پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر محمد رفیعی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکrafeieyahoo.com
محل خدمتدانشیار آمار زیستی گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: