مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- معرفی داور
معرفی داور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لطفا جهت معرفی داوران پیشنهادی، فرم مشخصات داوری را از قسمت ذیل دریافت و سپس آن را اسکن نموده و صرفاً از طریق فایل پیوست ارسال نمایید.

فرم مشخصات داوران پیشنهادی 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find-1.68.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب