مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اخلاق نشر
اخلاق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/6 | 

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اراک، متعهد به اعمال اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و همچنین راهنمای کشوری اخلاق در آنتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی است.
شما می‌توانید این کدهای اخلاقی را در این لینک مطالعه فرمائید.
راهنما و نمودارهای اخلاق نشر
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اراک، متعهد به اجرا و پیروی از راهنماها و نمودارهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این نمودارها و راهنماها جهت کمک به سردبیران، داوران و نویسندگان در روند انتشار طراحی شده است. همچنین نشان‌دهنده سیاست‌های نشریه در هنگام بروز تعارض است. شما می توانید جهت مطالعه این نمودارها و توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://jams.arakmu.ac.ir/find-1.98.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب