پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
خانم دکتر کبری راهزانی
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکdr.rahzaniarakmu.ac.ir
محل خدمتدانشیار آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: