مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- فرم های ارائه مقاله
فرم های ارائه مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان می بایست هر دو فرم ارائه مقاله و معرفی داور را پس از تکمیل به صورت پیوست در پرونده مقاله بارگذاری بفرمایید

فرم ارائه مقاله: PDF

فرم مشخصات داوران پیشنهادی : PDF
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find-1.67.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب