مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- فرم جوابیه نویسنده برای نظرات داوران
فرم جوابیه نویسنده برای نظرات داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/6 | 

نویسنده محترم، لطفا فرم ذیل را دریافت نموده و پس از آن که نظرات داوران را در ستون مربوط به نظر داور ( ستون اول) درج نمودید، پاسخ خود را در برابر هر نظر داور، در ستون دوم قید فرمایید و در نهایت فرم را صرفا و اکیدا به صورت فایل پیوست تحت عنوان جوابیه داور آپلود نمایید.

***خواهشمند است هیچ گونه تغییری در ساختار فرم مربوطه ندهید.

فرم جوابیه نویسنده در برابر نظرات داور
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find-1.97.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب