دوره 21، شماره 5 - ( دوماهنامه مهر و آبان 1397 )                   جلد 21 شماره 5 صفحات 52-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahangiri Z, Shamsi M, Khorsandi M, Moradzadeh R. The Assessment of the Theory of Planned Behavior Structures on Nutritional Prophylactic Treatment of Anemia in Pregnant Women of Arak City in 2018. J Arak Uni Med Sci 2018; 21 (5) :42-52
URL: http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-5630-fa.html
جهانگیری زهرا، شمسی محسن، خورسندی محبوبه، مرادزاده رحمت اله. سنجش سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در خصوص رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از کم‌خونی در زنان باردار شهر اراک در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك. 1397; 21 (5) :42-52

URL: http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-5630-fa.html


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ، dr.shamsi@arakmu.ac.ir
3- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
چکیده:   (3192 مشاهده)
زمینه و هدف: فقر آهن یکی از شایعترین مشکلات تغذیه‌‌‌‌‌‌ای دوران بارداری است. این مطالعه با هدف سنجش سازه‌های تئوری رفتار برنامهریزیشده در خصوص رفتارهای تغذیه‌‌‌‌‌‌ای پیشگیریکننده از کم‌خونی فقر آهن در زنان باردار شهر اراک انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 199 زن باردار شهرستان اراک به صورت نمونهگیری تصادفی ساده در سال 1396 انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محققساخته روا و پایا و شامل اطلاعات دموگرافیک و سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده بوده است. بهمنظور تعیین مهمترین سازه‌های پیشگوییکننده رفتار زنان باردار از مدل چند متغیره رگرسیون خطی استفاده شد.
یافتهها: بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین سنی مادران 1/5±81/28 سال، میانگین هفته بارداری 9/8±04/28 هفته و فاصله بارداری با حاملگی قبلی 9/3±18/5 سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره نگرش 62/0±61/3، هنجار ذهنی 74/0±60/3، کنترل رفتار درکشده 58/0±50/3، قصد رفتاری 61/0±49/3، عملکرد 76/0±55/3 و آگاهی 2/0±57/0 بود. مدل رگرسیون خطی نشان داد که نمره عملکرد خانم‌های باردار به ازای هر یک واحد افزایش در نمره نگرش و هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درکشده به ترتیب 463/0، 343/0و347/0 بهبود ‌می‌یابد.
نتیجهگیری: نتایج به دستآمده حاکی از لزوم ارائه برنامه‏های آموزشی در خصوص پیشگیری از کمخونی در زنان باردار با تأکید بر سازه‌های نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درکشده است و پیشنهاد میشود در زمان طراحی مداخلات در جهت بهبود رفتارهای تغذیه‌‌‌‌‌‌ای پیشگیریکننده از کمخونی در بارداری، سازه‌های نظریه رفتار برنامهریزیشده مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1947 kb]   (1207 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: 1396/11/25 | پذیرش: 1397/4/17

فهرست منابع
1. Rajabzadeh R, Hoseini H, Rezazadeh J, Baghbani A, Nasiri M, mohammad hossein A. Prevalence of Anemia and its Related Factors in Pregnant Women referring to health centers of Mane and Samalghan city. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility iran. 2015; 18(171):1-7.
2. Scholl TO. Iron status during pregnancy: setting the stage for mother and infant. The American journal of clinical nutrition. 2005; 81(5):1218S-22S.
3. Karaoglu L, Pehlivan E, Egri M, Deprem C, Gunes G, Genc MF, et al. The prevalence of nutritional anemia in pregnancy in an east Anatolian province, Turkey. BMC Public Health. 2010; 10(1):1.
4. Kader M, Perera NK. Socio-economic and nutritional determinants of low birth weight in India. North American journal of medical sciences. 2014; 6(7):302-8.
5. Mozaffari-Khosravi H, Noori Shadkam M, Naghiaee Y. prevalence of Iron deficiency and Iron deficiency anemia in high-school girl students of yazd. SSU_Journals. 2009; 17(3):135-41.
6. Barooti E, Rezazadehkermani M, Sadeghirad B, Motaghipisheh S, Tayeri S, Arabi M, et al. Prevalence of iron deficiency anemia among Iranian pregnant women; a systematic review and meta-analysis. Journal of Reproduction & Infertility. 2010; 11(1):17-24.
7. Alem M, Enawgaw B, Gelaw A, Kenaw T, Seid M, Olkeba Y. Prevalence of anemia and associated risk factors among pregnant women attending antenatal care in Azezo Health Center Gondar town, Northwest Ethiopia. Journal of Interdisciplinary Histopathology. 2013; 1(3):137-44.
8. Milani F, Motamed B, Salamat F, Ghodsi Khorsand S. Comparison of Post-Delivery Maternal and Fetal Complications among Anemic and Non–anemic Women. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2016; 25(97):61-8.
9. Arab M, Abbasszadeh A, Abazary F, Nikian Y. Prevalence of Anemia in 15-45-Year-old Women Referring to the Health Centers of Bam, 2002. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2004; 3(3):193-8.
10. Priyanka Sh S, Ranjana N. Prevalence of anemia and socio-demographic factors associated with anemia among pregnant women attending antenatal Hospital in Jaipur City. India IOSR-JPBS. 2013; 6(3):01-5.
11. Namazi A, Alizadeh S. Health Knowledge of Pregnant Women on Anemia and its Complication in Pregnancy. Holistic Nursing and Midwifery Journal. 2016; 98-106.
12. Bagchi K. Nutrition in the eastern Mediterranean region of the World Health Organization. East Mediterr Health J. 2008; 14(Suppl): S107-S13.
13. Ghazanfari Z, Gholami Parizad E, Pournajaf AH, Ranjbar E. Assessing Knowledge Attitude and Practice of Ilam Girl High School Students Towards Iron Deficiency Anemia 2013. www sjimu medilam ac ir. 2015; 23(4):209-16.
14. Armitage CJ. Can the theory of planned behavior predict the maintenance of physical activity? Health Psychology. 2005; 24(3):235.
15. McKenzie JF, Neiger BL, Thackeray R. Planning, implementing & evaluating health promotion programs: A primer: Pearson; 2016.
16. Khajavi A, Moshki M. Effect of mother's education based on “Theory of Planned Behavior” (TPB) in preventing iron deficiency anemia in 4-24-month children in Ferdows city in 2015. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2017; 24(3):207-17.
17. Fila SA, Smith C. Applying the theory of planned behavior to healthy eating behaviors in urban Native American youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2006; 3(1):11.
18. Heshmat R, Azemati B, Keshtkar A, Salehi F, Abdollahi Z, Kolahdouz F, et al. Comparison of knowledge, attitude and practice of urban and rural households toward iron deficiency anemia in three provinces of Iran. Iranian Journal of Public Health. 2009; 38(4):83-90.
19. Hosseiny M. Survey knowledge, attitude and practice girl’s students about iron deficiency anemia. Journal of Medical Science University Gorgan. 2006; 8(3):37-43.
20. Mehrabian F, Valipour R, Kasmaei P, Atrkar Rohan Z, Mahdavi Roshan M. The effect of education based on BASNEF model on promoting of nutritional behavior to prevent iron deficiency anemia. Holistic Nursing and Midwifery Journal. 2016; 26(1):89-98.
21. Khoshnevisan, Kimiagar, Kalantaree, Valaee, Shaheedee. Effect of nutrition education and diet modification in iron depleted preschool children in nurseries in Tehran: a pilot study. International journal for vitamin and nutrition research. 2004; 74(4):264-8.
22. Amani R, Soflaei M. Nutrition education alone improves dietary practices but not hematologic indices of adolescent girls in Iran. Food and nutrition bulletin. 2006; 27(3):260-4.
23. Pawlak R, Brown D, Meyer MK, Connell C, Yadrick K, Johnson J, et al. Theory of planned behavior and multivitamin supplement use in Caucasian college females. The journal of primary prevention. 2008; 29(1):57-71.
24. Pawlak R, Connell C, Brown D, Meyer MK, Yadrick K. Predictors of multivitamin supplement use among African-American female students: a prospective study utilizing the theory of planned behavior. Ethnicity and Disease. 2005; 15(4):540.
25. Hazavehei SMM, Jalili Z, Heydarnia AR, Faghihzadeh S. Application of the PRECEDE model for controlling iron-deficiency anemia among children aged 1-5, Kerman, Iran. Global Health Promotion. 2006; 13(3):173.
26. Ickes MJ, Sharma M. Does behavioral intention predict nutrition behaviors related to adolescent obesity? ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition. 2011; 3(1):38-48.
27. Lautenschlager L, Smith C. Understanding gardening and dietary habits among youth garden program participants using the Theory of Planned Behavior. Appetite. 2007; 49(1):122-30.
28. Conner M, Kirk SF, Cade JE, Barrett JH. Why do women use dietary supplements? The use of the theory of planned behaviour to explore beliefs about their use. Social science & medicine. 2001; 52(4):621-33.
29. Jalambadani Z, Shojaei Zadeh D, Hoseini M, Sadeghi R. The effect of education for iron consumption based on the theory of planned behavior in pregnant women in Mashhad. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015; 4(2):59-68.
30. Shahnazi H, Tabar IM, Azarbin S, Hassanzadeh A, Charkzi A, Moodi M. Impact of education based on precede model on knowledge, attitude and behavior of grade two guidance school girls regarding Iron Deficiency Anemia (IDA) in Isfahan, Iran. 2012.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arak University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb