گزارش موردی باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، مورد، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، و منابع باشد. چکیده: شامل مقدمه ، مورد، نتیجه گیری، و واژگان کلیدی ( 3 تا 5 عدد) می باشد. مقدمه: شامل زمینه و اهمیت و دلیل نادربودن مورد، و گزارشی با ذکر آمارهای گزارش شده قبلی می باشد. مورد: شامل شرح حال بیمار و یافته های بالینی و پاراکلینیک، تشخیص، درمان و پیگیری؛ تا حدی که منظور ازنوشتن مقاله حاصل گردد (معرفی بیمار)، می باشد. بحث: در این قسمت فقط خصوصیات مورد مطالعه شده بررسی می‌شود. باید از تکرار پاراگراف‌هایی که در مورد شرح بیماری و سایر خصوصیات آن در کتاب‌های معتبر یافت میشود، خودداری گردد. اهمیت یافته‌های مورد کنونی با‌آنچه در بررسی‌های مشابه توسط دیگران گزارش شده است، مقایسه می‌گردد. نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری نهایی، توصیه و پیشنهادات مربوط به مورد می باشد. مقالات مروری یک مقاله مروری باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، متن، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، و منابع باشد. نویسنده یک مقاله مروری باید حداقل سه مقاله پژوهشی در زمینه مربوط به مقاله، به عنوان نویسنده اول داشته باشد. مقالات مروری باید حداقل دارای 30 منبع باشند. چکیده: شامل مقدمه، متن، نتیجه گیری، و واژگان کلیدی (3 تا 5 کلمه) می باشد. مقدمه: شامل هدف نویسنده از انجام مطالعه مروری و اینکه در مرور صورت گرفته چه چیزی مورد بحث قرار خواهد گرفت، می‌باشد. متن: شامل بررسی متون و تحقیقات متعدد صورت گرفته در ارتباط با موضوع (ارائه شواهد مربوط، با جزئیات کامل و اجتناب از کلی گویی)، محققینی که در زمینه مورد نظر کار کرده اند، پیشرفت ها و یافته های جدید، خلاء موجود در پژوهش ها، اختلاف نظرهای موجود، و پیشنهاداتی برای تداوم پژوهش می باشد. نتیجه گیری: شامل خلاصه ای از حقایق و مفاهیمی که در متن آورده شده است، می باشد. منابع منابع باید با دقت و مشخصات مورد نظر بر اساس مثال های ذکر شده در زیر نوشته شوند، لازم به ذکر است که در صورت وجود بیش از 6 نویسنده، نویسندگان را باید تا 6 نفر نام برده و سپس عبارت et al آورده شود. منابع لاتین: Journal article, personal author(s): Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002;935(1-2):40-6. Journal article, organization as author: Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002;40(5):679-86. No author given Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981; 283: 628 . Book, personal author(s): Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. Book, organization as author and publisher: Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001. Chapter in a book: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. Dictionary entry: Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675. CD-ROM: Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. Journal article on the Internet: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun[cited2002 Aug12];102(6):[about3p.].Available from:http://www.nursingworld. org/AJN/ 2002/june/ Wawatch.htm Theses Samei-zadeh T. [Effect of relative presence at bedside of primiparous woman on labor duration]. Theses for MSc. Degree of midwifery, Mashhad school of nursing and midwifery, 1999. Book on the Internet Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nursingworld.org/ AJN/2002/ june/Wawatch. htm. Internet homepage/website: Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/ . A whole conference Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10 th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. A conference paper: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, eds. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992; 1561-5. منابع فارسی: منابع فارسی نیز باید به انگلیسی و با رعایت کلیه نکات ذکر شده در منابع لاتین نوشته شود (با توجه به مشکلات موجود در برگردان کتب ترجمه شده، پیشنهاد می شود حتی الامکان از کتب اصلی استفاده شود). عنوان مقالاتی که به هر زبانی غیر از انگلیسی می باشند باید در کروشه آورده شود. مثال: Amini M, Khadivi R, Haghighi S. [Costs of Type 2 diabetes in Isfahan-Iran 1998]. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2002; 4(2):97-104. نحوه ارسال مقالات - ارسال مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است لذا نویسندگان محترم مقالات خود را از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند. - لازم است نویسندگان، فرم ارائه مقالات جهت چاپ در نشریه دانشگاه علوم پزشکی اراک را تکمیل و اسکن نموده و سپس همراه مقاله ارسال نمایند. - مقالات از طریق وب سایت مجله و سایت دانشگاه قابل پی گیری می باشند. نشانی الکترونیکی: journal@arakmu.ac.ir وب سایت مجله: http://rahavard.hbi.ir سایت دانشگاه: www.arakmu.ac.ir نشانی پستی: اراک، خیابان علم الهدی، جنب بیمارستان امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقه چهارم، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، صندق پستی 646 تلفن: مستقیم 3134001-0861 نمابر: 3134817-0861 موارد حقوقی - نویسندگان، مسئولیت صحت محتوایی و نگارشی مقاله را بر عهده دارند. - در پژوهش های انجام شده بر روی انسان، نویسندگان باید مشخص نمایند که پژوهش بر مبنای استانداردهای مصوب کمیته اخلاق (در سطح موسسه و در سطح ملی) و آخرین ویرایش بیانیه هلسینکی صورت گرفته است. هم چنین ذکر مواردی نظیر چگونگی حفظ اسرار پزشکی، رضایت بیمار، گمنام ماندن بیماران نیز الزامی است. چگونگی رعایت اخلاق در کار بر روی حیوانات نیز باید ذکر شود. - در صورت چاپ مقاله، نسخه ای از مجله از طریق نویسنده مسئول برای تمام نویسندگان مقاله ارسال خواهد شد. - سازمان حامی پژوهش باید مشخص گردد. هم چنین کلیه سازمان ها و افرادی که به نحوی در انجام کار دخالت داشته اند باید ذکر شوند. - نویسندگان در برابر ادعای کسانی که در مراحل تحقیق و نگارش مقاله همکاری داشته اند، مسئول می باشند. - پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مولف به عهده نویسنده مسئول است. - حق کپی: مقالات پذیرفته شده جزو دارایی های دائمی مجله خواهد بود و چاپ آن بدون مجوز ناشر در جای دیگر ممکن نخواهد بود. - تعارض در منافع: نویسندگان باید وجود یا عدم وجود هر گونه تعارض احتمالی موجود از نظر مالی و یا فردی که ممکن است بر کار آنان تاثیر داشته باشد را طی نامه ای جداگانه عنوان نمایند.

دفعات مشاهده: 27237 بار   |   دفعات چاپ: 2222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 350 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arak University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb