پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

هیات تحریریه
آقای دکتر شاهین آخوندزاده
مدرک یا رتبهPh.D
پست الکترونیکs.akhondneda.net
محل خدمتاستاد علوم اعصاب گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات روانپزشکی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1399/3/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: