Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Arak University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراکVolume 24, Number 6 (2022-11)


The Relationship Between Physical Activity and Obesity With Women Infertility: A case- control study in Arak (2021)
ارتباط فعالیت بدنی و چاقی با ناباروری زنان: یک مطالعه مورد شاهدی در اراک (1400)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antimicrobial Ability of Probiotics Against Nosocomial Infections by Inhibiting Ompa Gene Expression in Acinetobacter Baumannii
بررسی قابلیت ضد میکروبی پروبیوتیک‌ها علیه عوامل عفونت‌های بیمارستانی از طریق مهار بیان ژن ompA دراسینتوباکتربومانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Implant Angulation on the Accuracy of Connecting Impression Coping to the Implants With Internal Hex
تاثیر زاویه قرار‌گیری ایمپلنت بر صحت اتصال ایمپرشن کوپینگ به ایمپلنت های با هگز داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foresight of the Ministry of Health in Scheming Strategic Planning to Control Covid 19 and Other Similar Contagious Diseases
آینده نگری وزارت بهداشت در طرح ریزی برنامه ریزی استراتژیک جهت کنترل کووید19 و بیماری های مشابه واگیردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Teeth Adjacent to Lower and Upper Jaw Fracture Lines in Under 12 Years Old Patients Admitted in Department of Maxillofacial Surgery of the Bahonar Hospital in Kerman From 2010 Until 2016
بررسی وضعیت دندان های مجاور خطوط شکستگی فک پایین و بالا در بیماران کمتر از 12 سال مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت بیمارستان باهنر شهر کرمان طی سال های 95-89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Exercise-Based Rehabilitation Strategies in Patients with Myocardial Infarction: Focus on High-Intensity Interval Training
مروری بر استراتژی های توانبخشی قلبی مبتنی بر ورزش در بیماران مبتلا به انفاکتورس میوکارد: تمرکز بر تمرین تناوبی با شدت بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EMG Study of Masseter and Temporal Muscles During Mastication in Children With Down Syndrome From 2 to 12 Years Old in the City of Arak
بررسی الکترومیوگرافی عضلات ماستر و تمپورال در هنگام جویدن در کودکان مبتلا به سندرم داون 2 تا 12 ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Candida Albicans Adhesion to Two Different Types of Acrylic Resin
بررسی چسبندگی کاندیدا آلبیکنس به دو نوع مختلف رزین آکریلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Evaluation of Motor Coordination and Variability in Children With Developmental Coordination Disorder
ارزیابی دینامیک هماهنگی حرکتی و تغییرپذیری در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Exercise Therapy on Improving Pain and Function of the Patients With Rotator Cuff Injuries of the Shoulder
اثر بخشی تمرینات ورزشی در بهبود درد و عملکرد بیماران مبتلا به آسیب تاندون های روتاتور کاف شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Infertility Counseling on the Quality of Life Ofinfertile Couples With Couple Therapy Approach: A Randomized Clinical Trial
تاثیرمشاوره نازایی بر کیفیت زندگی زوجین نابارور با رویکرد زوج تراپی-کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2021-11)


Factors Affecting Consumption of Healthy Foods Among Prediabetic Women in Arak City in 2019: The Application of the Planned Behavior Theory
عوامل مؤثر بر مصرف مواد غذایی سالم در زنان پره‌دیابتی شهر اراک در سال 1398؛ کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Quality of Life of HIV-infected People and the Its Associated Factors in Markazi Province 2020-2021
بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسانی و عوامل مؤثر بر آن در استان مرکزی در سال‌های 1399-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Health Promotion Lifestyle and Psychological Well-being in Women Attending the Health Centers of Arak City in 2019
بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روان‌شناختی در زنان مراجعه‌کننده به پایگاه‌های سلامت شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship Between Periapical Lesions and Tobacco Use by Panoramic Radiography in Bandar Abbas City in 1399
ارزیابی رابطه بین ضایعات پری‌اپیکال با مصرف تنباکو در رادیوگرافی پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Circadian Rhythms (Morning-Evening) on Sleep Quality and Corona Anxiety
نقش ریتم‌های شبانه‌روزی (صبحگاهی-شامگاهی) بر کیفیت خواب و اضطراب کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Virtual Reality-based Cognitive Rehabilitation With Classical Cognitive Rehabilitation on Improving Executive Function in Children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان‌بخشی شناختی کلاسیک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Attention Control Training on Attentional Bias Towards Death, Death Anxiety, and Sensitivity to Mortality Salience
اثربخشی تمرین کنترل توجه بر سوگیری توجه به مرگ، اضطراب مرگ، و حساسیت نسبت به برجستگی میرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Strengthing Core Stabilization Training and the Knee Strengthening Training on Improving Pain in Older Women Athletes with Patellofemoral Pain Syndrome
تأثیر تمرینات تقویت ثبات مرکزی تنه و تمرینات تقویتی زانو بر بهبود درد زنان سالمند ورزشکار مبتلا به سندرم درد کشککی‌رانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Weeks of Resistance Training with Active and Passive Rest with and without Blood Flow Restriction on C Reactive Protein, Lactate Dehydrogenase and Muscular Endurance of Young Men
تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی منتخب با استراحت فعال و غیرفعال، با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح پروتئین واکنشگر C، لاکتات دهیدروژناز و استقامت عضلانی مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Potential of the Use of the Flavonoid Fisetin in the Treatment of Coronavirus by Inhibition of Angiotensin Converting Enzyme 2
پتانسیل استفاده از فلاونوئید فیستین بر درمان کروناویروس از طریق مهار آنژیوتانسین 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Nuclear Factor Erythroid 2-Eelated Factor Activators as A Strategy to Improve the Side Effects of COVID-19
استفاده از فعال‌کننده‌های فاکتور اریتروئید هسته‌ای به عنوان راهکاری برای بهبود عوارض کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosocial Challenges of Cancer Patients During the Coronavirus 2019 Epidemic
چالش‌های روانی‌اجتماعی بیماران سرطانی طی همه‌گیری کرونا‌ویروس در سال 2019
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2021-9)


Comparing Metacognitive Beliefs Between Hypochondriasis COVID-19 Patients and Healthy Individuals
بررسی تطبیقی باورهای فراشناختی بیماران هایپوکاندریاسیس و افراد بهنجار در دوران همه‌گیری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Immunosuppressive Structure Based on Spike Protein (s) virus Corona
طراحی سازه ایمنی‌زا بر اساس پروتئین اسپایک (s) ویروس کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Development of Compound Sentences and Mean Length of Utterance a Persian-speaking Child From 15 to 34 Months: a Longitudinal Case Report
بررسی رشد جملات مرکب و طول گفته کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی : یک گزارش موردی طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Schema Therapy and Dialectical Behavior Therapy (DBT) on Health-Promoting Lifestyle (HPL) and Quality of Life (QoL) in HIV/AIDS Patients
مقایسه اثر‌بخشی طرح‌واره‌‌درمانی و رفتاردرمانی ‌دیالکتیک بر سبک زندگی ارتقادهنده سلامت ‌و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of High Power and Low Power Posing on Students’ Pain Threshold
تأثیر وانمود کردن ژست قدرت بالا و ژست قدرت پایین بر آستانه درد دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Method of Binding Tamoxifen to DNA Experimentally and Computationally
ارزیابی شیوه پیوندی داروی تاموکسیفن با DNA به صورت تجربی و محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effectiveness of Ibuprofen in Improving Patent Ductus Arteriosus
بررسی اثربخشی ایبوپروفن خوراکی در بهبود مجرای باز شریانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Index of Nutritional Quality and Its Association With Serum High Sensitive C-reactive Protein Between Institutionalized and Non-institutionalized Older Adults in Tabriz: A Case-Control Study
ارزیابی شاخص کیفیت تغذیه‌ای و ارتباط آن با سطح سرمی پروتئین واکنش‌پذیر C با حساسیت بالا بین سالمندان ساکن و غیرساکن خانه‌های سالمندان در تبریز: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Germophobia Questionnaire: A Pilot Study on Psychometric Characteristics
ساخت پرسش‌نامه هراس از میکروب: مطالعه مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Associated Factors of Musculoskeletal Pain in Students of Engineering and Humanities Faculties of Arak University in 2018-2019
بررسی شیوع و عوامل همراه دردهای ‌اسکلتی عضلانی در دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه اراک در سال 98-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Problem-solving-based Puberty Group Counseling on Adolescent Girls’ Health Concerns
تأثیر مشاوره گروهی بلوغ مبتنی بر حل مسئله بر نگرانی‌های سلامت دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Mechanical Effects of Silver Nanoparticles on Some Types of Organisms
مقایسه تأثیرات مکانیسمی نانو ذرات نقره روی برخی از انواع موجودات زنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2021-8)


The Effect of Quisinostat as the HDAC Inhibitor on Migration
بررسی اثر کویزینوستات به ‌منزله یک مهارکننده داستیلاسیون بر مهاجرت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Determinants of Eczema Among Elementary School Children, Southeast of Iran, 2019
بررسی شیوع علائم اگزما و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان ابتدایی شهر زاهدان، سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antimicrobial Activity of Sodium Hypochlorite (NaOCI) 2.5%, Microemulsion of Myrtus 10%, Microemulsion of Thyme 0.6% on the Enterococcus Faecalis After Root Canal Filling
مقایسه اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم 2/5 درصد، میکروامولسیون مورد10 درصد و میکروامولسیون آویشن 0/6 درصد، علیه باکتری انتروکوکوس فکالیس پس از پرکردن کانال ریشه دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effects of Voluntary Running Wheel and Endurance Training on Il-6 and Testosterone Levels in the Rats With PCOS
مقایسه اثر دو نوع تمرین اختیاری و استقامتی بر سطوح اینترلوکین 6 و تستوسترون در موش‌های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Needlestick Injuries and Associated Psychosocial Factors Among the Students of Dental School
جراحت ناشی از سوزن و عوامل روانی همراه با آن در میان دانشجویان دندان‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Effect of Combination of Tanacetum Parthenium and Satureja Montana Methanolic Extracts on the Total Antioxidant Capacity and Serum Nitric Oxide
بررسی تأثیر ترکیب عصاره‌های متانلی بابونه گاوی و مرزه کوهی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و نیتریک اکسید سرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Observing the Anti-oxidant and Anti-inflammatory Effect of Nigella Sativa Combined With Silybum Marianum Extracts on the Acute Peritonitis Mouse Model
مقایسه اثر توام آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره‌های الکلی خارمریم و سیاه‌دانه در مدل موشی پریتونیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Spiritual Health With Existential Anxiety and Morbid Anxiety in Female Patients With Breast Cancer
بررسی رابطه سلامت معنوی با اضطراب هستی و اضطراب مرضی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Fungal Contamination Intensive Care Units of Arak Educational Hospitals and Determining Drug Sensitivity Profiles of Isolated Species
بررسی آلودگی قارچی در هوای بخش‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی اراک و تعیین الگوی حساسیت دارویی گونه‌های جدا‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Timing on Elevated Postprandial Glucose in Women With Obesity
اثر زمان‌بندی فعالیت ورزشی بر مقادیر گلوکز بعد از وعده‌های غذایی در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Efficiency of Modified Fenton on the Treatment of Leachate Generated From Oily Sludge Composting
بررسی کارایی فنتون اصلاح‌شده در تصفیه شیرابه حاصل از کمپوست لجن‌های نفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Street Children, Thread Lost During the Pandemic Covid-19: Training an Essential Need
کودکان خیابانی، نقطه مغفول‌مانده در پاندمی کرونا؛ آموزش یک نیاز ضروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2021-8)


Comparing the Effects of Cognitive-Behavioral Group Therapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Multidimensional Pain Symptoms in Breast Cancer Patients
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم چندوجهی درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Cognitive-behavioral Therapy and Zolpidem 10 mg on Illness Perception and Sleep Efficiency in Individuals With Chronic Insomnia
مقایسه‌ی کارآمدی رفتار درمانی شناختی، زولپیدم 10 میلی‌گرم و لیست انتظار بر ادراک‌ بیماری و بازدهی خواب در افراد مبتلا به اختلال بی‌خوابی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Family-related Factors, Nutritional-behavioral Habits, and Lifestyle Between Obese and Non-obese Children
مقایسه عادات تغذیه‌ای رفتاری و سبک زندگی کودکان چاق و غیرچاق: یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Awareness and Attitude of General Dentists on Dental Implants Follow-up
آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی اراک از فالوآپ ایمپلنت‌های دندانی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Enamel Microhardness in Decidous Teeth With Primary Carious Lesions After Applying Three Fluoride Containing Materials in Vitro
مقایسه تغییرات میکروهاردنس مینای دندان‌های شیری دچار پوسیدگی اولیه پس از کاربرد سه ماده متفاوت حاوی فلوراید (خمیر دندان، وارنیش و دهانشویه) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Teaching Sexual Satisfaction Model on Couple Burnout
تأثیر آموزش مدل رضایت جنسی بر کاهش دل‌زدگی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Resilience Based on Dark Triad Personality and Psychological Wellbeing in Athletes Students
پیش‌بینی استحکام روانی بر اساس رگه‌های تاریک شخصیت و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant Effects of Ginger Extract on Bioavailability and Oxidative Stress-induced Apoptosis in Mesenchymal Stem Cells of Human Adipose Tissue and Rat Bone Marrow
اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره زنجبیل بر افزایش توان زیستی و کاهش آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو در سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسان و مغز استخوان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Topical Vitamin C on Burn Wound Healing
اثر ویتامین ث موضعی بر بهبود زخم سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Specivity, Sensitivity, Positive and Negative Predictive Values of CA125 for Diagnosing Ovarian Cancer
ارزیابی حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی سطح CA-125برای وجود سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival Analysis of the Human Immunodeficiency Virus in Iranian Patients: A Multistate Model
تحلیل بقای HIV در بیماران ایرانی: یک مدل چندحالتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Expression of SGO1 and SGO1-AS1 Genes in Colorectal Tumor Tissues, Compared to Healthy Tissues
تغییرات در بیان ژن‌های SGO1 و SGO1-AS1 در بافت‌های توموری کلورکتال در مقایسه با بافت‌های سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2021-3)


The Effects of Mental Self-care Training on Mental Health and Academic Achievement in Students
اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سلامت روان و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of High-intensity Interval Training on Body Composition and Hormone Growth Agents in Overweight Adolescent Boys
تأثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا به مدت هشت هفته بر ترکیب بدنی و عوامل هورمونی رشدی پسران نوجوان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fibroblast of the Relationship Between FGFR2 Gene Rs2981582 Polymorphism and Breast Cancer Risk
بررسی ارتباط بین پلی‌‌‌مورفیسم‌‌‌ rs2981582 ژن FGFR2 و خطر ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Holographic Reprocessing Therapy on Cognitive Flexibility and Posttraumatic Growth in Women With Breast Cancer
اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف‌‌‌پذیری شناختی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Allopurinol on Major Depressive Disorder
بررسی اثر آلوپورینول در درمان افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Anti-proliferative Effects of Nanoemulsion Containing Licorice Extract and Lavender Essential Oil on Cancer
بررسی اثرات ضد تکثیری نانوامولسیون حاوی شیرین بیان و لاواند بر علیه سلول‌های سرطانی و خواص ضد میکروبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Electromagnetic Waves and Melatonin Hormone Levels in Golestan Province Power Substations
بررسی ارتباط امواج الکترومغناطیس با سطح هورمون ملاتونین شاغلین پست‌های برق استان گلستان و مقایسه با گروه کنترل در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Anti-angiogenic Effects of Nanoemulsion Synthesized From Plant Anethum Graveolens L Essential Oil
بررسی اثرات ضد‌رگ‌زایی نانوامولسیون سنتز‌شده از اسانس گیاه شوید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating GJB2 Mutation in 31 Individuals With Non-syndromic Hearing Loss
بررسی جهش‌های ژن GJB2 در 31 فرد ناشنوای غیرسندرمی در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Stereological Study on Colon Tissue Layers of Type 1 Diabetic Rats Following Thiamine and Lead Acetate Use
بررسی استریولوژیک لایه‌های بافتی کولون موش‌های دیابتی نوع 1 به دنبال مصرف تیامین و استات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Antimicrobial Properties of Glass Ionomer, Zinc Phosphate, and Polycarboxylate Cement
ارزیابی ویژگی‌های ضدمیکروبی سمان‌های گلاس آینومر، زینک فسفات و پلی کربوکسیلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Social Media Use on Depression in Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis
تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر افسردگی در نوجوانان: مرور نظام‌مند و فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2020-11)


Comparing the Effects of Acceptance and Commitment Group Therapy and Cognitive-Behavioral Group Therapy on Life Habits, Disordered Eating Behavior, and Health-Promoting Lifestyle in Obese Women
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی رفتاری بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا‌دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Vitamin C Concomitant Treatment on Deferasirox-induced Renal Toxicity in Rats
اثرات حفاظتی درمان هم‌زمان با ویتامین C روی سمیت کلیوی ناشی از مصرف دفراسیروکس در رَت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Early Hip-strengthening on Physical Function in Patients With Unilateral Total Knee Arthroplasty
تأثیر تقویت زودهنگام عضلات ران بر عملکرد بیماران با تعویض کامل یک‌طرفه مفصل زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enrichment and Rapid Detection of Vibrio Cholerae From Water by Non-culture Method
تغلیظ و تشخیص سریع باکتری ویبریو کلرا از آب با استفاده از روش‌های غیروابسته به کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Changes of Tumor Necrosis Factor-α and Interleukin-10 After 8 Weeks of Regular Pilates Exercise and Vitamin D Intake in Overweight Men: A Randomized Clinical Trial
بررسی تغییرات سطوح فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا و اینترلوکین 10 پس از هشت هفته تمرین منظم پیلاتس و مصرف ویتامین D در مردان دارای اضافه‌وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Theory of Planned Behavior in Promoting Nutrition-related Behaviors to Prevent Anemia in Pregnant Women
تأثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از کم‌خونی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity and Stress Coping Styles in Patients With Gastric Wound
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس بیمارن مبتلا به زخم معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Benzodiazepines-morphine-induced Respiratory Depression by Analyzing Respiratory Pattern in Rats
بررسی اثر تضعیف تنفسی القا‌شده با ترکیب مرفین و بنزودیازپین‌ها به وسیله آنالیز الگوی تنفسی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Phonological Awareness Skills Between Persian-speaking Monolingual Cochlear-implanted and Healthy Children
مقایسه مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی کودکان کاشت حلزون شده و کودکان طبیعی تک‌زبانه فارسی‌زبان چهار تا شش‌ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Underlying Factors and Treatment Adherence in Women With Gestational Diabetes
بررسی ارتباط عوامل زمینه‌ای با تبعیت از درمان در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of the Pregnancy Rate of Freezing Embryo Transfer in the Presence or Absence of GnRH Agonist
ارزیابی میزان حاملگی حاصل از انتقال جنین‌های فریزی در حضور و عدم حضور آگونیست GnRH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Age- and Gender-wise Assessment of the Position and Shape of Mental Foramen in Patients’ Panoramic Radiography
بررسی موقعیت و شکل سوراخ چانه‌ای بر حسب سن و جنسیت بیماران مراجعه‌کننده به دانشگاه علوم‌پزشکی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recombinant Lactococcus, a New Approach to Oral Vaccines
لاکتوکوکوس نوترکیب: رهیافتی نوین برای دست‌یابی به واکسن‌های دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2020-11)


Status of Food Security in Kerman, Iran During the COVID-19 Pandemic
بررسی امنیت غذایی در دوران همه‌گیری کووید ـ 19 در استان کرمان (سال 1399)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Conformity Between Chest CT Scan Results With Molecular Diagnosis Test in Patients With COVID-19
بررسی تطابق بین نتیجه سی‌تی اسکن قفسه سینه با تست تشخیص مولکولی در بیماران مبتلا به کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice of Medical and Administrative Staff in Exposure and Non-exposure to Covid 19 Virus in Jahrom: A Cross-sectional Descriptive Study in 2020
آگاهی، نگرش و عملکرد کادر درمانی و اداری در مواجهه و عدم مواجهه با ویروس کووید 19 در شهرستان جهرم: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence, Clinical Manifestation and Mortality Rate in COVID-19 Patients With Underlying Diseases
بررسی تظاهرات بالینی و میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ دارای بیماری زمینه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression, Anxiety and Suicidal ideation of Nurses in the Outbreak of COVID-19: The Role of Demographic Variables
افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی پرستاران در زمان شیوع کوید-19: نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Anxiety of Medical and Non-medical Staff due to Exposure and Non-exposure ‎to the Novel Coronavirus Disease
مقایسه میزان اضطراب در کادر درمانی و غیردرمانی شهرستان جهرم در مواجهه و عدم مواجهه با ویروس کرونای جدید (کووید 19) در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Health-promoting Lifestyle and Psychological Well-being on Anxiety Induced by Coronavirus Disease 2019 in Non-medical Students
تأثیر ابعاد سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روان‌شناختی در اضطراب کرونا (کووید 19) در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تبریز در فروردین سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abortion Laws and Regulations in Iran and European Countries During the COVID-19 Pandemic
بررسی قوانین و مقررات سقط جنین در ایران و اروپا در همه‌گیری کووید ۱۹
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SARS-COV-2: History, Genetics, and Treatment
سارس کووید 2: تاریخچه، ژنتیک و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology, Transmission Methods, Clinical Manifestations, Radiological Symptoms, Prognosis and Treatment of COVID-19 in Children
اپیدمیولوژی، روش‌های انتقال،تظاهرات بالینی، علائم رادیولوژیک، پیش‌آگهی و درمان کووید 19 در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COVID-19 and Breastfeeding
کووید 19 و تغذیه با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Guide to Physical Activity at Home During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic
راهنمای فعالیت‌های بدنی در خانه برای مقابله با ویروس جدید کرونا (کووید 19)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Structure of SARS-CoV-2 Virus and the Proposed Related Drugs
بررسی ساختار مولکولی ویروس SARS-CoV-2 و داروهای مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extrapulmonary Manifestations of Coronavirus Disease 2019: A Narrative Review
تظاهرات خارج ریوی بیماری کووید 19:مقاله مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Exercise on Immunological Indicators During the COVID-19 Pandemic
اثرات فعالیت ورزشی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر شاخص‌های ایمونولوژیک در دوران شیوع بیماری کووید 19: مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Need to pay Attention to Evidence-Based Medicine (EBM) in the Diagnosis and Treatment of COVID-19 Disease
لزوم توجه به پزشکی مبتنی بر شواهد در تشخیص و درمان بیماری کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2020-9)


Effect of a Lower Limb Restless Period on Expression of Mir-1 and Mir-206 Neural Muscle Genes in Endurance Training Rats
اثر یک دوره بی‌تحرکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های mir-1 و mir-206 عضله نعلی رت‌های تمرین‌کرده استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Qualitative Factors Affecting the Quality of Clinical Education
شناسایی عوامل کیفی مؤثر بر کیفیت آموزش بالینی در بیمارستان‌های شهر ساوه در سال‌های 1397 و 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between ZAP-70 Gene (rs104893674 "A/C") Polymorphism With Risk for Acute Myeloid Leukemia
ارتباط پلی‌مورفیسم ژن rs104893674"A/C") ZAP-70) با خطر ابتلا به لوسمی میلوئیدی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Donepezil and Hyoscyamoside on Improving Spatial Memory in Rats With Alzheimer's Disease
اثر دونپزیل و هیوسیاموزید بر بهبود حافظه فضایی در رت های مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of the Patients Undergoing Surgery With Ultrasound in Internal Jugular Vein Cannulation Requiring Central Venous Catheter
بررسی اطلاعات جمعیت‌شناختی و بالینی بیماران تحت عمل با سونوگرافی در کانولاسیون ورید ژگولار داخلی نیازمند کاتتر ورید مرکزی مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cardiac Rehabilitation on Endostatin Levels in Patients With Atherosclerosis After Coronary Artery Bypass Grafting
تأثیر بازتوانی قلبی بر سطوح اندوستاتین در بیماران مبتلا به آترواسکلروز پس از بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy on Marital Self-regulation, Marital Burnout and Self-criticism of Infertile Women
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت، بر خودتنظیمی زناشویی، دلزدگی زناشویی و خودانتقادی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress
ارزیابی ساختار عاملی مقیاس فارسی مقابله با استرس کوتاه‌شده کارور در دانشجویان دانشگاه بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Pains Among Rehabilitation, Dentistry and Nursing Students
شیوع دردهای اسکلتی‌عضلانی در دانشجویان دانشکده‌های توان‌بخشی، دندان‌پزشکی و پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Chelleh Daghi Herbal Ointment and Piroxicam Gel on Ankle Sprains
مقایسه کار‌آمدی پماد گیاهی چله‌داغی و ژل پیروکسیکام بر پیچ‌خوردگی مچ پا (کارآزمایی بالینی دوسوکور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Resilience Training on Positive and Negative Affect and Reduction of Psychological Distress in Mothers of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر میزان عاطفه مثبت و منفی و کاهش آشفتگی‌های روان‌شناختی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی ـ نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parent-mediated Behavioral Intervention for Treatment Behavioral Excesses in Children With Autism Spectrum Disorder
مداخلات رفتاری والدمحور برای درمان رفتارهای اضافه در کودکان دارای اختلال طیف اُتیسم: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2020-8)


Analyzes of Life World of a Young Girl With Myasthenia Gravis: Qualitative Case Study
واکاوی تجربه زیست- جهان دختری جوان با بیماری میاستنی گراویس: گزارش مورد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Massage on Blood Pressure, Heart Rate and C-Reactive Protein in Women With Hypertension
تأثیر هشت هفته ماساژ بر میزان فشار خون، ضربان قلب و پروتئین واکنشگر C زنان مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 14 Days of Coenzyme Q10 Supplementation on Muscle Damage and Fatigue Indices Following a Bout Exhausting Exercise Activity in Passive Men
تأثیر 14 روز مکمل‌‌دهی کوآنزیم Q10 بر شاخص‌‌های آسیب عضلانی و خستگی متعاقب یک وهله فعالیت ورزشی وامانده‌ساز در مردان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics Prediction of miRNAs Targeting E6 and E7 Genes in Human Papillomavirus Types 16 and 18 in Cervical Cancer
پیش‌بینی بیوانفورماتیک miRNA‌های هدف‌گیرنده ژن‌های E6 و E7 ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 و 18 در سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of Factors Affecting the Fertility Pattern of Arak City in 2018 With the Structural Equation Modeling
بررسی عوامل مؤثر بر الگوی باروری شهر اراک در سال 1396 با مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creating a Lip-reading Training Program and Examining its Effect on Speech Recognition in Men Aged 18-25 With Normal Hearing
ساخت برنامه آموزشی لب‌خوانی و بررسی اثر آن بر بازشناسی گفتار افراد 18تا25‌ساله با شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Causes of Death in the Injured of Traffic Accidents Referred to Vali-Asr Hospital in Arak, Based on Oral Autopsy and Forensic Autopsy
بررسی علل فوت در بیماران حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر اراک بر اساس اتوپسی ‌شفاهی و اتوپسی پزشکی قانونی در سال 1395‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intestinal Natural Micro Flora Removal on Susceptibility to Have Seizure in Male Wistar Rats
اثر حذف میکروفلور طبیعی روده بر استعداد ابتلا به تشنج در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic-resistance Training on Plasma Levels of bFGF in Coronary Artery Disease After CABG
تأثیر تمرین هوازی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی BFGF در بیماران کرونری پس از بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 Weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) With and Without Calorie Restriction on Gene Expression of Caspase-3 and Caspase-9 Proteins in Male Rats
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) با و بدون محدودیت کالری بر بیان ژن پروتیئن‌های کاسپاز 3 و 9 موش‌های نر صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Vectors of Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus Among Emergency Staff of Vali-e-Asr Hospital in Arak City, 2018
فراوانی ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در کارکنان اورژانس بیمارستان ولی‌عصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 6 Weeks of Aerobic Training on TGF-Β1, Myostatin and Matrix Metalloproteinase 9 Genes Expression in the Tendon of Fast- and Slow-Twitch Muscles of Male Wistar Rats
اثر 6 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های TGF-β1، میوستاتین و ماتریکس متالوپروتئیناز 9 در تاندون عضلات تند و کند‌انقباض موش‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2020-5)


Factors Associated With Chronic Periodontitis Risk: A Case-Control Study
عوامل خطر مرتبط با پریودنتیت مزمن: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mammographic Image Processing for Classification of Breast Cancer Masses by Using Support Vector Machine Method and Grasshopper Optimization Algorithm
پردازش تصاویر ماموگرافی به منظور طبقه ‌بندی توده ‌های سرطان سینه با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان با بکارگیری الگوریتم بهینه ‌‌سازی ملخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Exercise and Kefir Consumption on Anthropometric indices, Lipid Profile and Blood Pressure in Overweight Non-athletic Women
پاسخ منتخبی از شاخص‌های آنتروپومتریک، نیم‌رخ لیپید پلاسما و فشار خون به تمرین ایروبیک و مصرف دوغ کفیر در زنان غیرورزشکار دارای اضافه وزن شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Genetic Variant rs8506C>T at miR-526b Binding Site in the LincRNA-NR_024015 Exon with Breast Cancer Risk
بررسی همراهی تغییر ژنتیکی rs8506 C>T در توالی lincRNA-NR_024015 در جایگاه اتصالی miR-526b انسانی با خطر وقوع سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effects of Different Informing Methods on Parental Acceptance of Pediatric Behavior Management Techniques
مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آگاهی‌بخشی بر پذیرش روش‌های کنترل رفتاری کودکان توسط والدین (یک مطالعه نیمه‌تجربی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bioflora and Cinnamon Extract Consumption on Dyslipidemia and Cardiovascular Disease in a Diabetic Rat Model
بهبود دیس‌لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression Changes of Genes Involved in Autophagy of the Endoplasmic Reticulum Network in Animal Models of Alzheimer’s Disease
بررسی تغییرات بیان ژن‌های دخیل در خودخواری شبکه آندوپلاسمی در مدل‌های حیوانی بیماری آلزایمر با استفاده از ابزارهای زیست داده‌ورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibitory and Antibacterial Effects of Peppermint Essential Oil on Periodontal Photogenes
ارزیابی اثر مهارکنندگی و ضدمیکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی بر پاتوژن‌های بیماری‌های پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of L-dopa, SCH23390 Hydrochloride and Sulpiride on Adiponectin and Luteinizing Hormone Levels in an Animal Model of Polycystic Ovary Syndrome
اثرات ال‌دوپا، SCH23390 هیدروکلراید و سولپرید بر آدیپونکتین و هورمون لوتئینه‌کننده در مدل حیوانی در سندروم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effectiveness and Onset of Action of Ondansetron and Meperidine in Post-Anesthesia Shivering Treatment
مقایسه اثربخشی و سرعت اندانسترون با مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acceptance and Commitment Therapy On Pain-Related Anxiety and Cognitive Emotion Regulation in Breast Cancer Patients: A Clinical Trail
گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و تنظیم شناختی هیجان در بیماران سرطان سینه= مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Substance Abuse with Depression and Stress in Diabetic Adolescents Mediated by Conflict Resolution and Problem Solving Skills
مدل کاهش سوءمصرف مواد در نوجوانان دیابتی: نقش افسردگی و استرس با میانجیگری مهارت‌های حل مسئله و تعارض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2020-3)


A Case Report of Rectorrhagia After Improved Heavy Menstrual Bleeding and Investigation of its Cause Based on Traditional Persian Medicine
گزارش یک مورد رکتوراژی بعد از بهبود خونریزی شدید رحمی و بررسی علت آن بر اساس مبانی طب سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Tendency to Substance Abuse and Resilience and Academic Procrastination in Secondary School Students
پیش‌­بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب‌آوری و اهمال‌کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combined Training and Portulaca Oleracea Supplementation on Plasma Lipid Profile and Liver Ultrasound in Obese Females With Nonalcoholic Fatty Liver Disease
اثر تمرین ترکیبی و مکمل خرفه بر غلظت پلاسمایی چربی‌های خون و سونوگرافی کبد در زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a 6-Week Resistance Training Program on Transforming Growth Factor Beta-1 and Myostatin Genes Expression in Tendons of Extensor Digitorum Longus and Soleus Muscles in Rats
اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن‌های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Salivary and Gingival Crevicular Fluid Periostin Levels in Chronic Periodontitis Patients and Healthy Subjects
بررسی مقایسه‌ای سطح پریوستین در بزاق و مایع شیار لثه‌ایِ افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Occupational Stress and Job-Related Risks in the Steel Industry
بررسی ارتباط بین استرس شغلی و ریسک‌های مرتبط با کار در یکی صنعت فولاد لرستان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Regular Resistance Training on the Liver’s Inflammatory Indexes, Chemerin, Resistin, and Insulin Resistance Index in Healthy and Type 2 Diabetic Male Rats
اثربخشی تمرینات منظم مقاومتی بر بهبود شاخص‌های التهابی کبد، کمرین، رزیستین و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر سالم و دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Stress Coping Strategies and Difficulties in Emotion Regulation Mediated by Marital Life Quality in Married Women With Breast Cancer
بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با تنیدگی با دشواری در تنظیم هیجان با نقش میانجی کیفیت زندگی زناشویی در زنان متأهل مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulatory Effect of Fennel in Animal Model of Polycystic Ovarian Syndrome
اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the 2019 Novel Coronavirus (Covid-19): Immunopathogenesis, Molecular Biology and Clinical Aspects
مروری بر کرونا ویروس نوپدید 2019 (COVID-19): ایمونوپاتوژنز، بیولوژی مولکولی و جنبه‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coronavirus Pandemic a Factor in Delayed Mourning in Survivors: A Letter to The Editor
پاندمی کروناویروس عاملی برای سوگ تأخیری در بازماندگان: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2020-1)


Subcutaneous Emphysema Following Molar Tooth Extraction: A Case Report
آمفیزم زیرجلدی ایجاد‌شده به دنبال جراحی دندان مولر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer
تأثیر عناصر تشکیل‌دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون‌تراپی سرطان کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Projective Response of Patients with Somatic Symptom Disorder Compared To Controls Based On Location Score in Rorschach Test
پاسخ‌های فرافکن مبتلایان به اختلال علائم جسمی در مقایسه با افراد غیرمبتلا بر اساس نمرات محل ادراک آزمون رورشاخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Methylphenidate on the Experimental Epileptiform Activity in Male Rats
اثر متیل فنیدات خوراکی بر فعالیت‌های شبه‌صرع تجربی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Monitoring of Airborne Bacteria and Fungi and Their Relationship with Environmental Parameters in Two Selected Primary Schools
پایش کمّی و کیفی باکتری‌ها و قارچ‌های منتقله توسط هوا و ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی در دو مدرسه ابتدایی منتخب شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a Combined Aerobic and Resistant Exercise Training Program on Blood Pressure and Heart Rate Variability in Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial
تاثیر تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی برفشار خون و تغییرپذیری ضربان قلب در زنان باردار: یک مطالعه کار آزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of TEM and PER Beta-Lactamase Genes in Urinary Isolates of Escherichia Coli Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamases
فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز TEM و PER در ایزوله‌های ادراری اشرشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Challenges of Patients After of With Renal Disease After Transplantation: A Qualitative Study
چالش‌های روان‌شناختی بیماران کلیوی پس از عمل پیوند: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Co-Administration of Memantine And Vitamin D on Spatial Learning and Memory Impairment in Adult Male Rats Model of Alzheimer’s Disease
اثرات تجویز توأم ممانتین و ویتامین D بر اختلالات یادگیری و حافظه فضایی در مدل بیماری آلزایمر موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Truffle (Terfezia Boudieri) on Serum Level of Thyroid Hormones in Male Rats
اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان(Terfezia boudieri) بر سطح سرمی هورمون های تیرویید و محور هیپوفیز - تیروئید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chemical Additives in Refolding of Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor
ارزیابی تأثیر مواد افزودنی شیمیایی در تاخوردگی مجدد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review of The Biophysical Aspect of The Effect of Pesticides on The Structural Changes in HSA Protein: The Analysis of Experimental and Computational Studies
بررسی نظام‌مند مطالعات بیوفیزیکی اثر آفت‌کش‌ها بر تغییرات ساختاری پروتئین HSA به روش تجربی و محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2019-11)


Investigation on the Effect of 7% Chamomile Extract on Cutaneous Side Effects of Minoxidil in Treatment of Male Androgenetic Alopecia
بررسی اثر بابونه هفت درصد بر عوارض جلدی ماینوکسیدیل در درمان ریزش موی آندروژنیک مردان مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های پوست دانشگاه علوم‌پزشکی اراک در بازه زمانی 1395-1397 (کارآزمایی بالینی دو‌سو‌کور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Endurance Exercise and High-Intensity Interval Exercise on Plasma Levels of Chemerin and Insulin Resistance in Obese Male Rats
مقایسه دو شیوه تمرین استقامتی و تناوبی شدید، در سطوح پلاسمایی کمرین و مقاومت به انسولین در موش‌های چاق‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sensitivity and Specificity of American College Of Emergency Medicine Guideline in Predicting the Need for Computed Tomography Scan in Patients with Mild Head Trauma
بررسی حساسیت و ویژگی راهنمای بالینی دانشکده آمریکایی طب اورژانس از نظر پیشگویی نیاز به انجام سی‌تی‌اسکن در بیماران ترومای خفیف سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Generalized and Social Anxiety Disorders Between Sinistral and Dextral Children With Depression Symptoms
مقایسه اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در کودکان چپ‌برتر و راست‌برتر دارای علائم افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Acinetobacter Radioresistens Strain KA2 Isolated From Oily Sludge for Degrading of Crude Oil ‎
شناسایی و بررسی کارایی باکتری‌ بومی Acinetobacter radioresistens strain KA2 جداسازی‌شده از لجن‌های نفتی جهت تجزیه نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the catalytic power of the flavin reductase DszD enzyme using site-directed mutagenesis method in Rhodococcus erythropolis
افزایش قدرت کاتالیتیکی آنزیم فلاوین ردوکتاز DszD: آنزیم کلیدی در فرآیند گوگردزدایی باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Functional Disability of Patients with Multiple Sclerosis
اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ناتوانی کارکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of PET Expression Vector for Fusion of Recombinant Protein and Elastin-Like Polypeptide Biopolymer
بهینه‌سازی وکتور بیانی pET جهت فیوژن‌کردن پروتئین نوترکیب و بیوپلیمر پلی‌پپتید شبه‌الاستین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Prediction of miRNAs Targeting APRIL and BAFF Genes in Chronic Lymphocytic Leukemia
پیش‌بینی بیوانفورماتیکی miRNA‌های هدف گیرنده ژن‌های BAFF و APRIL در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Oral Post-Treatment Effect of Hydroethanolic Extract of Origanum Vulgare on Acute Kidney Injury Caused by Gentamicin in Rats
اثرات پس‌درمانی عصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر آسیب حاد کلیوی ایجاد‌شده توسط جنتامایسین در رَت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Rosa Canina Plant in Treatment of Some Diseases: A Brief Review
بررسی اثربخشی گیاه نسترن کوهی (Rosa Canina L) در برخی از بیماری‌ها (یک مطالعه مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Osteoporosis in Transfusion Dependent Thalassemia
استئوپورز در بیماران تالاسمی وابسته به تزریق خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2019-9)


The Effectiveness of Parenting Behavior Management Training Via Cell Phone on Mothers in Reducing Oppositional and Aggression Symptoms in Their Children With Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study
اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگریِ کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای همراه با بیش‌جنبشی: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Iron on Thyroid Function in Women With Hypothyroidism: A Double-blind Clinical Trial Study
بررسی اثر آهن بر عملکرد تیروئید در زنان مبتلا به هیپوتیروئیدی (مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inactivation of Human Influenza Virus Using Gamma Irradiation
غیرفعال‌سازی ویروس آنفلوانزای انسانی (H1N1) با استفاده از پرتوی گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotion Regulation Skill Training Based on Dialectical Behavioral Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Quality of Life of Patients With Cardiovascular Diseases
اثربخشی آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی بیماران قلبی و عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Discriminative Role of Metacognitive Beliefs, Difficulty in Emotion Regulation, and Codependency in Obese Women
نقش تشخیصی باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم‌وابستگی در زنان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Attention Bias Modification With Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Patients With Obsessive-Compulsive Disorder
مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری توجه با مهارکننده‌های بازجذب اختصاصی سروتونین در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی‌ـ اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of SubMucosal Resection With Electrocautery Method for the Treatment of Inferior Turbinate Hypertrophy at Amir Kabir Hospital in Arak City
مقایسه اثربخشی روش ساب‌موکوزال با روش الکتروکوتر در درمان هیپرتروفی شاخک تحتانی در بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic Yogurt on the Frequency of Clostridium difficile in Old Hospitalized Patients
تأثیر ماست پروبیوتیک بر فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران سالمند بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant and Anticancer Effects of Nanoemulsions Prepared Using Dill Essential Oil
بررسی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی نانوامولسیون سنتزشده توسط اسانس گیاه شوید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Liver Total Oxidant/Antioxidant Status in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
مطالعه اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی تام و شاخص استرس اکسیداتیو در بافت کبد موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity and Antibiofilm Properties of Satureja Essential Oil Against Periodontal Pathogens
فعالیت ضدباکتریایی و خصوصیات ضدبیوفیلمی اسانس گیاه مرزه بر باکتری‌های دخیل در بیماری‌های پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Antimicrobial Peptides as Anticancer Agents
مروری بر پپتیدهای ضدمیکروبی به عنوان عوامل ضدسرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2019-8)


Presenting a Conceptual Model of Prevention of Substance Abuse in Adolescents Based on Spiritual Well Being: Qualitative Study
ارائه مدل مفهومی ‌پیش‌گیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان مبتنی بر بهزیستی معنوی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Incremental Endurance Training on The Levels of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP1) and Thrombosponidine-1 (TSP1) in the Rats, Induced by Myocardial Infarction by Isoproterenol.
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1 (MMP1) و ترمبوسپوندین 1 (TSP1) موش‌های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sulpiride and Food Restriction on Depression and Anxiety Control in Adult Male Rats
بررسی اثر سولپیراید و محدودیت غذایی در کنترل افسردگی و اضطراب در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effects of Benzoaric Acid on the I-KB/NF-Kb Complex and Expression of Caspase-8 and -9 in Animal Model of Multiple Sclerosis
ارزیابی اثرات بنزوآریک اسید بر کمپلکس مهارکننده کاپا بی/ فاکتور هسته‌ای کاپا بی و بیان کاسپازهای 8 و 9 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effect of Nilutamide (An Androgen Receptor Antagonist) on Spatial Learning And Memory in Adolescent Male Rats
بررسی اثر داروی نیلوتاماید (آنتاگونیست گیرنده‌های آندروژنی) بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Intelligence of Librarians and Quality of Services in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries with Professional Ethics Approach
رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effect of A Long Term Endurance Activity on Cardiac Structure and Expression of Mir-133 in Rats
بررسی اثر یک دوره فعالیت استقامتی بلند مدت بر ساختار قلب و بیان miR-133 در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Ability to Produce Induced Pluripotent Cells from Human Pancreatic Cancer Xenografts
بررسی قابلیت تولید ‌سلول‌های پرتوان القایی از نمونه‌های زنوگرفت سرطان پانکراس انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Co-Effect of Laser with Graphene Oxide on Cancer Cell Line In Vitro
ارزیابی میزان سمیت گرافن اکساید به‌همراه اثر همزمان تابش لیزر بر رده سلول‌های سرطانی در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Distraction Methods on Venipuncture Pain in Children
مقایسه اثر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Malignant Predisposing Factors in Children Referred to Amir Kabir Hospital in Arak, 2011-2016
بررسی عوامل مستعدکننده بدخیمی در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال‌های 1395-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Fertility and Use of Pregnancy Contraceptive Methods in Women Referring to Remedial Centers in Arak City in 2017
بررسی باروری و استفاده از روش‌های ‌‌پیش‌گیری از بارداری در زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2019-6)


Pulmonary Mucormycosis: A Case Report
موکور مایکوزیس ریوی- گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of One-, Three- and Five-Year Survival Rates in Patients with Colon Cancer in Hamedan Province from 2003 to 2017
بررسی میزان بقای یک، سه و پنج‌ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان همدان از سال 1382 تا 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Curcumin Supplementation on Expression of Regulatory Signaling Genes of Cardiac Muscle Growth Messenger in Obese Male Rats
تاثیرمکمل کورکومین بر بیان ژن‌های تنظیمی پیام‌رسان رشدی عضله‌ی قلبی رت‌های نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cisplatin and Eucalyptus Extract on KRAS Gene Expression in A549 Cell Line of Lung Cancer
بررسی اثر داروی سیس‌پلاتین و عصاره اوکالیپتوس بر روی بیان ژن KRAS در رده سلولی A549 سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Prevalence of Extended Spectrum Beta-Lactamase Resistance of Shigella Species in Diarrhea Samples in Khomein, Iran
فراوانی بالای مقاومت بتالاکتامازی گسترده گونه‌های شیگلا در نمونه‌های اسهالی در خمین، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Atorvastatin on Inslin Resistance in Patients with Type Two Diabetes
تعیین اثر آتورواستاتین بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and Social Anxiety in Primary School Children in the Context of Cognitive Flexibility of Mothers
افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی در بستر انعطاف‌پذیری شناختی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Oral Motor Dysfunction during Feeding and Some of Its Effective Factors in Children with Cerebral Palsy
فراوانی اختلالات عملکرد حرکتی دهانی حین تغذیه و برخی از عوامل موثر بر آن در کودکان فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the Estrogen Receptors of Paragigantocellularis Lateralis Nucleus in the Antinociceptive Effect of 17β-Estradiol during Proestrus Phase of Estrous Cycle of Female Rats
نقش گیرنده‌های استروژنی هسته پاراژیگانتوسلولاریس کناری در اثر ضددردی 17 بتا-استرادیول در طی فاز پرواستروس چرخه فحلی موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness Based Stress Reduction on Health Status and Symptoms of Patients with CAD after CABG
اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر وضعیت سلامتی و علائم بیماران مبتلا به بیماری قلبی کرونری بعد از عمل CABG در سال 1395 در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Five Plant Extracts Inhibitory Potential against Bacterial Quorum Sensing of Staphylococcus Aureus
بررسی خاصیت بازدارندگی 5 عصاره گیاهی مختلف بر مکانیسم کوئوروم سنسینگ سویه استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficacy of Memantine in Combination with Ritalin on the Severity of Hyperactivity and Attention Deficit Symptoms in Children
بررسی اثربخشی ممانتین در همراهی با ریتالین بر شدت علایم بیش فعالی و نقص توجه در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2019-4)


Study of Sperm Chromatin in Infertile Men with Globozoospermia: A Systematic Review Article
بررسی کروماتین اسپرم در مردان نابارورگلوبوزواسپرمی: یک مقاله مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Familial Emotional Atmosphere and Mental Health with Online Game Addiction
رابطه جو عاطفی خانواده و سلامت روان با اعتیاد به بازی‌های آنلاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing A Two-Stage Classification Network Algorithm for Acute Lymphocytic Leukemia Diagnosis in Blood Lamella Images
طراحی الگوریتم شبکه دسته‌بندی دو مرحله‌ای جهت تشخیص سرطان خون نوع لوسمی لنفوسیتی حاد (ALL) در تصاویر لام خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Construction, Expression and Purification of the Gene Encoding Chimeric Cfae, Cotd Protein, from Enterotoxigenic Escherichia Coli
طراحی، ساخت، بیان و تخلیص ژن کدکننده پروتئین کایمر CfaE, CotD از باکتری Enterotoxigenic Escherichia coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic and Resistance Exercises on Anthropometric Indices and Osteocalcin, Leptin, Adiponectin Levels in Overweight Men
اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر شاخص‌های تن سنجی، سطوح استئوکلسین، لپتین و آدیپونکتین در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between Effects of Opioidergic System of Prefrontal Cortex and Dopaminergic System of Basolateral Amygdala in Working Memory
میان‌کنش بین اثرات سیستم‌‌های اوپیوئیدرژیک کورتکس پری فرونتال و دوپامینرژیک آمیگدال قاعده‌ای – جانبی در حافظه کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Equipment for Sleep Positioning of Children with Cerebral Palsy
طراحی تجهیزات برای وضعیت‌دهی خواب کودکان دارای فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hind Limb Immobilization on Expression of Some Genes Involved in the Regulation of Mitochondrial Processes in Soleus Muscle of Trained and Untrained Rats
تأثیر یک دوره بی‌تحرکی اندام تحتانی بر بیان برخی ژن‌های درگیر در تنظیم فرآیندهای میتوکندریایی عضله‌ی نعلی رت‌های تمرین کرده و بی‌تمرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Possible Dust Storm Sources in Tehran (2016-2017): Physical and Chemical Characteristics
تعیین منابع احتمالی ذرات گردوغبار با بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن‌ها در هوای شهر تهران در سال 96-95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Investigation of the Effect of Quercetin and Hydroalcoholic Extract of Otostegia Persica Boiss with Atorvastatin on ABC A1 Gene Expression in Hypercholesterolemic Male Wistar Rats
بررسی مقایسه‌ای اثر عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر با داروی آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1 در رت‌‌های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chronic Aerobic/Resistive Exercises with Supplementation of Cinnamon on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovary Syndrome in Ahvaz City in 2017
تاثیر تمرینات مزمن هوازی/مقاومتی همراه با مصرف مکمل دارچین بر مقاومت به انسولین زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر اهواز در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Production of A Wound Cover Containing Essence of Ajwain (Trachyspermum) by Nanoliposome Technique, and Assessment of Its Physical, Chemical, Antibacterial and Cytotoxicity Properties
طراحی و ساخت زخم‌پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 7 (2019-2)


The Effect of Endurance Training on Angiostatin and Enos Gene Expression of Cardiac Tissue in Type 2 Diabetic Male Wistar Rats
اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن آنژیوستاتین و eNOS در بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Blood Glucose Level through Irrational Health Beliefs and Health Locus of Control in Patients with Type 2 Diabetes in Tehran City
پیش‌بینی میزان قندخون از طریق باورهای غیرمنطقی سلامت و منبع کنترل سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effects of Stachys Lavandulifolia Hydroalcoholic Extract on Size of Cerebral Ischemia, Blood-Brain Barrier Permeability and Edema Volume in Rat Stroke Model
اثرات حفاظت نورونی عصاره هیدروالکلی چای‌کوهی بر روی اندازه ایسکمی مغزی، نفوذپذیری سد خونی-مغزی و حجم ادم در مدل سکته ‌مغزی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Selective Physical Practice Intervention on Object Control Skills in 7-10 Year Old Children with Mental Disability
اثر مداخله تمرینات بدنی منتخب بر ‌مهارت‌های کنترل شی کودکان 7 تا 10 ساله دارای کم‌توانی ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach to Identify and Determine the Relationship between MecA Gene Mutations Based on HRM with Clinical Species in Staphylococcus aureus Isolates
رویکردی جدید جهت شناسایی و تعیین ارتباط جهش‌های ژنی mecA بر مبنای HRM با نوع نمونه بالینی در ایزوله‌های استافیلوکوک اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Antioxidant Activity and Toxicity of Schiff Bases Complex N, Nʹ Di Pirodexil 1, 4 Butadiamin on Breast Cancer Cell Line (MCF7)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و سمیت ترکیب شیف باز کمپلکس منگنزII از شیف باز N و Nʹ-دی پیر یدوکسیل ( 1و4 بوتان دی آمین ) بر روی رده سلول‌های سرطان پستان (MCF7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integron-associated Antibiotic Resistance in Clinical Isolates of Klebsiella from Karaj
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی وابسته به اینتگرون در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا جمع‌آوری‌شده از شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment-based Therapy on Psychological Flexibility among Mothers with Autistic Children
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان شناختی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification Rare Actinobacteria from Persian Gulf and Oman Sea
جداسازی و شناسایی اکتینوباکترهای کمیاب از آب‌های خلیج فارس و دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness Training on Reduction of Obsessive Compulsive Disorder Symptoms and Increase Marital Satisfaction of Married Women
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر کاهش علائم وسواس فکری-عملی و افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Marital Satisfaction, Sexual Self-Esteem and Burnout Martial among Women with Type 2 Diabetes
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی، عزت نفس جنسی و دلزدگی زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nephrotic Syndrome in Children with This Condition
سندرم نفروتیک در کودکان مبتلا به این بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2018-12)


The Effects of Endurance Training on Gene Expression of VEGF and VEGFR2 of Cardiac Tissue in Type 2 Diabetic Male Wistar
اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن VEGF و VEGFR2 در بافت قلب رت‌های نر ویستار دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of The Received Doses of Tumoral and Organs at Risk (Spine and Thyroid) between Mixed Photon-Electron Beam Method and Photon Therapy in Supraclavicular Region of Patients with Right Side Breast Cancer that Endure Mastectomy
مقایسه دوز دریافتی بافت تومورال و ارگان‌ها‌ی در معرض خطر ( تیروئید، نخاع) در روش پرتودرمانی ترکیب فوتون-الکترون با روش درمان فوتون در ناحیه سوپراکلاویکل بیماران ماستکتومی سرطان پستان راست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Association Between CPEB2 Gene Polymorphism with the Risk of Idiopathic Azoospermia/Severe Oligozoospermia of Men
بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن CPEB2 با خطر ابتلای مردان به آزواسپرمی/الیگواسپرمی شدید ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of Factors Affecting on Mortality of AIDS Patients by Using Extended Cox Model
تعیین عوامل موثر بر بقای مبتلایان به AIDS با استفاده از مدل کاکس تعمیم‎یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Melatonin on Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی اثر داروی ملاتونین بر روند خستگی در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cinnamomum Zeylanicum Extract on Memory and Hippocampal Cell Density in Animal Model of Diabetes
اثر عصاره دارچین بر حافظه و دانسیته سلولی هیپوکامپ در مدل حیوانی بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Psychological Characteristics in Fertile and Infertile Women Referring to Health Centers and Infertility Center in Qom-2017
مقایسه ویژگی‌های روانشناختی در زنان بارور و نابارور مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و مرکز ناباروری در شهر قم در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Ellagic Acid on Population and Activity of Central Nervous System Neuroglia Cells in the Cuprizone-induced Multiple Sclerosis
بررسی اثرات الایژیک اسید بر جمعیت و فعالیت سلول‫های نوروگلیال سیستم عصبی مرکزی در مالتیپل اسکلروزیس القا شده توسط کوپریزون‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Interval Censored Data Using Random Imputation Technique
تجزیه و تحلیل داده‌های سانسورشده فاصله ای با استفاده از تکنیک جانهی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intranasal Delivery of Human Endometrial Stem Cells to the Substantia Nigra and Their Therapeutic Effects on Rotational Behavior Recovery in Mice Model of Parkinson's Disease
بررسی انتقال سلول‌های بنیادی اندومتر انسانی رهاسازی‌شده در داخل بینی به ماده سیاه و اثرات درمانی آن ها بر چرخش موش‌های کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Serotonin Level on Procalcitonin Level in Migraine Patients of Isfahan Alzahra Hospital Headache Clinic in 2015
تاثیر سروتونین سرم بر میزان پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به میگرن کلینیک سردرد بیمارستان الزهرای اصفهان در سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tumor Microenvironment
محیط احاطه کننده تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2018-10)


Existential Philosophy of the Immune System: Defense or Homeostasis?
فلسفه وجودی سیستم ایمنی: دفاع یا هوموستاز؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Role and Effect of Some Antibiotic Resistance in the Spread of Pathogenic Strains of Staphylococcus aureus in Different Clinical Specimens
بررسی نقش و اثر برخی مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در گسترش سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس بیماری‌زا در نمونه‌های بالینی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of PPARα Gene Polymorphism on Some Athletic Performances of Non-Athletic 10-12 Year-Old Boys of Marand
تأثیر نوع پلی‌مورفیسم ژن PPARα بر برخی از عملکردهای ورزشی پسران 10 تا 12 ساله غیرورزشکار مرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Saffron Aqueous Extract on Oxidative Stress Parameters and Important Biochemical Enzymes of Liver Tissue in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنزیم‌های بیوشیمیایی مهم بافت کبد در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Lumber Disk Herniation with Serum Zinc Level
ارتباط فتق دیسک کمری با میزان عنصر روی سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Cytotoxic Effect of Laser (Diode 830 nm) on the Survival of Antibiotic Resistant Enterococci Clinical Isolates in Laboratory Conditions
ارزیابی اثر کشندگی لیزر دیود با طول موج 830 نانومتر بر بقای ایزوله‌های بالینی انتروکک مقاوم به آنتی‌بیوتیک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Juvenile Delinquency based on Individual Vulnerability and the Risk Opportunity in the Family, Peers, School and Neighborhood in High Schools in Tehran
پیش‌بینی رفتار انحرافی نوجوانان بر مبنای آسیب‌پذیری فردی و مجال خطر در خانواده، همسالان، مدرسه و همسایگی در دبیرستان‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of the Theory of Planned Behavior Structures on Nutritional Prophylactic Treatment of Anemia in Pregnant Women of Arak City in 2018
سنجش سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در خصوص رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از کم‌خونی در زنان باردار شهر اراک در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Vitamin E plus Omega-3 Supplementation on Inflammatory Factors, Oxidative Stress Biomarkers and Pregnancy Consequences in Women with Gestational Diabetes
بررسی اثر ترکیب ویتامین E و امگا-3 بر روی فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Caloric Restriction on Lipid Coat Proteins Gene Expression and Insulin Resistance after 8 Weeks High Caloric Diet in Male Rats
نقش محدودیت کالری بر بیان ژن پروتئین‌های پوشش‌دهنده بافت چربی و مقاومت به انسولین پس از 8 هفته رژیم غذایی پرکالری در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Screening of Human Papillomavirus (HPV) E1 and E2 Inhibitor(S) from Phyllanthus Emblica and Ficus Religiosa
‌غربال‌گری بیوانفورماتیکی مهارکننده‌‌های دو پروتئین E1 و E2 ویروس پاپیلومای انسانی از دوگیاه دارویی Phyllanthus emblica و Ficus religiosa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evolution of Hepatitis C Treatment
تحول در درمان هپاتیت سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2018-8)


The Evaluation of Antimicrobial Effect of Alpha-Cellulose Nanofibers Based on Wheat Bran with Ciprofloxacin Hydrochloride on Staphylococcus Aureus
بررسی اثر ضدمیکروبی لایه نانوالیاف آلفا سلولزی با پایه سبوس گندم آغشته به داروی سیپروفلوکساسین هیدورکلراید بر روی باکتری استافیلوکوک اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise with Different Intensity on Glucose Transporter 4 (GLUT4) Gene Expression in Skeletal Muscle of Obese Male Rats
تأثیر تمرینات ورزشی با شدت مختلف بر بیان ژن ناقل غشایی گلوکز (GLUT4) در عضله اسکلتی موش‌های نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Increasing Resistance Training on Testicular Oxidative Stress and Quality of Spermatogenesis in Male Rats
اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر وضعیت فشار اکسایشی بیضه و کیفیت اسپرماتوژنز در موش‌ های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Detection of Clinical Isolates of Mycobacterium Tuberculosis by Flash PCR and Conventional Culture Method
مقایسه تشخیص سویه کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش Flash PCR و روش مرسوم کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of Stress Related Acute Exercise on Reconsolidation of Implicit Motor Memory in Women
اثر استرس ناشی از فعالیت ورزشی حاد بر بازتحکیم حافظه حرکتی ضمنی در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Niacin on Side Effects of Bleomycin in Patients under Chemotherapy in Khansari Hospital of Arak
اثرنیاسین بر کاهش عوارض جانبی ناشی ازبلئومایسین دربیماران تحت شیمی درمانی بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anticancer Effect of Aqueous and Hydroalcoholic Extracts of Quercusin Fectoria Leaf against Colon Cancer HT29 Cell Line
بررسی اثر ضد سرطانی عصاره‌‌‌های آبی و هیدروالکلی برگ گیاه بومی دارمازو (Quercus infectoria) علیه رده سلولی سرطان کولون (HT29)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Atorvastatin on Inflammatory Markers in Patients with Type Two Diabetes
بررسی اثر آتورواستاتین بر شاخص‌های التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Promoter Methylation Pattern of the Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Gene in Metabolic Syndrome Patients of East Azerbaijan Province
بررسی الگوی متیلاسیون پروموتر ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)در مبتلایان به سندرم متابولیک در استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Risk Factors of Coronary Artery Disease Through Competing Risk Tree
بررسی عوامل خطرزای بیماری عروق کرونر با استفاده از درخت مخاطره‌های رقیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Efficacy of Sodium Valproate and Low Frequency Stimulation During CA1 Hippocampal Kindling on Anxiety-Like Behavior in Adult Male Rat
ارزیابی اثربخشی والپروات سدیم و تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر رفتار شبه اضطرابی طی کیندلینگ CA1 هیپوکامپ در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer and Radiotherapy
سرطان و پرتودرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2018-6)


Five Years Outcome of Ahmed Glaucoma Valve Surgery in Refectory Glaucoma
نتایج 5 ساله جراحی کارگذاری شانت احمد در گلوکوم مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum BDNF and NGF levels in Patients with Multiple Sclerosis
تأثیر تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر مقادیر سرمی BDNF و NGF در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iron Oxide Nanoparticles and Magnetic Field on Angiogenesis and Deregulation of Vegfa Gene After Ischemia Reperfusion in Rat
تأثیر نانوذرات اکسید آهن و میدان مغناطیسی بر رگ‌زایی و تغییر بیان ژن Vegfa بعد از ایسکمی ریپرفیوژن در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Disk Diffusion and Micro-Dilution Broth Methods for Evaluation of Antimicrobial Effects of Myrtus Extract on Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli ESBL
مقایسه دو روش انتشار دیسک و میکروپلیت دایلوشن در بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره برگ مورد بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین و اشرشیاکلی ESBL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promotion the Immunogenicity of Chitosan Nanoparticle-Based Influenza Vaccine Using Hemokinin-1
ارتقا ایمنی‌زایی واکسن نانوذره آنفلوانزا بر پایه کیتوزان با استفاده از ﻫﻤﻮﮐﯿﻨﯿﻦ-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dorema Aucheri Extract on Oxidative Status and Reproductive Parameters in Adult Male Rats
اثرات عصاره بیلهر (Dorema aucheri) بر وضعیت اکسیداتیو و پارامترهای تولیدمثلی موش-های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antiviral Effects of Methanol and Hexane Extracts of Chelidonium Majus L. Against Acyclovir Resistant Herpes Simplex Type 1
مقایسه اثر ضدویروسی عصاره‌های متانولی و هگزانی گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک مقاوم به آسیکلوویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Myrtus Communis Hydro-Alcoholic Extract on Chronic Restraint Stress-Induced Spatial Memory Deficit in Adult Male Rats
اثر عصاره هیدروالکلی Myrtus communis بر اختلال حافظه فضایی القا شده توسط استرس مزمن بی‌حرکتی در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four Weeks of High-intensity Interval Training on PGC-1α and VEGF Protein Contents in Skeletal Muscle of Active Men
اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر میزان پروتئین PGC-1αو VEGF عضله اسکلتی مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Exercise Training on Vascular Endothelial Growth Factor and Its Receptor Gene Expression in Cardiac Tissue of Type 2 Diabetic Rats
تأثیر تمرینات ورزشی روی بیان ژن عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده آن در بافت قلبی رت‌های دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of Opioid Receptors and Ascorbic Acid in the Improvement of Anxiety-Induced Nicotine in Adult Male Mice
دخالت گیرنده‌های اوپیوئیدی و آسکوربیک اسید در بهبود اضطراب ناشی از نیکوتین در موش‌های سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxocariasis: The Sanitary Hazard in Urban Communities of Iran
توکسوکاریازیس: خطر بالقوه بهداشتی در جوامع شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2018-5)


Effect of Submaximal Endurance Training on Serum Concentration of Brain-derived Neurotrophic Factor and Attention Function in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD)
اثر تمرینات ورزشی زیربیشینه بر غلظت سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF) و عملکرد توجه در پسران مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roc Curve Multivariate Modeling in Detection of Fetal Abnormalities Using Screening Down Syndrome Associated Markers in the First and Second Periods of Pregnancy
مدل‌بندی چند متغیره Roc Curve در تشخیص ناهنجاری‌های جنین با کمک مارکرهای مورد سنجش درغربال‌گری سندرم‌داون در سه ماهه اول و دوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Inhibitory Effect of Alcoholic and Aqueousextract of Vaccinium Arctostaphylos on ESBLs Producing Klebsiella Strains Isolated from Clinical Specimens in Karaj
بررسی تأثیر عصاره‌ی آبی و اتانولی میوه‌ی گیاه قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos) برروی ایزوله‌های بالینی کلبسیلا مولد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vestibular Rehabilitation on Dizzines and Balance in Patient with Multiple Sclerosis
تأثیر توان‌بخشی وستیبولار بر سرگیجه و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Serum Melatonin Levels in the Treatment of Patients with Multiple Sclerosis
ارزیابی سطح ملاتونین سرمی در روند درمانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron Stigmas Aqueous Extracts on Serum Cardiac Troponin T and Creatine Kinase MB Isoenzyme of Male Rats Following an Exhaustive Exercise
اثر عصاره آبی زعفران بر تروپونین T قلبی و ایزوآنزیم قلبی کراتین کیناز سرم موش-های صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Povidone Iodine Induced Chemical Pleurodesis in Treatment of Patients with Recurrent Malignant Pleural Effusion between 2012-2014
اثر بخشی بتادین در پلورودز شیمیایی بیماران مبتلا به افیوژن پلورال بدخیم راجعه بین سال های ۹۲ تا ۹۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High Intensity Interval Training on Hormonal Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axisand Fertility in Type 2 Diabetic Male Rats
اثر تمرین تناوبی با شدت بالا بر محور هورمونی هیپوتالاموس- هیپوفیز- گنادال و باروری موش‌‌های صحرایی نر دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Micelle Nanoparticles Containing Curcumin on Ciprofloxacin Resistant Isolates of Pseudomonas Aeruginosa and on mexC and mexD Genes Expression
بررسی اثر نانوذرات میسلی حاوی کورکومین بر جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به سیپروفلوکساسین و بر بیان ژن های mexC و mexD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gengenotypic Evaluation of Hsa-miR-433-3p Binding Site in the Regulatory Region of TYMS in Breast Cancer Patients
بررسی ژنوتایپ محل اتصال hsa-miR-433-3P در ناحیه تنظیمی TYMS در نمونه‌های سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2018-4)


Meta-analysis of the Effectiveness of Educational and Therapeutic Interventions on the Four Classes of Learning Disorders
فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر طبقات چهارگانه اختلالات یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-angiogenic Activity of Silver Nanoparticle Synthesis by Rubina tinctorum L (Ru-AgNPs) Using Chicken Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay
ارزیابی فعالیت ضد رگ زایی نانوذرات نقره سنتز شده از گیاه روناس با استفاده از آزمون غشای کوریوالانتوییک جوجه (CAM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Monosodium Glutamate and L-Carnitine on Density and Structure of Granular Cells of Cerebellum in Rat
اثر مونوسدیم گلوتامات و ال – کارنیتین بر ساختار و تراکم سلول‌های گرانولار مخچه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aqueous Extracts and Essential Oils of Mentha and Satureja on the Aflatoxin B1 Production by Aspergillus flavus
بررسی اثرعصاره های آبی و اسانس های مرزه و پونه بر تولیدآفلاتوکسین B1 قارچ آسپرژیلوس فلاوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise-induced Oxidative Shift of Lactate Dehydrogenase Isoforms in Cerebrospinal Fluid of Male Wistar Rats
شیفت اکسیداتیو ناشی از تمرین در ایزوفرم های لاکتات دهیدروژناز A و B در مایع مغزی نخاعی رت های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Different Concentrations All-trans Retinoic Acid on the Survival of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
بررسی تأثیرات غلظت‌های مختلف رتینوئیک اسید بر روی بقای سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Anesthetic Depth and Its Relationship with Hemodynamic Changes in Patients Candidate for Total Abdominal Hysterectomy Under General Anesthesia with Propofol or Isofluran Using Bispectral Index
مقایسه عمق بیهوشی و رابطه آن با تغییرات همودینامیک در بیماران کاندید هیسترکتومی شکمی تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول با استفاده از دستگاه شاخص دوطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overexpression of TRAF4 Gene in Ovarian Cancer Samples and Association with Metastasis and Poor Prognosis in Patients
افزایش بیان TRAF4 در نمونه‌های سرطانی تخمدان و همراهی آن با متاستاز و پیش آگهی پایین در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nanoformulation of Amoxicillin on its Antibacterial Activity Against Common Bacterial Strains Involved in Hospital-Acquired Infections
تأثیر نانو فرموله‌کردن آموکسی سیلین بر فعالیت ضدباکتریایی آن بر علیه سوش‌های باکتریایی شایع در عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks High-intensity Interval Training on Myostatin and Follistatin Gene Expression in Gastrocnemius Muscle of the Rats
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن های میوستاتین و فولیستاتین عضله دوقلوی موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 12 (2018-3)


To Investigate the Association of Thr241Met Polymorphisms of the XRCC3 Gene with the Risk of Breast Cancer in Women in Markazi Province
بررسی ارتباط چندشکلی Thr241Met ژنXRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of One Period of Swimming Training on IL-6 Concentration in Lung Tissues of Wistar Rats Following the Injection of Carcinogen NNK
تأثیر یک دوره تمرینات شنا بر سطح اینترلوکین6 بافت ریه رت‌های ویستار متعاقب مواجهه با کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو(NNK)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-amoebic Activity of Peganum harmala Ethanolic Extract on Acanthamoeba In vitro
ارزیابی فعالیت ضدآمیبی عصاره الکلی اسپند (Peganum harmala) روی آکانتاموبا در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Peer Education before Coronary Artery Bypass Graft on Post Discharge Quality of Life
تأثیر آموزش همتا قبل از جراحی پیوند عروق کرونر قلب بر کیفیت زندگی بیماران پس از ترخیص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study The Effect of 4 weeks of Special Aerobic Training on CBS and SAM Levels in Hippocampus of Rats with Alzheimer-induced Disease with Aβ1-42 Injection
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح CBS و SAM در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر با تزریق Aβ1-42
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Relations between Systolic Blood Pressure and Heart Attack in Patients with Type 2 Diabetes with Association Rules
تعیین ارتباط بین فشار خون سیستولیک و سکته قلبی در بیماران دیابت نوع دو با استفاده از قوانین انجمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Effect of Inhibition of Lysyl oxidase on Involved Genes in Hypertrophy Following One Period of Resistance Training in Wistar Rats
بررسی اثر مهار آنزیم لیزیل‌اکسیداز بر ژن‌های دخیل در هایپرتروفی متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی در رت‌های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis of Acceptance-Commitment and Cognitive-Behavioral Interferences Effectiveness on Generalized Anxiety Disorder
بررسی و مقایسه اثربخشی مداخله های پذیرش و تعهد و شناختی- رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Discovery of New Antimicrobial-agent Producer Strains Using Antibacterial Screening of Halophilic Gram-positive Endospore-forming Bacteria Isolated from Saline Lakes of Iran
جداسازی و شناسایی سویه های تولیدکننده مواد فعال ضدمیکروبی در طی غربال‌گری باکتری‌های گرم‌مثبت تشکیل‌دهنده‌ی آندوسپور هالوفیل جداشده از دریاچه‌های شورایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic Supplementations on Cognitive Function in Patients with Primary and Secondary Alzheimer
تأثیر مکمل‌های پروبیوتیکی بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر اولیه و ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 11 (2018-2)


Lupus Nephritis, Pauci Immune Rapidly Progressive Glomerolu Nephritis: Case Report
نفریت لوپوسی، گلومرولونفریت حاد پیش‌رونده پاسی ایمیون: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Human Endogenous Retrovirus K expression in the Blood of Breast Cancer Patients
بررسی بیان ژن رتروویروس های درون‌زاد انسانی تیپ K در نمونه خون مبتلایان به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effects of rs137852599 Single-nucleotide Polymorphism Existence in Drug Resistance against Treatment with Enzalutamide in Individuals Diagnosed with Prostate Cancer in Isfahan Province
بررسی تأثیر چند‌شکلی‌ تک‌نوکلئوتیدی rs137852599 در ایجاد مقاومت دارویی به درمان با داروی انزالوتامید در بیماران مبتلا به سرطان پروستات در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks High Intensity Interval Training and Medium Intensity Interval Training and Aloe vera Intake on Serum Vaspin and Insulin Resistance in Diabetic Male Rats
اثر هشت هفته تمرین تناوبی متوسط و شدید و مصرف آلوئه‌ورا بر مقادیر سرمی واسپین و مقاومت به انسولین در موش‌های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Four Weeks Exercise Prior Preparation before Alzheimer's Induction on the Levels of Nerve Growth Factor and Beta Amyloid in the Hippocampus of Wistar Male Rats
اثر 4 هفته پیش آماده‌سازی ورزشی قبل از القای آلزایمر بر سطوح فاکتور رشد عصبی و آمیلوئید بتا در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Docosahexaenoic Acid on Anxiety and Depression Behaviors in Adult Male Mice
بررسی تأثیر دوکوزاهگزانوئیک اسید بر رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موش‌های سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Eating and Drinking Ability Classification System in Children with Cerebral Palsy in Iran
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سیستم طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن در کودکان فلج مغزی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiofilm Activity of Fluconazole/Terbinafine Combination in Candida albicans HWP1 Gene Expression
تأثیر ضد بیوفیلمی ترکیب دارویی فلوکونازول/تربینافین در بیان ژنHWP1 کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modulatory Role of Endogenous IL-24/mda-7 in Inflammatory Response of Human Hepatic Stellate Cell (HSC), LX2
نقش تنظیمی IL-24/mda-7 درون‌زاد بر پاسخ التهابی سلول‌های ستاره‌ای کبدی (HSC)، LX-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Utero and Lactational Effects of Aqueous Foeniculum Vulgare (Fennel) Seed Extract on Puberty Timing, Estrus Cycle and Sexual Behavior in Mice
اثرات عصاره آبی بذر رازیانه در دوره حاملگی و شیردهی بر بلوغ جنسی، چرخه فحلی و رفتار جنسی موش‌های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 10 (2018-1)


Relationship between Personalities Attributes (Neuroticism, Psychoticsism) and Self-efficacy in Weight Control with People’s Weight
رابطه ویژگی‌های شخصیتی (نوروتیسم و سایکوتیک) و خودکارآمدی در کنترل وزن با وزن افراد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transvaginal Ultrasound Compared with Serum β-hCG Level for Diagnosis of Ectopic Pregnancy in Symptomatic Patients
مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با سطح سرمی BHCG در تشخیص حاملگی نابجا در بیماران علامت دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats
تأثیر عصاره‌ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش‌های رت نر هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Transdiagnostic, Emotion- focused Treatment for Emotional Regulation and Individual-social Adjustment in Female Students
اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجانی بر ابعاد تنظیم هیجانی و سازگاری فردی و اجتماعی در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Serum sTNFR1 Level in Conversion Process from Mild Cognitive Impairment (MCI) to Alzheimer’s Disease (AD (
بررسی سطح سرمی s‏TNFR1 در تشخیص روند تبدیل نقص شناختی خفیف (MCI) به بیماری آلزایمر(AD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of N-acetyl-cysteine on Memory Retrieval and the Number of Intact Neurons of Hippocampal CA1 Area in Streptozotocin-induced Alzheimeric Male Rats
بررسی اثر ان‌استیل‌سیستئین بربازخوانی حافظه و تعداد نورون‌های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت‌های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Selenium Supplement on Gene Expression of Inflammatory Cytokines and Vascular Endothelial Growth Factor in Gestational Diabetes
بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر روی سطوح بیان ژن سیتوکین های التهابی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در بیماران مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of High Frequency and Low Frequency Tympanometry Findings in Normal Neonates
مقایسه یافته‌های تیمپانومتری فرکانس بالا و فرکانس پایین در نوزادان هنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between CGB5 155G/C Polymorphism and in vitro Fertilization-embryo Transfer Outcome (IVF-ET) in the Iranian Population
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم 155G/C ژن CGB5 با نتیجه‌ی لقاح مصنوعی- انقال جنین در جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential Diagnosis of Schizophrenia and Schizoaffective Disorder: the Role of Emotional Content of Memories
تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوفرنی از اسکیزوافکتیو با تمرکز بر محتوای هیجانی خاطرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 9 (2017-12)


Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates
بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه‌های منطقی DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت‌های مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery
مقایسه تأثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome
ارتباط پلی‌مورفیسم ژن مهار‌کننده‌ی بافتی‌‌متالو‌پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه‌ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Inhibition of Lipase Activity in Pseudomonas aeroginosa
تاثیر داروی دی سیکلومین بر فعالیت آنزیم لیپاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats
بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable
مدل‌یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی‌شناختی به عنوان متغیر میانجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013
فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ‌های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون‌ها در ایزوله‌های اشرشیا‌کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های کرمانشاه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C
مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia
مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 8 (2017-11)


Association of HSPA1B rs6457452 Genetic Variant with Idiopathic Male Infertility
بررسی ارتباط واریانت‌ ژنتیکی HSPA1B rs6457452 با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of MDR1 Gene Expression in Colorectal Cancer Using Nanobiosensor
مطالعه بیان ژن MDR1در سرطان کلورکتال با استفاده از روش نانو حس‌گر زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women
اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic prediction and introducing of some targeting microRNAs of Sirt1 and Bcl2 genes in model of Parkinson's disease
پیش‌بینی بیوانفورماتیک و معرفی برخی از‌microRNAهای هدف گیرنده‌ی ژن‌های Sirt1 و Bcl2 در مدل بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of normothermic and cold eye irrigation solution (BSS) and viscoelastic gel on the consumption of sedative drugs in Phacoemulsification cataract surgery
بررسی تاثیر مایع شست و شو)محلول نمکی بالانس) و ژل ویسکوالاستیک نرموترم و سرد چشمی بر میزان نیاز به داروهای آرامیخش در جراحی آب مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Persian Translated Version of Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC) in Arak Community-dwelling Older Adults
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس «اعتماد به تعادل ویژه فعالیت‌ها» در سالمندان ساکن شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antinociceptive Effect of 17β-estradiol in the Paragigantocellularis Lateralis Nucleus of Ovariectomized Female Rats Mediated by Estrogen Receptors
اثرضددردی ۱۷بتا- استرادیول در هسته‌ی پاراژیگانتوسلولاریس کناری موش‌های صحرایی ماده اوارکتومی‌شده به واسطه‌ی گیرنده‌های استروژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Apolipoprotein A1 Polymorphisms with Diabetes and Hypertension in Patients with Coronary Artery Disease in Fars Province
ارتباط پلی مورفیسم های ژن آپولیپوپروتئین A1 با بیماری‌های دیابت و فشار خون بالا در مبتلایان به آترواسکلروز عروق کرونر در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Anti-inflammatory Activities of Iris songarica Schrenk Rhizome Ethanolic Extract in Mice
اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی (Iris songarcia Schrenk) در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria, Mentha Pulegium, Oregano spp Essential Oil and Hydroalcholic Extract of Hypericum perforatum on Cyst of Acanthamoeba spp In Vitro
بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن، نعنا ، پونه و عصاره هیدروالکلی گل راعی بر روی کیست انگل آکانتامبا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 7 (2017-10)


Genetic Analysis of Integrons among Methicillin-resistant and Susceptible Staphylococcus aureus Isolated from Nosocomial Infections
بررسی ژنتیکی اینتگرون‌ها در استافیلوکوکوس اورئوس‌های حساس و مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Intravenous Acetaminophen and Dexamethasone on Postoperative Headache after Cataract Surgery under Sedation and Topical anesthesia
بررسی تأثیر تجویز استامینوفن و دگزامتازون وریدی بر سر‌درد بعد از عمل جراحی آب مروارید تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological and Biochemical Analyses of the Effects of Royal Jelly and Vitamin C against Phenylhydrazine-Induced Cardiotoxicity in Mice
ارزیابی‌های بافت‌شناسی و بیوشیمیایی اثرات ژل رویال و ویتامین C در برابر سمیت قلبی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ethanol Preconditioning on Pentylenetetrazole-induced Memory Impairment and Expression of NMDA Receptor NR1 Subunit mRNA in Rat
اثر پیش شرطی سازی با اتانول بر اختلال حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیانmRNA زیر واحد NR1 گیرنده NMDA در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Resistance Training on Serum Meteorin-like Hormone Level and Insulin Resistance Index in Overweight Adolescent Boys
تأثیر تمرین مقاومتی ایستگاهی بر سطح سرمی هورمون شبه متئورین و شاخص مقاومت به انسولین پسران نوجوان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of 4G/5G Mutations Prevalence in Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) Gene in Iranian Women with Ectopic Pregnancy
بررسی شیوع جهش 4G/5G در ژنPlasminogen Activator Inhibitor Type-1(PAI-1) در زنان ایرانی مبتلا به بارداری خارج رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumption Pattern of Edible Oils and Its Related Factors Based on PRECEDE Model in Urban and Rural Women Referring to Health Centers in Qom Province
الگوی مصرف روغن‌های خوراکی و عوامل مرتبط با آن بر اساس سازه‌های الگوی پرسید در زنان شهری و روستایی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of NMDA Receptors of the Paragigantocellularis Lateralis Nucleus in the Antinociceptive Effect of 17β-estradiol in Ovariectomized Female Rats
نقش گیرنده‌های NMDA هسته‌ی پاراژیگانتوسلولاریس کناری در اثر ضددردی 17بتا- استرادیول در موش‌های صحرایی ماده‌‌ی اوارکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between ERG11 gene mutations and fluconazole resistance in Candida albicans strains isolates isolated in from Rasht in 2015-2016 years
ارتباط بین جهش های ژن ERG11 و مقاومت به فلوکونازول در سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از رشت در ‌سال های ۹5-۹4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Sexual Self-Esteem and Sexual Function in Women with Multiple Sclerosis
اثربخشی زوج درمانی هیجان- محور بر عزت نفس جنسی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به اسکلروز چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2017-9)


The Components of Self-Knowledge and Affiliation with Delinquent Peers at Tendency to Addiction among High School Student Girls
بررسی مؤلفه های منابع شناخت خود وهمنشینی با همسالان بزهکار در گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دختر دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products
بهینه‌سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده‌های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Efficacy of Plantago lanceolata L. Extracts on Trichomonas Vaginalis
بررسی اثر چند نوع عصاره‌ بارهنگ سر نیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) بر تریکوموناس ‌واژینالیس در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Incubation Time and Vitamin E Supplementation on Sperm Motility, Viability and DNA Fragmentation in Asthenoteratozoospermic Samples
بررسی اثر مدت زمان انکوباسیون و تیمار ویتامین E بر تحرک ، حیات و فراگمنتاسیون DNA اسپرم نمونه های آستنوتراتوزواسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of VEGF +405 C/G Polymorphism with In vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome (IVF-ET) in Iranian Population
پیوستگی پلی‌مورفیسم C/G 405+ ژن VEGF با نتیجه‌ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین در جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ERK activity on Ischemic Tolerance-induced by Preconditioning with Intermittent Normobaric Hyperoxia in the Rat Model of Stroke
بررسی میزان فعالیت ERK در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به‌واسطه پیش شرطی‌سازی با هایپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiac Adaptations (Structural and Functional) to Regular Mountain Activities in Middle-aged Men
سازگاری های قلبی (ساختاری و کارکردی) به فعالیت منظم کوهروی در مردان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of TIMP-1 Gene Expression in Patients with Multiple Sclerosis(MS)
بررسی بیان ژنTIMP1در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Silver Nanoparticles, Copper Nanoparticles, Their Combination and with Amphotericin B against Candida glabrata In vitro and In vivo
بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره، نانو ذرات مس و ترکیب آن‌ها با یکدیگر و با آمفوتریسین Bعلیه کاندیدا گلابراتا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pentylenetetrazol on Morphine State-Dependent Memory in Rat
بررسی اثر پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2017-8)


Evaluation of Serum Biochemical and Histopathological Changes in Mice-Diabetic Kidney Followed by Simultaneous Injection of Nanoparticles of Zinc oxide and Thiamine
بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژیک کلیه در موش‌های دیابتی شده به دنبال تزریق همزمان نانوذرات اکسید روی و تیامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Silico Screening Hepatitis B Virus DNA Polymerase Inhibitors from Medicinal Plants
غربال‌گری بیوانفورماتیکی مهارکننده‌های آنزیم DNA پلیمراز ویروس هپاتیت ب انسانی از گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silybin Encapsulated in Nanoparticles on oprM Gene Expression in Drug Resistant Isolates of Pseudomonas Aeruginosa
اثر سیلیبین انکپسوله در نانوذرات بر بیان ژن oprM در جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alteration of neurokinin B gene expression and hypothalamic-pituitary- gonadal axis in response to one-month regular moderate physical activity
تغییرات بیان ژن نوروکینین B و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گنادِ جنس مذکر در پاسخ به فعالیت بدنی متوسط و منظم یک ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Left and Right PAG in Rat in Unilateral Pain in the Formalin Test
بررسی ارتباط بین هسته PAG چپ و راست در آزمون فرمالین در موش صحرایی در درد یکطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Royal Jelly on Blood Glucose and Lipids in Streptozotocin Induced Type 1 Diabetic Rats
بررسی اثر ژل رویال بر سطح گلوکز و چربی‌های خون در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین(تیپ 1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Transcranial direct current stimulation (tDCS) on working memory in patients with major depression
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز (tDCS) بر حافظه فعال افراد مبتلا به افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of miR-940 Up-regultion on HbF and Erythroid Markers Expression in k-562 Cell Line
تأثیر تنظیم افزایشی miR-940 بر القای بیان هموگلوبین F و شاخص های رده اریتروئیدی در رده سلولی k-562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Administrative Obstacles to Assess Workers' Exposure to Harmful Agents in the Occupational Risks in Arak, 2010-2017
موانع اجرایی ارزیابی ریسک مواجهه کارگران با عوامل زیان‌آور ناشی از کار در شهرستان اراک در سال‌های ۱۳۸۹ – ۱۳۹۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Estrogen and Progesterone on Expression of EAAT2 and EAAT3 Glutamate Transporters Following Focal Cerebral Ischemia in Rats
بررسی تأثیر هورمون‌های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهنده‌های EAAT3 و EAAT2 گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2017-7)


Association of EGFR Gene Common Mutation with Uterine Fibroids in Iranian Affected Women
ارتباط جهش‌های شایع ژن EGFR و فیبروئیدهای رحمی در زنان مبتلای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Serum Factors Involved in the Metabolism of Vitamin D and Polymorphic Loci of VDR Gene on the Incidence of Parkinson's Disease in Isfahan Population
بررسی تأثیر فاکتورهای سرمی دخیل در متابولیسم ویتامین دی و جایگاه‌های چند شکل ژن VDR بر بروز بیماری پارکینسون در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Hydatid Cyst Recurrence in Different Areas of the Body
گزارش یک مورد عود مکرر کیست هیداتیک در نواحی مختلف بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Adding Whey Protein and Branched-chain Amino Acid to Carbohydrate Beverages on Indices of Muscle Damage after Eccentric Resistance Exercise in Untrained Young Males
تأثیر افزودن پروتئین وی و اسیدهای آمینه‌ی شاخه‌دار به نوشیدنی کربوهیدراتی بر شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا در مردان جوان تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of DAOA Gene Polymorphism in Schizophrenic Patients in Iran
بررسی پلی مورفیسم ژن DAOA در بیماران اسکیزوفرنی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thymol on Serum Antioxidant Capacity of Rats Following Myocardial Hypertrophy
بررسی اثر تیمول بر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم در موش‌های صحرایی دچار هیپرتروفی میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Relationship between the Ability of Biofilm Formation and Antibiotic Resistance in Acinetobacter baumannii Clinical and Environmental Isolates in Tehran, 2015
بررسی ارتباط بین توانایی تشکیل بیوفیلم و مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کلینیکی و محیطی اسینتو باکتر بومانی در شهر تهران 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2017-6)


Effectiveness of Protocol based on Integrated View on Psychological Distress in Elderly
بررسی اثربخشی پروتکل مبتنی بر یکپارچه نگری بر کاهش پریشانی روان‌شناختی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of miR-148a 0061nd Decreasing of miR-146a Gene Expression in the Stomach with Ageing in Men
افزایش بیان ژن miR-148a و کاهش بیان ژن miR-146a در معده با افزایش سن در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Preemptive Eye Drops Ketorolac plus Tetracaine on Pain Intensity and Hemodynamic Changes in Cataract Surgery
بررسی تأثیر افزودن پیش داروی قطره کتورولاک به تتراکائین موضعی بر شدت درد و تغییرات همودینامیک در عمل جراحی آب مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term Survival Rates after Myocardial Infractions in Iran: Meta-analysis and Systematic Review
میزان بقای کوتاه مدت پس از سکته قلبی در ایران: مرور نظام‌مند و فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Truffle on Estrogen and Progesterone Levels in Experimental Model of Multiple Sclerosis (MS) in Female Rats
اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Swimming and Aloe Vera Extract on Serum of Visfatin Levels, and the Ratio of Triglycerides to High-Density Lipoproteins and Glucose in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats
اثر تمرین شنا و عصاره آلوئه ورا بر سطوح سرمی ویسفاتین و نسبت تری‌گلیسرید به لیپو‌پروتئین پرچگال و گلوکز موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Linkage Analysis of the DFNB21 Locus in Autosomal Recessive Hearing Loss in large families from Khuzestan Province.
مطالعه و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB21 در بیماری ناشنوایی مغلوب آتوزومی در خانواده‌های بزرگ استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy on Quality of Life of Cardiovascular Patients
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران قلبی و عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the expression of SNX2 (Sorting nexin-2) in multiple sclerosis patient of RRMS comparing with health control
بررسی بیان ژن SNX2 (Sorting nexin-2) در بیماران مالتیپل اسکلروزیس RRMS در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment in Ghods Hospital in Arak City, 2016
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی در بیمارستان قدس اراک، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2017-5)


Investigation into Regeneration Mechanism of Hydroalcoholic Lavender (Lavandula officianalis) Extract through the Evaluation of NT3 Gene Expression after Sciatic Nerve Compression in Rats
بررسی مکانیسم اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس (Lavandula officianalis) از طریق ارزیابی بیان ژن NT-3 پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain
بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Vascular Endothelial Growth Factor and Endostatin to a Session Activity before and after a Period of L-Arginine Supplementation in Active Men
پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ondansetrone, Metoclopramide and Midazolam for PONV prophylaxis in Strabismus surgery
بررسی تاثیر انداسترون، متوکلوپرامید و میدازولام بر پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استرابیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Endurance and High Intensity Interval Trainings on Levels of Chemerin and Protein of C-reactive Plasma in Obese Children
مقایسه تأثیر تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر سطوح کمرین و پروتئین واکنش‌گر-C پلاسما در کودکان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Parvovirus 4 Infection in HCV Infected Patients and Healthy Individuals Referred to Taleghani Hospital, Tehran
بررسی عفونت پاروویروس 4 در بیماران دچار هپاتیت C و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Benefits and Barriers about Self-medication among Women Referring to Health Center in Qom City - 2016
منافع و موانع درک شده در خصوص مصرف خودسرانه داروها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Thromboemboli Prophylactic Effect of Aspirin and Low Dose Warfarin in Standard Risk Multiple Myeloma Patients that Treated with Regimens Containing Thalidomide
مقایسه اثر آسپرین و دوز پایین وارفارین در پیش‌گیری از ترومبوآمبولی در بیماران با ریسک متوسط مبتلا به مولتیپل میلوما، تحت درمان رژیم‌های حاوی تالیدوماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effect of Mental Rotation and Phonological Awareness Training on Accuracy, Speed and Comprehension in Students with Dyslexia in City of Tabriz, 2015-2016
مقایسه تأثیر آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش آموزان دارای نارساخوانی تبریز در سال تحصیلی95-94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Job Performance and its Determinants in Healthcare Workers in Islamabad-e Gharb City based on ACHIVE Model In 2016
بررسی عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اسلام‌آباد غرب بر اساس مدل اچیو در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2017-4)


Study the Effect of Exercise on Bone Markers, Glycemic and Anthropometric Indices in Postmenopausal Women with Diabetes
بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر شاخص‌های استخوانی، گلیسمیک و تن‌سنجی در زنان یائسه دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Assessment of Copper Nanoparticles (40nm) on the Human Umbilical Vein Endothelial Cells Viability
بررسی اثر سمیت سلولی نانوذره مس40 نانومتری بر زنده‌مانی سلول‌های اندوتلیال مشتق از سیاه‌رگ بندناف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Indices of Post Bariatric Surgery Self-Management Behaviors Questionnaire
شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رفتارهای خود - مدیریتی پس از عمل جراحی چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Supplementing Mouse Maternal Diet during Pregnant and Weaning Period by Fish Oil and Vitamin E on Male Offspring Reproductive Organs
تأثیر مصرف روغن ماهی و ویتامینE در جیره غذایی موش سوری مادر باردار و شیرده بر سلول‌های جنسی فرزندان نر پس از شیرگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Preventive Behaviors of Failure to Thrive in Mothers with Children Aged One to Five Years: Applied Health Belief Model
بررسی تأثیر آموزش بر رفتارهای پیش‌گیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال: بر اساس کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Exercise and GNRH Agonists on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance Index in Girls with Central Precocious Puberty
تأثیر تمرینات هوازی و استفاده از آگونیست GnRH بر سطوح اپلین و شاخص مقاومت به انسولین در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study of MiR-34b/c Genetic Variation and Ulcerative Colitis in Guilan Province
مطالعه پیوستگی تنوع ژنتیکی miR-34b/c با کولیت‌اولسرو در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three-week intensive interval training on Lipocalin-2 and Interleukin1-β in healthy and adult rat Hippocampus
اثر سه هفته تمرین متناوب شدید بر لیپوکالین-2 و اینترلوکین-1 بتا در هیپوکمپ موش‎های صحرایی بالغ سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic Response to Soy Supplementation in Women with Polycystic Ovary Syndrome
تعیین اثر سویا بر پاسخ متابولیکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphine and Naloxone Effects on Seizure in Brain Slice of Morphine-Dependent Infant Mice
اثر مورفین و نالوکسان بر تشنج در برش مغزی موش سوری شیرخوار وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 12 (2017-3)


Bioinformatic Prediction of miRNAs Targeting NOTCH1 and HBx Genes in Chronic Hepatitis B-Induced Hepatocellular Carcinoma
پیش بینی بیوانفورماتیکی miRNA‌های هدف گیرنده ژن‌های HBx و NOTCH1 در هپاتوسلولار کارسینوما ناشی از هپاتیت Bمزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Air Quality Health Index and its Application in Seven Cities of Iran in 2011
بررسی شاخص بهداشتی کیفیت هوا و کاربردهای آن در هفت شهر ایران در سال 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Oxidant Activity of Lavandula angustifolia using DPPH Method
سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوس با استفاده از روش DPPH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Effects of on Javdar Supplementation on Asparate Aminotransferase(AST) and Alanine Aminotransferase(ALT) after Exhaustive Incremental Exercise in Men’s Handball
تأثیر حاد مصرف مکمل جدوار بر آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT) پس از فعالیت فزاینده وامانده ساز در مردان هندبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effects of Aqueous and Alcoholic Extracts of Portulaca oleracea Leaves on NT3 Gene Expression in Degeneration of Alpha Neurons after Sciatic Nerve Compression in Rats
بررسی اثر عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر بیان ژن NT3 در ترمیم نورون‌های آلفا پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Combined Evening Primrose Oil and Vitamin D Intake on hs-CRP, Oxidative Stress and Pregnancy Outcomes in Women with Gestational Diabetes
بررسی اثر دریافت ترکیب روغن گل مغربی و ویتامین D بر روی پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا، مارکرهای استرس اکسیداتیو و پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Premarital Counseling with Acceptance and Commitment Therapy-Based Approach on Sexual Function
تأثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Correlation between Blood Products Injection with Ventilator- Associated Pneumonia in Trauma Patients under Mechanical Mentilation in ICU
بررسی ارتباط بین تزریق فرآورده‌های خونی با پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی در ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016
بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Melatonin and Vitamin E on EEG, Sleep Quality and Quality of Life of Shift-Working Nurses in Arak Hospitals
بررسی تأثیر کاربرد ملاتونین و ویتامین E بر روی EEG، کیفیت خواب و کیفیت زندگی پرستاران شیفت کار بیمارستان‌های شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 11 (2017-2)


The Association of Vitamin D Receptor Gene (VDR) ApaI Polymorphism with the Risk of Breast Cancer in Markazi Province Women
بررسی ارتباط چندشکلی جایگاهApaI ژن گیرنده ویتامینD (VDR) با میزان ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing(EMDR) to Reduce the Severity of Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder and Stuttering With Psychological Origin(Case Study in Child with Four Years Old)
میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fast Method for Diagnosis of Leishmania by PCR and FLASH PCR
روش تشخیص سریع‌تر عفونت لیشمانیا با استفاده از تکنیکPCR و FLASH PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Activity of Bacillus Strains Isolated from Various Resources
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های باسیلوس جدا شده از منابع مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12-Week Aerobic Training on Protein Tyrosine Phosphatase 1B Gene Expression and Insulin Resistance in Diabetic Rats
اثر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن پروتئین-تیروزین فسفاتاز 1 نوع B و مقاومت انسولینی رت‎های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prophylactic Effect of Probiotic Capsule(Lactocare) on Urinery Tract Infection of Cateterized Intensive Care Unit Patients
بررسی تاثیر پیش‌گیرانه کپسول پروبیوتیک(لاکتوکر) بر عفونت ادراری بیماران تحت کاتتریزاسیون ادراری در بخش‌های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی ولی‌عصر(عج) اراک، 94-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Determination of Ureaplasma and Mycoplasma Genitalium Species in Female with Vaginitis Infection using Real- Time PCR
تعیین فراوانی گونه‌های اوره آ پلاسما و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در خانم‌های دارای عفونت‌های واژینال با روش سنجشReal- time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Bacterial Activity and Biofilm Inhibition of Satureja Khuzestanica Jamzad against Streptococcus Mutans
بررسی قابلیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی مرزه خوزستانی در برابر استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Presence of aac (6 ') Ie / aph (2 "), aph (3') - IIIa1, ant (4 ') - Ia1 Genes and Determining Methicillin Resistance in Staphylococcus Epidermidis and Staphylococcus Saprophyticus Strains Isolated from Clinical Specimens
بررسی حضور ژن های aac( 6 ')Ie/aph( 2 ") ، aph( 3 ') - IIIa 1 ، ant( 4 ') - Ia 1 و تعیین مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of A Course of Pilates Exercise on Hypertension, Nitric Oxide, and Resting Heart Rate in the Eldrly Men with Hypertension
تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر پرفشار خونی، نیتریک اکساید و ضربان قلب استراحتی مردان سالمند مبتلا به پرفشار خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 10 (2017-1)


Comparing the Effect of Oral Motor Stimulations on Feeding Function in the Children with Spastic Cerebral palsy by Medical and Family Centered Approaches
مقایسه تأثیر تحریکات دهانی- حرکتی بر عملکرد تغذیه ای کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک با استفاده از دو رویکرد پزشکی و خانواده محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Role of Omega 3 on the Side Effects of Isotretinoin in Patients with the Acnea Vulgaris
بررسی اثر امگا 3 خوراکی بر عوارض جلدی مخاطی ایزوترتینوئین در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parenting Role's Tasks in Parents of Children with Disability (Physical-Mental) Less than 7 Years Old in the City of Arak in 2016
نحوه انجام وظایف نقش والدینی در والدین کودکان معلول (ذهنی- جسمی) کمتر از 7 سال در شهر اراک در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effctiveness of Group Therapy based on Quality of Life on Marital Intimacy in Infertile Women
اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر صمیمیت زناشویی در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Balance Training with Educational and Motivational Self-Talk on Balance in the Women with Multiple Sclerosis
تأثیر تمرین تعادلی همراه با خودگفتاری‌‌‌ آموزشی و انگیزشی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Toxicity Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Hematological and Serum Parameters in Mice
مطالعه اثرات سمیت نانوذرات اکسید روی بر فاکتورهای خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of GABAA Receptor in Antispasmodic Activity of Hydroalcholic Extract of Petroselinum Crispum (Parsley) Seed in Rat Ileum
نقش گیرنده GABAA در فعالیت ضد انقباضی عصاره هیدروالکلی بذر جعفری در ایلئوم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Air Pollution on γ-Glutamyltransferase Enzyme Activity
اثر آلودگی هوا بر فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Fas rs1800682 Gene Polymorphism and Susceptibility to Polycystic Ovary Syndrome
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم rs1800682 در ژن Fas و استعداد ابتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Consuming Green Tea on Blood Oxidative Biomarkers in Operating Room Personnel
تأثیر مصرف چای سبز بر بیومارکرهای اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 9 (2016-12)


The Effects of Methylphenidate Administration on the Histological Alterations of the Lymphatic System in the Mice
اثر تجویز ریتالین بر تغییرات بافت شناسی سیستم لنفوئیدی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Survival of Colorectal Cancer Patients of Tehran Taleghani Hospital using Non-Mixture Cure Model
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بیمارستان طالقانی تهران با استفاده از مدل شفایافته غیرآمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Metabolic Parameters and Serum Level of Sirtuin1 in Women with Type 2 Diabetes
تأثیر تمرین هوازی بر شاخص‌های متابولیکی و سطح سرمی سیرتوئین1 در زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Cytotoxity of Silver Nanoparticles on Hepatic Enzymes، Hemathologic Factors, Blood Oxidative Stress Markers and Hepatic Apaptosis in Balb-c Mce
بررسی اثر حفاظتی عصاره‌ی هیدروالکلی زنجبیل بر سیتوتوکسیتی نانو ذرات نقره بر روی فعالیت آنزیم‌های کبدی، فاکتورهای هماتولوژی، شاخص‌های استرس اکسیداتیو خون و میزان آپوپتوزیس در بافت کبد در موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Client Satisfaction in the Public Health Posts and Outsourced Health Posts Affiliated to Qom University of Medical Sciences in 2014
مقایسه رضایتمندی مراجعین در پایگاه های بهداشت دولتی و پایگاه های برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of GADD45A Gene Polymorphism with Systemic Lupus Erythematosus Disease among Patients in South of Iran
پلی‌مورفیسم ژن GADD45A در بیماری لوپوس سیستمیک اریتماتوزیس در بیماران جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Injected Dexamethasone and Inhaled Epinephrine on Inhaled Salbutamol-Treated Children with Acute Bronchiolitis
بررسی اثر دگزامتازون تزریقی واپی نفرین استنشاقی در درمان برونشیولیت حاد اطفال تحت درمان با سالبوتامول استنشاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Zinc Chloride with an Aromatase Inhibitor (Letrozole) on Anxiety in Adult Male Rats
تداخل اثر کلراید روی با مهارکننده آنزیم آروماتاز (لتروزول) بر اضطراب در موش-های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Natural Radioactivity in Igneous Rocks and Estimation of Excess Lifetime Cancer Risk due to Gamma Radiation in Mahallat, Iran
بررسی پرتوزایی طبیعی در سنگهای آذرین و برآورد خطر ابتلا به سرطان در طول عمر ناشی از پرتو‌های گاما در محلات، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two Acute Eccentric and Concentric Exercises on Serum Irisin Level and Insulin Resistance Index in Inactive Obese Women
تاثیر دو نوع فعالیت حاد برونگرا و درونگرا بر میزان آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affectiveness of Memantine in Improvement of Cognitive Deficits in Specific Learning Disorder
اثر بخشی ممانتین در بهبود نقایص شناختی اختلالات خاص یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 8 (2016-11)


Study of Protective Effect of Avicennia marina Leaf Hydroalchoholic Extract on Bone Marrow tissue in Male Rate induced with CCl4
بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina.L) بر بافت مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالم و القاء شده با CCl4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Polymorphism of LRP4 Gene (rs 4752947) among Post Meno-pause Women with Osteoporosis in North of Iran
همراهی پلی‌مورفیسم ژن LRP4 (rs4752947) در زنان یائسه دچار پوکی استخوان شمال کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Eryngium Caucasicum Trautv Hydroalcholic Extract on Tricyclazole Induced Hepatotoxicity in Mice
اثرات حفاظتی عصاره هیدرو الکلی زولنگ(Eryngium caucasicum Trautv) بر سمیت کبدی ناشی از تری سیکلازول در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Cognitive Emotion Regulation Strategies, Sensory Processing Sensitivity and Anxiety Sensitivity in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان، حساسیت پردازش حسی و حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Determine the Needs of Mothering Handling Training for Family Caregivers and Children with Cerebral Palsy at Home based on Gross Motor Function Levels in the City of Arak
تعیین نیازهای آموزشی هندلینگ مادری به مراقبان خانوادگی و کودکان فلج مغزی در منزل بر اساس سطح عملکرد حرکتی درشت در شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Zinc Supplementation on Lipid Profiles, Insulin Sensitiv-ity and Biomarkers of Oxidative Stress in Women with Polycystic Ovary Syndrome
بررسی اثر مکمل یاری روی بر روی پروفایل‌های لیپیدی، حساسیت به انسولین و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resistance Training on Serum Level of Reproductive Hormones and Sperm Parameters in Type 2 Diabetes Rats
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمون‎های جنسی و پارامترهای اسپرم موش‎های صحرایی دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of Common Chromosomal Disorders in Iranian Women with Hydatidiform Mole using QF-PCR
غربال‌گری اختلال‌های کروموزومی شایع در زنان ایرانی مبتلا به مول‌هیداتیفورم با استفاده از تکنیک QF-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Clinical Isolates of Candida using Duplex PCR
شناسایی ایزوله های بالینی کاندیدا با استفاده از روش Duplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum nesfatin-1 level in type 1 and 2 diabetic rats
مقایسه سطح سرمی فاکتور نسفاتین-1 در رت‌های مبتلا به دیابت نوع 1 و نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 7 (2016-10)


Lack of the association between single nucleotide polymorphism (L55M) in PON1 gene and susceptibility With Breast Cancer in Markazi Province
عدم ارتباط بین پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (L55M) ژن پارااکساناز1 و خطر ابتلا به سرطان پستان در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of alcoholic leaf extract Ocimum basilicum on angiogenesis in chick chorioallantoic membrane
بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه ریحان ((Ocimum basilicum بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of gender differences in response to emotional music: a comprehensive analysis of autonomic signal characteristics
نقش تفاوت‌های جنسیتی در پاسخ به موسیقی‌های احساسی مختلف براساس تحلیل جامع ویژگی‌های سیگنال‌های خودمختار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantity & quality analysis and associated management practices of solid waste generated in the general dentistry offices in the city of Arak, 2015
آنالیز کمی کیفی و نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی در مطب‌های دندان‌پزشکی عمومی شهر اراک، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of two different intensities resistance training on muscle growth regulatory myokines in sedentary young women
تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative efficacy of diclofenac suppository and acetaminophen suppository alone And simultaneous prescription in controlling pain after tonsillectomy surgery in children
مقایسه اثر شیاف دیکلوفناک سدیم و شیاف استامینوفن به تنهایی و تجویز ترکیب هم‌زمان آنها در کنترل درد بعد از عمل جراحی تونسیلکتومی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic interval training on IL-6 and IL-10 serum concentration in women with type II diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 6 و اینترلوکین- 10 زنان دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of CoenzymeQ10 on gentamicin induced nephrotoxicity
بررسی اثرات درمانی کوآنزیم Q10 بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutations in nalC gene in ciprofloxacin resistant strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from hospitals and laboratories of Guilan province in 2014-2015 years
جهش‌های موجود در ژن nalC در سویه‌های سودوموناس آئروزینوزا مقاوم به سیپروفلوکساسین جدا شده از بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های استان گیلان در سال‌های 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2016-9)


Prevalence of Speech Disorders in Arak Primary School Students, 2014-2015
شیوع اختلالات گفتار در دانش آموزان مقطع دبستان شهر اراک، سال تحصیلی 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Folate Supplementation on Ghrelin of Stomach and Insulin Level of Serum in Male Wistar Rats during 10 Weeks of High Intensity Interval Training
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و انسولین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین تناوبی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province
بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده‌های فاقد جهش‌های GJB2در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Active VitaminD on Treatment of Proteinuria in Patients with Diabetic Nephropathy without Vitamin D Deficiency
تأثیر ویتامین دی فعال در درمان پروتئینوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی بدون کمبود ویتامین دی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology for Designing Models Predicting Success of Infertility Treatment
روش‌شناسی طراحی و ساخت مدل پیش‌بینی موفقیت درمان ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats
پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome
بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Y Chromosome Microdeletions and Mutation in Exon7 of the STAG3 Gene in Iranian Infertile Men with Idiopathic Non-Obstructive Azoospermia
بررسی ریزحذف‌های کروموزوم Yو جهش در اگزون 7 ژنSTAG3 در مردان نابارور ایرانی مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Analysis of Failure Time of the Molar Tooth Using Goodness-of-Fit Technique for Interval Censored Data
تحلیل آماری زمان خرابی دندان پیش آسیاب به روش آزمون نیکویی برازش داده‌های سانسور شده فاصله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population
بررسی تنوع ژنتیکی نشان‌گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان‌گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2016-8)


Serum Level of Chemerin in Patients with Breast Cancer
بررسی سطح سرمی آدیپوکاین کمرین در بیماران مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Topical and Subcutaneous Bupivacaine Infiltration with Cutaneous Ketamin on Postoperative Pain in Patients Candidating Abdominal Hysterectomy under General Anedthesia
مقایسه تأثیر تزریق بوپیواکایین داخل نسجی و زیر جلدی و کتامین جلدی در کنترل درد پس از عمل جراحی بیماران کاندید هیسترکتومی ابدومینال تحت بی‌هوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Lymphocytic ABCA1 Protein with IL10 and TNF-α Cytokines Followed by one period Interval Combined Exercise Training in Overweight and Obese Male Adolescents
رابطه بین پروتئین ABCA1 لنفوسیتی با سایتوکاین‌های TNF-α و IL10 متعاقب یک دوره تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of AR Gene CAG Repeat Variations in Iranian Women with Endometriosis
بررسی تنوع تکرار CAG در ژن گیرنده آندروژن (AR) در زنان ایرانی مبتلا به آندومتریوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Occupational Therapists Prediction Consistency of Future Manual Ability of 4-18 Years Old Cerebral Palsy’s Patients with Manual Ability Classification Sysyem (MACS)
بررسی هم‌خوانی پیش‌بینی کاردرمان‌گران از توانایی دستی آتی مبتلایان به فلج مغزی 4 تا 18 ساله با نتایج مقیاس طبقه‌بندی توانایی دستی(MACS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Recombinant Immunotoxin using Diphtheria Toxin and Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF)
همسانه سازی و بیان ایمونوتوکسین نوترکیب با استفاده از توکسین دیفتری و فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Quince (Cydonia oblonga Miller) Leaf Extract on Locomotor Activity and Anxiety-Like Behaviors in a Ketamine Model of Schizophrenia
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ "به" (Cydonia oblonga Miller) بر فعالیت حرکتی و رفتارهای شبه اضطرابی در مدل کتامینی اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Muscarinic Receptors on spasmolytic Activity of Hydroalcohlic Extract of Parsley(petroselinum crispum)Seed in Adult Male Rat's Ileum
نقش گیرنده‌های موسکارینی در عملکرد ضداسپاسمی عصاره هیدروالکلی بذرجعفری در ایلئوم موش صحرائی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Select the Appropriate Reference Gene for Normalizing the Quantitative Data to Assess MicroRNAs in Plasma Samples of Patients with Gastric Cancer
انتخاب ژن رفرانس مناسب جهت نرمالیزه کردن داده های کمّی سنجش میکرو RNAها در نمونه پلاسمای افراد مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Childhood Abuse Experiences with Dark Triad Traits of Personality among Students of Islamic Azad University of Urmia Branch, 2015
رابطه تجربه‌های سوء رفتار دوره کودکی با صفات سه‌گانه تاریک شخصیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2016-7)


The Efficiency of Medial Plantar Skin Flap for Reconstructing Heel after Excision of Heel Melanoma
کارایی فلاپ پوستی مدیال پلانتار جهت پوشش پاشنه پا به دنبال اکسیزیون ملانومای پاشنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Two Kinds of Endurance Swimming Training on Lipid Peroxidation and Muscles Damages Indexes in Serum Levels of Male Wistar Rats
مقایسه اثر دو شیوه تمرین شنای استقامتی بر شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب عضلانی در سرم رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phenotypic and Genotypic Biofilm Formation in Staphylococcus aureus Isolates Isolated from Hospital Infections in Shahrekord, 2015
ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی شهرکرد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression and Purification of the Recombinant HIV-1 Tat-Nef Fusion Protein in Prokaryotic Expression System
کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب فیوژن Tat-Nef ویروس HIV-1 در سیستم بیانی پروکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Validity and Reliability of the Persian Version of Physical and Mental Health Questionnaire, Based on the Holistic Wellness Model
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه سلامت روانی و فیزیکی براساس مدل رفاه کل‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Downregulating the Expression of CHID1 by Chitin Microparticles Mixed Leukocyte Culture
کاهش بیان ژن CHID1 توسط میکروپارتیکل‌های کیتین در کشت مختلط لکوسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Predictors of Boredom in Students of Arak University of Medical Sciences and Islamic Azad University
مقایسه عوامل پیش‌بینی کننده بی حوصلگی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزاد اسلامی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Submaximal Aerobic Training on Serum Irisin Level in Obese Men; with Emphasis on the Role of Irisin in Insulin-Resistance Change
اثر تمرین ورزشی هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی آیریزین مردان چاق با تأکید بر نقش آیریزین در تغییر مقاومت انسولینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Function and Marital Satisfaction in Female with Obsessive-Compulsive Disorder
عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان مبتلا به اختلال وسواس جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Association between AcrAB and Qep A Efflux Pumps and Ciprofloxacin Resistance among Escherichia Coli and Klebsiella Pneumoniae Clinical Strains
بررسی ارتباط پمپ‌های تراوشی Qep A و AcrAB و مقاومت به سیپروفلوکسازین در سویه‌های بالینی اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2016-6)


Studying the Association between TaqIA polymorphism in ANKK1 Gene and Heroin and Methamphetamine Addiction in Markazi Province
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم TaqIA (rs1800497) در ژن ANKK1 با اعتیاد به هروئین و مت آمفتامین در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Association between Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα) Gene -1031C/T Polymorphisms and Susceptibility to Inflammatory Bowel Disease (IBD)
عدم ارتباط میان پلی مورفیسم C/T -1031 در ژن گیرنده نکروز دهنده توموری آلفا (TNFα) و استعداد ابتلا به بیماری های التهابی روده (IBD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Regular Aerobic Exercise with Garlic Extract on Renal Apoptosis Regulatory Factors in Aged rats with Chronic Kidney Disease
اثر ترکیبی تمرین هوازی منظم و مصرف عصاره سیر بر برخی از فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز کلیوی در رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Detection of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) using the Gait Motor Signal Frequency Analysis
تشخیص زود هنگام بیماری ALS با استفاده از تحلیل فرکانسی سیگنال حرکتی راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between MMP9 Promoter Polymorphism and Breast Cancer Progression in Northwest of Iran
ارتباط پلی‌مورفیسم راه انداز 9 MMP با پیشرفت سرطان سینه در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demodicosis and Associated Risk Factors in Young Adults in Khorramabad, 2015
دمودیکوزیس و عوامل خطرساز مرتبط در افراد بالغ و جوان در شهر خر‌م‌آباد، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Self-Control Training on Quality of Life Dimensions in Migraine Patients
اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Effect of 5-Fluorouracil and Acriflavine on Mortality Rate of Colorectal Cancer Cell Lines
تأثیر ترکیب داروی 5- فلوئورویوراسیل و اکریفلاوین بر میزان مرگ و میر سلول‌های رده سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality Profile Investigation of Adoption Applicant Couples in Arak, 2014
بررسی نیمرخ شخصیتی زوج های متقاضی فرزندخواندگی در شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site-Directed Mutation, Cloning and Expression of Streptokinase for Producing a New Suitable Molecule for PEGylation
موتاسیون هدف‌مند، کلونینگ و بیان پروتئین استرپتوکیناز به منظور تولید مولکول جدید مناسب برای پگیلاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2016-5)


Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014
تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Intravenous and Inhalational Anesthtics on Hemodynamic Changes in Deep Vitrectomy Surgery
مقایسه تأثیر هوش‌برهای استنشاقی و وریدی بر تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی ویترکتومی عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Preconception Endurance Exercise Training and Voluntary Exercise Activity during Pregnancy in C57BL/6 Mice on Lipid Profile of the Adult Offsprings
تأثیر تمرین استقامتی پیش از بارداری و فعالیت ورزشی اختیاری در هنگام بارداری در موش‌های مادر C57BL/6 بر نیم‌رخ لیپیدی فرزندان بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Extended Spectrum β-Lactamase Genes of SHV-2a, SHV-5 and SHV-12 in Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae Isolated from Kermanshah Medical Centers in 2014
فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده SHV-2a، SHV-5 و SHV-12 در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از مراکز پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Factors Affecting Medication Adherence in diabetic Patients based on Health Belief Model in Arak, 2014
بررسی عوامل موثر بر تبعیت از رژیم دارویی بیماران دیابتی شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Melatonin Protective Effects on Learning and Memory Deficits Induced by Administration of Lead during Pregnancy and Postpartum in Rat: Behavioral and Biochemical Evaluations
بررسی اثرحفاظتی ملاتونین بر کاهش حافظه و یادگیری ناشی از تجویز سرب دردوران بارداری و پس از زایمان در موش صحرایی: ارزیابی رفتاری و بیوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microgravity Condition on Expression of VEGFR-2 Gene in Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC)
تأثیر شرایط بی‌وزنی بر روی بیان ژن گیرنده 2 فاکتور رشد اندوتلیال عروق در سلول‌های اندوتلیال ورید بند ناف انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lymphocyte Proliferation Response in Patients with Acute and Chronic Brucellosis
بررسی پاسخ تکثیر لنفوسیتی در مبتلایان به بروسلوز حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Specific Activities of Radionuclides in Soil and Their Transfer Factor from Soil to Bean and Calculation of Cancer Risk for Bean Consumption in Iran
تعیین ویژه فعالیت هسته‌های پرتوزا در خاک و ضریب انتقال آن‌ها از خاک به لوبیا و محاسبه ریسک ابتلا به سرطان در اثر مصرف لوبیا در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Epidemiologic, Demographic and Clinical Characteristics in Patients with Migraine Headache Referring to Neurology Clinics of Vali-Asr and Imam Reza Hospitals in Arak City
بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک‌های نورولوژی بیمارستان ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2016-4)


Considering the Effect of Hydro Alcoholic Extract of Capsella Bursa Pastoris on Menorrhagia
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی کیسه کشیش بر منوراژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Effect of Reconstructive Surgery of Myelomeningocele on the Prognosis of Patients
بررسی تأثیر جراحی میلومننگوسل بر پیش آگهی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Fish Consumption Considering Constructs of the Transtheoretical Model in Women 30-50 Years Old in Arak city, 2014
بررسی مصرف ماهی براساس سازه‌های مدل فرانظری در زنان 30 تا 50 سال شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Susceptibility of Brucella Melitensis in Markazi Province (2014)
تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های بروسلا ملی تنسیس در استان مرکزی (سال 1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiac Troponin and Creatine Kinase Response to the Three Modes of Training (Running, Pedaling and Swimming) in Young Girls
پاسخ تروپونین قلبی و کراتین کیناز به سه نوع فعالیت تمرینی (دویدن، رکاب زدن و شنا کردن) در دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Focus of Attention - Self talk on Balance of Women with Multiple Sclerosis
اثر کانون توجه- خودگفتاری بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological Assessment of Three Tandem Repeat of Influenza Virus M2 Extracellular Domain with Adjuvant in Balb/c Mice Model
ارزیابی ایمنی زایی توالی تکرار سه تایی ناحیه خارج سلولی پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا همراه با ادجوانت در مدل موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of rs1042658 Polymorphism of the CSF3 Gene with the Susceptibility of Recurrent Pregnancy Loss in Women of Fars Province
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs1042658 ژن CSF3 با استعداد بروز سقط مکرر در زنان استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Construction of a Multiepitope-Based DNA Vaccine to Induce Protective Immunity against Hepatitis C Virus
طراحی و ساخت واکسن DNA چند اپی توپی برای ایجاد ایمنی محافظت کننده علیه ویروس هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Weeks Combined Training on Plasma Levels of Chemerin, Serum Amyloid A and C-reactive Proteine and Plasma Lipid in Obese Male
تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 12 (2016-3)


Application of the Nano Polyamidoamine –G5 (NPAMAM-G5)Dendrimer in Removal of Escherichia Coli, Klebsiella Oxytoca,Pseudomonas Aeruginosa, Proteus Mirabilis and Staphylococcus Aureus from Aqueous Medium
کاربرد دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی، کلبسیلا اوکسی‌توکا ، سودوموناس آئروژینوزا، پروتئوس میرابیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محیط‌ آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anticonvulsant Effect of Aqueous Extract of Chelidonium Majus on PTZ Induced Kindling in Male Mice
مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی مامیران بر کیندلینگ القاء شده با PTZ در موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Soil Contamination with Toxocara Eggs in Arak Public Parks, 2015
مطالعه میزان آلودگی خاک با تخم توکسوکارا در پارک‌های عمومی شهر اراک، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Membrane Low and High Flux on the Uptake of Electrolytes, Urea and Creatinine in Hemodialysis Patients
مقایسه اثر دو صافی با سرعت جریان کم و زیاد بر میزان برداشت الکترولیت‌ها، اوره و کراتینین در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Association between Interleukin-12 Receptor B1 Gene Polymorphism (rs11575934 A/G) and Susceptibility to Chronic Hepatitis B Virus Infection
عدم ارتباط میان پلی‌مورفیسم rs11575934 A/G در ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و استعداد ابتلا به عفونت هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Prevalence of Listeria Monocytogenes in Pregnant Women in Arak
بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار در اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TITEL: Exploring the Process of Mothering Handling Training for the Child with Cerebral Palsy at Home
تبیین فرآیند هندلینگ مادری کودک دارای فلج مغزی در منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Expression Levels of Toll Like Receptors 2, 4 and, in Normal and Cancerous Tissues of Patients with Laryngeal Carcinoma
مقایسه بیان ژن گیرنده‌های شبه زنگوله‌ای نوع 2، 4 و 9 در بافت توموری و بافت نرمال بیماران مبتلا به سرطان حنجره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Performance of Classifiers and Extracted Features in Discriminating EEG Patterns of Mental Activities Related to Four Main Directions
بررسی عملکرد تفکیک کننده‌ها و ویژگی‌های استخراجی جهت تفکیک الگوهای مغزی مربوط به فعالیت‌های ذهنی وابسته به چهار جهت اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Specific Recall Training on Depression and Anxiety in Children (7-11 years old) with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Caused by Sexual Abuse
اثربخشی درمان مبتنی برآموزش یادآوری خاص بر میزان افسردگی و اضطراب کودکان 7 تا 11 ساله دارای اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوء استفاده جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 11 (2016-2)


Effects of Continuous Training Intensity on Amyloid Beta1-42(Aβ1-42) Levels in Hippocampus of Homocysteine-Induced Alzheimer's Model Rats
اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش‌های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment on Post Cesarean Pain Relief in Preeclampsia Parturient who Received Magnesium Sulfate
بررسی بی‌دردی پس از سزارین در بیماران پره اکلامپتیک تحت درمان با سولفات منیزیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Job Satisfaction, Death anxiety and Sleep Quality of Nurses in the Hospitals of Arak University of Medical Sciences
رابطه بین رضایت شغلی، اضطراب مرگ وکیفیت خواب پرستاران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Alcoholic Extract of Portulaca Oleracea on Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats
اثر عصاره الکلی خرفه بر آسیب ایسکمی- خون‌رسانی مجدد کلیه موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Agr Gene Variety (Accessory Gene Regulator) in Susceptible and Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains in Clinical Samples and Carriers Employed in Remedial Centers
تعیین تنوع ژن agr (تنظیم کننده ژن فرعی) در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین در نمونه‌های کلینیکی و ناقلان شاغل در مراکز درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Chemical Composition of Essential Oil and Evaluation of Antibacterial Activity of Methanolic Extracts from the Aerial Parts of Ballota Platyloma Rech. f.
شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی بخش هوایی گیاه Ballota platyloma Rech. f
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of GPX-1 Pro198 Leu Gene Polymorphism in Patients with Diabetic Retinopathy in Rasht
بررسی پلی مورفیسم Pro198 Leu ژن گلوتاتیون پراکسیداز-1 (Gpx-1) در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of ESR1 rs104893956 Polymorphism with Infertility in Guilanian Women
بررسی پلی‌مورفیسم rs104893956 ژن ESR1 با ناباروری در زنان اهل گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Constructs of Planned Behavior Theory Regarding the Behaviors Preventing of Junk Food Consumption in Elementary Students in Arak in 2015
سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیش‌گیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Selective Aerobic Training on Serum Irisin Levels and Insulin Resistance Index in Women with Type 2 Diabetes
تاثیر تمرین منتخب ایروبیک بر سطوح آیریزین سرمی و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 10 (2016-1)


Investigating the Relationship Between Health Belief Model Structures With the Mothers' Performance in Preventing Growth Retardation in Children Aged 1-5 Years in Shazand City, 2014
بررسی رابطه سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد مادران در پیش‌گیری از اختلال رشد کودکان یک تا پنج سال شهرستان شازند در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Predictive Value of Rockall Scoring System in Predicting Outcomes in Patients with Upper Gastrointestinal Bleeding
تعیین ارزش تشخیصی سیستم امتیازدهی Rockall در پیش‌بینی پیامدهای بیماران مبتلا به خون‌ریزی گوارشی فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Sedation Induced by Fentanyl and Remifentanil in Patients Under Mechanical Ventilation
مقایسه اثرآرام‌بخشی القا شده توسط دو داروی فنتانیل و رمی فنتانیل در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Variation of rs4898352 Marker in F8 Gene Region as a Highly Informative Marker for Stidy of Hemophilia A in the Isfahanian Population
بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs4898352 در ناحیه ژنی F8 به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه بیماری هموفیلی A در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Food Insecurity and Its Association with Socio-Economic Factors and Nutritional Status Among Hospitalized Children in Tabriz Pediatric Hospital
شیوع نا امنی غذایی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی- اقتصادی و وضعیت تغذیه‌ای در کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management, Optimism Training and Medical Therapy on Somatic Symptoms, Perceived Stress, Illness Perception and Quality of Life in Patients with Ulcerative Colitis
مقایسه اثر بخشی مدیریت استرس شناختی-رفتاری، آموزش خوش بینی و درمان طبی بر علائم جسمی، استرس ادراک شده، ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Of the Effect of Combination Of N-Acetylcysteine and Vitamin C on Improving Outcomes Following CABG
بررسی تاثیر استفاده از ترکیب ان استیل سیستئین و ویتامین سی بر بهبود نتایج عمل بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Auditory Training on Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Primary School Age Deaf Children
بررسی اثر تربیت شنوایی بر پتانسیل‌های عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان ناشنوای دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Direct and Indirect Impact of Self-Efficacy Beliefs on Parent̓s Anxity and Marital Adjustment with Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies Among Parents With Chronically Ill Children of Ahwaz
بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم باورهای خوداثربخشی بر اضطراب والدین و سازگاری زناشویی با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در والدین دارای فرزند مبتلا به بیماری مزمن اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a Marginal Model for Assessing Some Determinants of Height and Weight Growth Among Children Less Than Two Years Old in Khorramabad
کاربرد مدل حاشیه‌ای در بررسی برخی عوامل موثر بر رشد قد و وزن کودکان کمتر از 2 سال شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 9 (2015-12)


Lack of Association between Nodular Throid Disease and rs1256049 Polymorphism of Estrogen Receptor Beta Gene in Women from Markazi Province
عدم همراهی بین بیماری ندول تیروئید با چندشکلی 1256049rs در ژن گیرنده بتای استروژن در زنان استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders
اثر پروبیوتیک‌ها بر پیش‌گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quercetin on Skin Wound Healing in Dexamethasone-Treated Rats
اثر کوئرستین بر ترمیم زخم پوستی در موش های صحرایی تیمار شده با دگزامتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Compare the Effect of Ultrasound Guided Local Injection of Dexamethasone with Dexamethasone Phonophoresis for Treatment of Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow)
مقایسه تاثیر تزریق موضعی دگزامتازون تحت گاید سونوگرافی با فنوفورزیس دگزامتازون در درمان اپی‌کندلیت خارجی (بیماری آرنج تنیس‌بازان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Suspended Solids Removal from Leachate using Electrochemical, Fenton and Electro-Fenton Processes
حذف جامدات معلق موجود در شیرابه زباله با استفاده از فرایندهای الکتروشیمیایی، فنتون و الکتروفنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effects of Pilates Training and Apium Graveolens Seed Supplement on the Levels of Inflammatory Monocyte Chemoattractant Protein -1 and C-Reactive Protein in Sedentary Women
اثرات ترکیبی تمرین پیلاتس و مکمل دانه کرفس بر سطوح پروتئین‌های التهابی جذب شیمیایی مونوسیت-1 و واکنش‌گر C در زنان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy of Castor Oil and Vaginal Misoprostol With Vaginal Misopostol Alone for Treatment of Missed Abortion
مقایسه اثر بخشی مصرف روغن کرچک خوراکی و میزوپروستول واژینال با میزوپروستول واژینال به تنهایی در درمان سقط فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Retention Suture on Emergent Abdominal Laparotomy Wound Dehiscence
بررسی میزان تاثیر بخیه فشاری در باز شدن زخم لاپاراتومی اورژانس شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing the Morphine Induced Conditioned Place Preference Acquisition by Inhibition of Glial Cells in the Hippocampus
کاهش اکتساب ترجیح مکانی شرطی شده با مورفین در اثر مهار سلول‌های گلیای هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhancement and Denoising of ECG Signals using Adaptive Kalman Filter
ارتقا و حذف نویز از سیگنال قلبی با استفاده از فیلتر تطبیقی کالمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 8 (2015-11)


Comparing the Effectiveness of Neurofeedback Training and Computer Games on Continuous Attention and Planning Ability in Students with Attention Deficit disorder
مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Probiotic effect of Iranian Native Lactobacillus paracasei against Toxicity Induced by Aflatoxin B1 in vivo
بررسی اثر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران در مقابل سمیت ناشی از آفلاتوکسین B1 در شرایط درون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on effect of probiotic yoghurt use as a new solution in prevention and treatment of Constipation.
مروری بر اثر مصرف ماست پروبیوتیک به عنوان راهکاری نوین در پیش‌گیری و درمان یبوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks High Intensity Aerobic Continuous and Interval Training on Gene Expression of Vascular Endothelial Growth Factor In Soleus Muscle of Healthy Male Rats
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل رشد اندوتلیال عروقی در عضله نعلی رت‌های نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Scolicidal effects of methanolic extract of artemisia (Artemisia aucheri) and ginger (Zingiber officinale) on live protoscoleces of hydatid cyst
بررسی اثرات اسکولکس‌کشی عصاره‌های زنجبیل و درمنه بر پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy in Reducing Expulsive Anger
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش خشم‌های انفجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of rs2910164 Polymorphism in mir-146a Gene with Obesity in Iranian Women
ارتباط پلی‌مورفیسم rs2910164 در ژن mir-146a با عارضه چاقی در زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement structures HBM for promotion of preventive behaviors of pregnant women exposed to air pollution in Arak city 2015
سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص ارتقاء رفتارهای پیش‌گیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Association of miR-196a2 rs11614913 Polymorphism with the Risk of Idiopathic Recurrent Pregnancy Loss
مطالعه همراهی پلی مورفیسم miR196a2 rs11614913 با خطر بروز سقط مکرر ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Frequency of Nasal Carriage and Virulence of S. aureus Isolated from Nose of Patients Admitted to Intensive Care Units at Vali - Asr Hospital in Arak, 2014
تعیین فراوانی ناقلی بینی و ویرولانس استافیلوکوکوس طلایی جدا شده از بینی بیماران در هنگام پذیرش در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 7 (2015-10)


Investigation of the Human Serum Albumin(HSA) Protein Structure Change Caused by Remained Diazinon Toxin on the Food Materials
بررسی تغییر ساختار پروتئین آلبومین سرم انسانی دراثر باقی ماندن سم دیازینون روی مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Arg399Gln Polymorphism of XRCC1 with Idiopathic Male Infertility in Guilan Province
ارتباط پلی‌مورفیسم Arg399Gln ژن XRCC1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Saffron 20% Cream on the Level of Infection and Episiotomy Dehiscence
بررسی تاثیر کرم حاوی زعفران با غلظت 20 درصد بر میزان عفونت و باز شدن محل برش اپیزیوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Aassociation Between Programmed Cell Death 1 Gene Single Nucleotide Polymorphism +7146A/G and Susceptibility to Chronic Hepatitis B
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی A/G7146+ ژن مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی 1 با ابتلا به هپاتیت مزمن B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Alpha-Tocopherol on Cell Proliferation and Apoptosis in Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
مطالعه اثر آلفاتوکوفرول بر تکثیر سلولی و آپوپتوزیس در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Preand Post-training Administration of Magnesium Oxide Nanoparticles on Passive Avoidance Memory in Adult Male Mice
مقایسه تجویز پیش و پس ازآموزش نانو ذرات اکسیدمنیزیم برحافظه ی اجتنابی غیرفعال درموش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on Health Belief Model (HBM) on the Promotion of Mothers Behavior about Danger Signs in Children less than Five Years axxording to IMC(Integrated Management of children Illness)
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction Effect of Aerobic Training and Different Doses of Intramuscular Vitamin D on Body Weight, Visceral Fat and Food Intake in Female Wistar Rats
اثر تعاملی تمرین هوازی و دوزهای مختلف ویتامین D تزریقی بر وزن بدن، چربی احشایی و دریافت غذا در موش‌های ماده نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Maternal Nutritional Intake of Some Nutrients and its Relationship with Anthropometric Indices of Newborn
بررسی وضعیت تغذیه مادر از نظر دریافت بعضی از مواد مغذی و رابطه آن با شاخص‌های آنتروپومتریک نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Independent Component Analysis (ICA) Algorithm for Detection and Separation of Two Conceptual Categories of the Words Danger and Information by Using Traffic Signs
بررسی الگوریتم آنالیز اجزاء مستقل (ICA) جهت تشخیص و تفکیک دو گروه مفهومی کلمات خطر و اطلاع رسانی با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2015-9)


Comparing the Effect of Probiotics and Polyethylene Glycol in Treatment of Children with Functional Constipation
مقایسه اثر پروبیوتیک با پلی اتیلن گلیکول در درمان یبوست عملکردی اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of NO in Antispasmodic Activity of Parsley (Petroselinum crispum l.) Leaf Flavonoids Extract on KCl-Induced Contraction in Adult Male Rat's Ileum
نقش NO در اثر ضد انقباضی عصاره فلاونوئیدی برگ گیاه جعفری بر انقباض ناشی از KCl در ایلئوم موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Root Canal Morphology in the Mandibular First Premolars: A CBCT Study in An Iranian Population
ارزیابی ساختار کانال و ریشه در دندان‌های پرمولر اول مندیبل: مطالعه CBCT در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Plasma Levels of Apelin-13 with Insulin Resistance Index and Plasma Leptin of Diabetic Male Rats after 8-Week Aerobic Exercise
ارتباط سطوح پلاسمایی اپلین-13با شاخص مقاومت به انسولین و لپتین پلاسمای موش‌های صحرایی نر دیابتی پس از 8 هفته تمرین هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Virulence Genes etA, etB in Community Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Patients Referred to Teaching Hospital by PCR in Shahrekord, 2014
بررسی فراوانی ژن‌های ویرولانس etB و etA دراستافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به متی‌سیلین کسب شده ازجامعه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرکرد به روش PCR در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Melatonin with Memantin on MPTP-Induced Parkinson Model in Male Mice
اثرات ملاتونین و ممانتین برروی مدل پارکینسون القا شده با MPTP در موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success and Complications of Trabeculectomy with Releasable Sutures and in Open Angle Glaucoma Treatment
موفقیت و عوارض ترابکولکتومی با بخیه موقت و روش استاندارد در درمان گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prenatal Stress on Seizure Threshold and Histomorphometrical Changes on Cerebellar Cortex in NMRI Mice
تاثیر استرس وارد شده در دوران بارداری بر آستانه تشنج و تغییرات هیستومورفومتری قشر مخچه فرزندان موش‌های نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Polypropylenimine-G2 (PPI-G2) Dendrimer Performance in Removal of Escherichia coli, Proteus Mirabilis, Bacillus Subtilis and Staphylococcus Aureus from Aqueous Solution
بررسی کارایی دندریمر پلی‌پروپیلن ‌ایمین نسل دوم در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محلول آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Molecular Study of the Prevalence of Pathogenicity Island type 2 in strains of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Environmrntal and Clinical Samples inTehran Hospitals, 2013
بررسی مولکولی شیوع جزیره پاتوژنیسیتی تیپ 2 در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‌های محیطی و بالینی بیمارستان‌های تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2015-8)


A Case Report of Complicated Hydatid Cyst in a Patient with Chronic Lymphocytic Leukemia
گزارش یک مورد کیست هیداتیک عارضه‌دار در بیمار مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Platelet-Rich Plasma (PRP) on Improvement in Pain and Symptoms of Shoulder Subacromial Impingement Syndrome
اثر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبودی درد و علایم سندرم گیرافتادگی ساب آکرومیون شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life and Assessment of Efficacy of Rehabilitation on Improvement of Quality of Llife and its Subtypes after PCI in Qom
کیفیت زندگی و بررسی میزان اثربخشی بازتوانی در بهبود ابعاد آن بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر بیماران در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Health Impacts of Air Pollution in Kashan 2011
ارزیابی پیامدهای بهداشتی آلودگی هوای شهر کاشان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Exclusive Breastfeeding Intention in Pregnant Women
عوامل پیشگویی کننده قصد شیردهی انحصاری در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Mutations in Exons 15 and 18 of MYBPC3 Gene in Hypertrophic Cardiomyopathy Patients
بررسی جهش در اگزون‌های 15 و 18 ژن MYBPC3 در بیماران کاردیومایوپاتی هایپرتروفیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Human Bone Marrow-Mesenchymal Stem Cells Secretions on KGF and TGF-β1 Genes Expression in Diabetic Rats Wound
بررسی تاثیر ترشحات سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بر بیان ژن‌های KGF و TGF-β1 در زخم موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and Study of Antioxidant and Antibacterial Activities of Gelatin Nano-Capsules Containing Ferula Assa-Foetida Essential Oil
تولید و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانوکپسول‌های ژلاتینی حاوی عصاره روغنی آنغوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passive Immunity with Recombinant Anti-Pseudomonas Aeruginosa Type B Fagellin Antibody in a Burned Mouse Model
ایمونوتراپی غیرفعال با آنتی بادی ضد فلاژلین نوترکیب تیپ B سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سوخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review: Evaluating the Dynamics of Influenza Viruses Replication and Host Cell- Virus Interactions
مروری بر: ارزیابی پویایی تکثیر ویروس‌های آنفلوانزا و برهم کنش‌های میزبان-ویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2015-7)


The Evaluation Effect of Methanol Extracts from Prangos Ferulacea and Prangos Acaulis on Human Lymphocytes Proliferation and Their Mutagenicity in Ames Test
بررسی تاثیر عصاره‌های متانولی حاصل از Prangos ferulacea وPrangos acaulis بر رشد وتکثیر لنفوسیت‌‌ای انسانی و جهش‌زایی آن‌ها در آزمون ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silymarin on Plasma Membrane and Acrosome of Sperm Treated with Aluminum Chloride
اثر سیلیمارین بر غشای پلاسمایی و آکروزوم اسپرم‌های تیمار شده با آلومینیوم کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak, 2013
بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Serum Cytokine Profile in Patients with Chronic and Acute Brucellosis
بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genomic Detection of Coxiella Burnetii in Cattle Milk Samples by Nested-PCR Method in Bonab, Iran
جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی (Coxiella burnetii) در شیر گاو به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌های در شهرستان بناب، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Zataria Multiflora Hydroalcoholic Extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازی بر روی سمیت کلیوی ناشی از تجویز جنتامایسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Accuracy of Body Mass Index: Body Composition Using Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
تعیین دقت شاخص توده بدنی: اندازه گیری ترکیبات بدن به روش آنالیز امپدانس بیوالکتریک (BIA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant’s Birth Weight and Congenital Abnormalities
مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری‌های مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Single Portion Glutamine Supplement Consumption on Injury Indices of Muscle after Eccentric Resistance Exercise
اثر مصرف یک وعده مکمل گلوتامین بر شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls
مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2015-6)


Effects of Lipopolysaccharides from Shigella Strains on Innate Immunity Stimulation in vitro
تاثیر لیپوپلی ساکارید سویه های باکتری شیگلا بر تحریک ایمنی ذاتی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antinociceptive Effects of Iranian Cobra Snake Venom using Formalin Test
اثرات ضد دردی سم مار کبری ایرانی با استفاده از آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Docking Study of HIV-1 Protease with Triterpenoides Compounds from Plants and Mushroom
بررسی داکینگ مولکولی آنزیم پروتئاز ویروس HIV-1 با ترکیبات تری ترپنوئیدی با منشأ گیاهی و قارچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Epidemiology and Trends in Cancer Incidence in Iranian Elderly 2003-2009
بررسی اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان در سالمندان ایران طی سال‌های 1388-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Combined Cognitive Behavioral Therapy and Calcium Supplementation Plus Vitamin D on Reducing the Premenstrual Syndrome
اثربخشی درمان تلفیقی شناختی- رفتاری و مکمل کلسیم با ویتامین D بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect and Complications of Endoscopic Dacryocystorhinostomy without Using Eexternal Retaining Flap in Patients with Nasolacrimal Obstruction
مقایسه اثر و عوارض داکریوسیستورینوستومی اندوسکوپی بدون حفظ فلپ با روش اکسترنال در بیماران مبتلا به انسداد مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Recognition of Human Papilloma Virus (HPV) Using Proprietary PCR Method Based on L1 Gene and the Evaluation of its Frequency in Tissue Samples from Patients with Cervical Cancer
تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با استفاده از PCR اختصاصی بر روی ژن L1 و بررسی فراوانی آن در نمونه‌های بافتی بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prophylactic Effect of Amiodarone in Reducing the Incidence of Post-CABG Atrial Fibrillation
بررسی اثر پروفیلاکتیک آمیودارون در کاهش بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از جراحی بای پس عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Class 1 Integron and Antibiotic Resistance among Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Patients Admitted to the Burn Unit at Taleghani Hospital in Ahvaz
فراوانی اینتگرون کلاس 1 و مقاومت آنتی بیوتیکی در سودوموناس ایروجینوزا جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان طالقانی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Frequency of Fungal Rhinosinusitis and to Determine the Sensitivity of the Isolates to Antifungal Drugs in Shiraz, Iran 2012-2013
بررسی فراوانی رینوسینوزیت‌های قارچی و تعیین حساسیت گونه‌های جدا شده نسبت به داروهای ضد قارچی در شیراز، ایران 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2015-5)


Cloning of Fusion Protein Gene of Newcastle Disease Virus into a Baculovirus Derived Bacmid Shuttle Vector, in Order to Express it in Insect Cell Line
همسانه سازی ژن فیوژن پروتئین ویروس بیماری نیوکاسل در شاتل وکتور بکمیدی مشتق از باکیولوویروس به منظور بیان در لاین سلولی حشره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Amount of EMG Activity of the Selected Involved Muscles in Ankle Strategy in Female Athletes While Standing on One Leg on Shuttle Balance and Wobble Board
مقایسه میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات منتخب درگیر در استراتژی مچ پا در ورزشکاران دختر، هنگام ایستادن یک پا روی تاب تعادل و تخته تعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of LEP Gene Arg105Trp Polymorphism and Female Infertility in the Population of Guilan
ارتباط پلی مورفیسم Arg105Trp ژن LEP و ناباروری زنان در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy and Schema Therapy on Decrease Symptoms of Anxiety and Depression in Nursing and Midwifery Students
مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی بر کاهش علائم اضطراب و افسردگی دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variability of Antioxidant Defense Enzymes in Primary Angle Closure Glaucoma Patients in Comparison with Healthy Subjects
تغییرات آنزیم‌های دفاع آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته در قیاس با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Results of 3.2 and 2.65 mm Main Incisions in Phacoemulsification
مقایسه نتایج دو برش 2/3 و 65/2 میلیمتری در فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Imedeen on Spermatogenic Disorders Caused by Oxidative Stress Induction in Cyclophosphamide-Treated Mice
اثرات محافظتی ایمیدین بر اختلالات اسپرماتوژنز ناشی ازاسترس اکسیداتیو در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Prevalent Cancer Among Iranian Women and its Incidence Trends from 2003-2009 in Iran
بررسی اپیدمیولوژی سرطان‌های شایع زنان و روند تغییرات بروز آن در ایران طی سال های 82 تا 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of ApE1 Gene Asp148Glu Polymorphism and Breast Cancer Risk in Guilan Population
ارتباط پلی مورفیسم Asp148Glu ژن ApE1 و سرطان سینه در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Association between Polymorphisms of Factor V (G1691A) and Factor II (G20210A) with Recurrent Miscarriage in Iranian Patients
بررسی ارتباط چند شکلی‌های فاکتور V ( G1691A) و فاکتورII (G20210A) با سندرم سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2015-4)


The Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on Gelatinase-A (MMP-2) Serum Levels and Muscle Damage Indices in Young Sedentary Girls
تاثیر اجرای فعالیت تناوبی شدید بر سطوح سرمی ژلاتیناز نوع یک و برخی شاخص‌های آسیب عضلانی در دختران جوان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Measurement of Health Belief Model (HBM) Constructs in the Prevention of Accidents and Injuries in Children in Khorramabad, 2014
سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص پیش‌گیری از بروز سوانح و حوادث در کودکان شهرستان خرم آباد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of One Period of Exercise Walking Program on Textured Surface on Balance in Multiple Sclerosis Patients
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Head Circumference Index in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorders in Comparison to Intellectual Disability and its Relationship with Cognitive Factors
شاخص دور سر در کودکان و نوجوانان دارای اُتیسم در مقایسه با کم توان ذهنی و ارتباط آن با فاکتورهای شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Recombinant Neutrophil Activating Protein (Hp-NapA) of Helicobacter Pylori on Proliferation and Viability by Peritoneal Macrophage from BALB/c Mice
بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Compare the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Behavioral Group Therapy in Reducing Depression in Mothers of Children with Disabilities
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی‌گری دیالکتیکی با گروه درمانی شناختی رفتاری برکاهش افسردگی مادران کودکان معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Compare the Effect of Doxepin and Citerizine in Treatment of Allergic Rhinitis
مقایسه اثر دوکسپین و سیتیریزین بر رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of Gabapentin on Improving Quality of Life and Sleep Disruption in Postmenopausal Women
بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency, Hyper Bilirubinemia, and Blood Incompatibility in Newborn Babies
بررسی کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، هیپربیلی روبینمی و ناسازگاری خونی در نوزادن تازه متولد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Parametric Models with Estimating the Prediction Error by Apparent Loss Method in Analyzing Survival of Colorectal Patients
ارزیابی مدل‌های پارامتری با برآورد خطای پیش‌بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 12 (2015-3)


Comparison of the Effect of Acticoat (TM) and Usual Dressing on Pain During Change Dressing in Patients with Two and Three Burn Wound
مقایسه اثر پانسمان اکتی کوت و پانسمان معمول بردرد هنگام تعویض پانسمان بیماران با سوختگی درجه دو و سه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Molybdenum Trioxide (MoO3) Nanoparticles on Histological Changes of Testis and Spermatogenesis Process in Adult Male Wistar Rats
اثر نانو ذرات مولیبدن تری اکسید برتغییرات بافت شناسی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of BIS Monitoring on Level of Awareness During Anesthesia in Women Undergoing Elective Caesarean Section
تعیین اثر مانیتورینگ BIS بر سطح آگاهی حین بی‌هوشی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Nigella Sativa Oil on Sperm Parameters in Adult NMRI Mice Treated with Bisphenol A
ارزیابی اثر روغن سیاه‌دانه بر پارامترهای اسپرم موش‌های بالغ نژاد NMRI تیمار شده با بیس‌فنول‌آ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Activity of Alcoholic and Aqueous Extracts from Common Hop (Humulus Lupulus) and Oak (Quercus Castaneifolia)
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های الکلی و آبی گیاه رازک معمولی و بلوط بلندمازو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province
بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Role of 133 CG Genotypes of Interleukin-18 As a Factor in Increased Serum Levels of Immunoglobulin E in Patients with Allergic Rhinitis in Chahar Mahalo Bakhtiari Province
ارزیابی نقش ژنوتیپ GC 133 - ژن اینترلوکین 18 در افزایش سطح IgE سرمی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Echocardiographic Findings in Old and Young Patients With Left Ventricle Diastolic Dysfunction and Normal Ejection Fraction
یافته های بالینی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مسن و جوان مبتلا به اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ با کسر جهشی نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Alpha-Lipoic Acid Supplementation on Blood Pressure and Some Inflammatory Factors in Women with Rheumatoid Arthritis
اثرات مکمل یاری خوراکی آلفا-لیپوئیک اسید بر فشار خون و برخی از فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective of Cord Blood Platelet Extraction (PL) on Meiosis Resumption and Maturation of Mouse Oocyte at Germinal Vesicle stage (GV)
بررسی میزان اثر عصاره پلاکت های خون در شروع مجدد میوز و بلوغ در تخمک موش سوری در حالت ژرمینال ویزیکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 11 (2015-2)


Catamenial Pneumothorax: a Case Report
پنوموتوراکس کاتامنیال: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Education Film on Quality of Life and Satisfaction in Patient with Tracheostomy
تاثیر فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی و رضایت‌مندی بیماران تراکئوستومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between the Expression of OprD Gene and Sensitivity to Carbapenems of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Clinical Samples Using qRT-PCR
ارتباط بین میزان بیان ژنOprD و حساسیت نسبت به کارباپنم‌ها در سویه‌های پسودوموناس جدا شده از نمونه‌های بالینی به روش qRT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hemokinin-1 Molecular Adjuvant: An Approach to Enhance the Efficacy of Influenza Vaccine
یاور مولکولی هموکینین-1: رهیافتی برای افزایش کارایی واکسن آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Dialectical Behavior Therapy (Based on Core Distress Tolerance and Emotion Regulation Components) on Expulsive Anger and Impulsive Behaviors
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی باتکیه بر مولفه‌‌‌‌‌های تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی بر رفتارهای تکانشی و خشم‌های انفجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indole-3-Carbinol Enhances Doxorubicin-Induced Apoptosis Through Suppression of NF-B in B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line NALM-6
افزایش القاء آپوپتوز ناشی از دوکسوروبیسین توسط ایندول تری کربینول با مهار مسیر پیام دهی فاکتور هسته‌ای کاپا-B در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش ساز سلولB (NALM-6)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relationship Between Testosterone, Age, Serum Lipoprotein Levels and Body Mass Index in Men in Golestan Province
بررسی ارتباط هورمون تستوسترون، سن و لیپوپروتئین‌های سرم با شاخص توده‌ بدنی در مردان استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Histopathological Changes on Brain, Spleen and Embryo NMRI Pregnant Mice Exposed to Copper Oxide Nanoparticles
ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیکی مغز، طحال و جنین موش باردار نژاد NMRI تحت مواجهه با نانو ذره اکسید مس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Vaccine Potency, Using a Mixture of Alum-Naloxone: Augmentation of Humoral Immune Responses
افزایش کارائی واکسن کشته شده استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین با به کارگیری مخلوط آلوم-نالوکسان به عنوان ادجوانت: تقویت پاسخ‌های ایمنی همورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Bilberry and Cinnamon on Blood Biochemical Parameters of Workers Exposed to Nickel and Chromium Contaminants
بررسی اثرات قره قاط و دارچین بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کارگران مواجهه یافته با آلاینده های نیکل و کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 10 (2015-1)


Effects of Aerobic Training and Noise Stress on Serotonin Plasma Level the of Wistar Rats
بررسی اثر تمرین هوازی و استرس صوتی بر میزان سروتونین پلاسمای موش‌های نر صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impaet of Old Women Transition Experiences on Depression ,Feel Aging and Physical Changes in Rehabilitation Institute of Charity in Arak
تأثیر انتقال تجربیات سالمندان زن بر میزان افسردگی، احساس پیری وتغییرات جسمانی سالمندان ساکن درمؤسسه خیریه توان بخشی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Glutamine by the Expression of HSP70 and Reduction of Cortisol on Exercise Induced Stress
اثر محافظتی گلوتامین به واسطه پاسخ HSP70 و کاهش کورتیزول در برابر استرس فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Glutathione Peroxidase 1(+593C/T) Gene Polymorphism with Rheumatoid Arthritis in Guilan Province
پیوستگی پلی مورفیسم (C/T593+) ژن GPx1 با بیماری آرتریت روماتوئید در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Menopausal Symptoms, Age, Body Mass Index and Metabolic Syndrome in Postmenopausal Women in a Number of Health Centers in Ahvaz in 2013
بررسی ارتباط علائم یائسگی، سن، شاخص توده بدن و سندرم متابولیک در زنان یائسه در تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Chlorhexidine Mouthwashe on the Ventilator Associated Pneumonia: Pathogens, Incidence and Mortality
بررسی اثرات دهان شویه کلرهگزیدین بر پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی: پاتوژن‌ها، بروز و مرگ و میر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ZnO Nanoparticles on Morphine Dependence in Mice in the Presence and Absence of Vitamin C
اثر نانو ذرات اکسید روی بر وابستگی به مرفین در حضور و غیاب ویتامین C در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Atorvastatin Therapy and Reduction in Pacemaker Peak Threshold in Patient with Permanent Pacemaker
تاثیر داروی آتورواستاتین درکاهش آستانه تحریک دهلیزی و بطنی دربیماران با پیس میکر دائمی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Big Five Personality and Early Maladaptive Schemas in Patients with Celiac and Normal People
مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران دچارسلیاک و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Sulpiride Administration in Sperm Quality and Relationship to Male Fertility and In Vitro Fertilization Embryonic Development
نقش سولپراید در کیفیت اسپرم و ارتباط آن با باروری نر و روند رشد جنینی در لقاح داخل آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 9 (2014-12)


Radiographic Manifestation of Pulmonary Tuberculosis in Recent Decade in Qom
یافته‌های رادیوگرافیک مبتلایان به سل ریوی طی یک دهه گذشته در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Dependent Hippocampal Glutamate and GABA Change Following Pentylenetetrazol Induced Convulsions in Rat
تغییر وابسته به زمان در محتوی گلوتامات و گابای هیپوکامپی به دنبال تشنج ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلین‌تترازول در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Variation of GSTP1 in Diabetic Retinopathy
تنوع ژنتیکی GSTP1 در رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 Weeks Pilates Training on Anti-Mullerian Hormone Level and Cardiometabolic Parameters in Polycystic Ovary Syndrome Women
اثر 8 هفته تمرین پیلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرین و عوامل خطرساز قلبی و متابولیکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity Evaluation of Targeted Multi-Epitopic HIV-I Candidate Vaccine in Balb/c Mice
بررسی ایمنی‌زایی واکسن کاندید هدفمند و چند اپی‌توپی 1-HIV در موش‌های بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 weeks of Intense Aerobic Exercise on Plasma Levels of Obestatin, Leptin, Insulin and Growth Hormones in Male Obese Sprague‌ Dawley Rats
مطالعه تأثیر 8 هفته فعالیت هوازی شدید بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های ابستاتین، لپتین، انسولین و هورمون رشد در موش‌های چاق نر از نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Study of rs17173608 Single-Nucleotide Polymorphism in the Chemerin Gene with Gestational Diabetes
بررسی همراهی چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs17173608 ژن کمرین با دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Intestinal Microbiota in the Health and a Short Review on the Probiotic and Prebiotic Supplements in Obesity Prevention
نقش میکروبیوتای روده‌ای در سلامت و مروری کوتاه بر نقش مکمل‌های پروبیوتیکی و پری‌بیوتیکی در پیش‌گیری از چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of PON1 Q192R Polymorphism and Idiopathic Male Infertility in Guilan Population
ارتباط پلی مورفیسم 192 Q /R ژن PON1و ناباروری ایدیوپاتیک مردان در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Antibacterial Effect of Polyamidoamine-G4 Dendrimer on Some of the Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria
بررسی اثر ضد باکتریایی دندریمر پلی‌آمیدوآمین-G4 بر برخی از باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 8 (2014-11)


Prevalence of Obsessive-Compulsive Disorder in Pediatric Patients with the Daytime Frequency Syndrome of Childhood or Pollakiuria
شیوع اختلال وسواس جبری در کودکان مبتلا به اختلال تکرر ادرار بدون بی‌اختیاری (پولاکیوری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of Intravenous Ondansetron in Pereventing Hypotension in Patients Under Elective Cesarean Section
تعیین اثر اندانسترون وریدی در پیش‌گیری از افت فشار خون پس از انجام بی‌حسی نخاعی در بیماران سزارین الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effect of Brassica Juncea on Peripheral Neuropathy Induced by Diabetes in Rat
اثر ضد دردی خردل هندی (Brassica juncea) بر نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Glu298Asp eNOS Gene Polymorphism in Patients with Gastric Cancer in the Guilan Population
بررسی پلی‌مورفیسم Glu298Asp ژن eNOS در بیماران مبتلا به سرطان معده در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effeet of Aquatic Aerobic Training on Serum A and B Apoproteins and Lipoproteins in Obese and Normal Weight Menopause Women
تاثیر تمرین هوازی در آب بر آپوپروتئین های نوع A و B و لیپوپروتئین‌های سرم زنان یائسه چاق و وزن طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Parenteral Calcitonin on Cortex Healing up & Accidents of Distal Radius’ Fracture in Women with More Than 60 Years Old Referring to Arak Valiasr Hospital
تاثیر کلسی تونین تزریقی بر جوش خوردن و عوارض شکستگی دیستال رادیوس در زنان بالای 60 سال مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Assay the Relation between the Vascular Endothelial Growth Factor Expression and Breast Cancer Tumor Formation
بررسی ارتباط بین میزان بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و ایجاد تومور سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Nutrition and Physical Activity with Menarche Age of Girls in Ahvaz
بررسی ارتباط تغذیه وفعالیت فیزیکی با سن منارک در دختران شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Breakthrough Infection in Patients with Vesicoureteral Reflux Under Antibiotic Prophylaxis
عوامل پیش گویی کننده بر عفونت ادراری در بیماران مبتلا به بازگشت ادرار از مثانه به حالب تحت پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Timolol and Latanoprost vs. Timolol and Dorzolamide on Intraocular Pressure in Open Angle Glaucoma Patients
مقایسه اثر درمان ترکیبی تیمولول-دورزولامید با تیمولول-لاتانوپروست در کاهش فشار داخل چشمی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 7 (2014-10)


In Vitro Effects of Erythropoietin Stimulated Hematopoietic Progenitor Cells on Osteoblastic Differentiation
بررسی تاثیر سلول های بنیادی بند ناف تحریک شده با اریتروپویتین روی تمایز استئوبلاستیک سلول های بنیادی مرانشیمال مغز استخوان در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of C-Fibers in the Morphine Effects on Paw Inflammatory Edema in Rat
نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effects of Light Deprivation on Synaptic Plasticity of Hippocampal Dentate Gyrus Neurons in Rat
بررسی تأثیر محرومیت از نور بر شکل پذیری سیناپسی در نورون‌های ناحیه شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Structural Changes of Hemoglobin with Oxidative Status of Plasma in Diabetic Hemodialysis Patients
ارتباط تغییرات ساختاری هموگلوبین با وضعیت اکسیداتیو پلاسما در بیماران دیابتی دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Temperature Changes on Human Prion Protein Conformation Using Molecular Dynamic Simulation
بررسی تأثیر تغییرات درجه‌ی حرارت بر کنفورماسیون پروتئین پریون انسانی به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study of IL16 Gene Polymorphism with the Risk of Sporadic Alzheimer’s Disease
مطالعه وابستگی بین واریاسون ژن اینترلوکین 16 (rs11556218) با بیماری آلزایمر دیر رس (اسپورادیک) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indole-3-Carbinol Induces G1 Cell Cycle Arrest in Pre-B Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line
القای توقف سیکل سلولی درفاز G1 در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش ساز لنفوسیت B توسط ایندول تری کربینول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship Between Respiratory and Inflammatory Markers in 14-16 Year’s Old Active Boys: Effect of One Bout of Incremental Physical Activity
بررسی رابطه شاخص‌های التهابی و تنفسی در پسران 16-14 سال فعال: اثر یک نوبت فعالیت شدید هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pentoxifylline on Biomechanical Indices in Acute Phase of Skin Wound Healing in Diabetic Rats
اثر پنتوکسیفیلین بر شاخص‌های بیو مکانیک پوست در فاز حاد ترمیم زخم پوستی موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary Function and Haematological Factors in Workers Exposed to Asbestos in Asbestos-Cement Plant
بررسی عملکرد ریوی و فاکتورهای خونی در کارگران مواجهه یافته با آزبست در کارخانه آزبست- سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2014-9)


The Role of Hippocampal Orexin-1 Receptors (OX1R) in Mediating the Effect of Morphine on CA1 Baseline Synaptic Response and Short Term Synaptic Plasticity
نقش گیرنده‌های اورکسینی نوع 1 هیپوکمپ در وساطت کردن اثر مورفین بر پاسخ سیناپسی پایه و شکل‌پذیری سیناپسی کوتاه مدت در ناحیه CA1 هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity of Zno and Ag/Zno Nano-Composites on Malignant Melanoma Cell Line (A375)
اثرات ضد سرطانی نانوکامپوزیت اکسید روی و ترکیب نانویی نقره با اکسید روی بر سلول‌های رده سرطانی بدخیم ملانوما (A-375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Hydroethanolic Extraction of Pistacia Atlantica and Suzin Effects on Growth Inhibition of K562 Cell Line in Vitro Condition
مقایسه اثرات عصاره هیدرواتانلی پسته و شربت روی در مهار رشد سلول های رده K562 درشرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy of Doxycycline vs. Doxycycline with Omega- 3 in Treatment of Acne Vulgaris, a Triple-Blinded Clinical Trial
بررسی مقایسه ای درمان آکنه ولگاریس با داکسی سیکلین و داکسی سیکلین به همراه امگا 3، یک مطالعه سه سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy and Safety of Insulin with Oral Hypoglycemic Agents in Management of Gestational Diabetes – an Evidence Based Medicine Approach
مقایسه اثر بخشی و عوارض مصرف انسولین و داروهای خوراکی در دیابت حاملگی با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on the Effects of Aloe Vera Extract in Clinical Strains of Staphylococcus Aureus, Klebsiella, Staphylococcus Epidermidis and Escherichia Coli Compared to Antibiotics of Choice
بررسی مقایسه‌ای اثر انواع عصاره‌های آلوئه ورا و آنتی بیوتیک‌های انتخابی روی سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس آرئوس، کلبسیلا پنومونیه و اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between White Blood Cell Count and Six Months Follow Up Outcomes in Patients with Acute Coronary Syndrome
ارتباط بین شمارش سلول‌های سفید خون با پیش آگهی شش ماهه در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibition of Nucleus Acumbens Cholinergic Receptors Decreased Memory Retention in Rat
مهار گیرنده های کولینرژیک هسته آکومبنس باز خوانی حافظه را در موش بزرگ آزمایشگاهی کاهش داد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Extraction and Analysis Method for Imipenem in Hospital Sewage Samples Using High Performance Liquid Chromatography-UV Detector and with Solid Phase Extraction Column
تعیین روش اندازه‏گیری ایمیپنم در نمونه‏های فاضلاب بیمارستانی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا- آشکارساز ماورا بنفش و استخراج با ستون فاز جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Accessory Gene Regulator (Agr) Types of S.aureus and Some Phenotypic Criteria
بررسی ارتباط بین تیپ‌های مختلف Accessory gene regulator استافیلوکوکوس اورئوس با برخی از مشخصه‌های فنوتیپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2014-8)


Comparison of Proximal Radial Artery to Brachial Artery in Creation of Arteriovenous Fistula for Hemodialysis
مقایسه قسمت ابتدایی شریان رادیال با شریان براکیال در تعبیه فیستول جهت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Fennel (Foeniculum Vulgare) Seed on Serum Levels of Sexual Hormones in Female Wistar Rats with Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)
تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه رازیانه بر غلظت سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Dry Eye and Sjogren's Syndrome in Patients with Rheumatoid Arthritis and Correlation Between Dry Eye and Rheumatoid Arthritis Activity
بررسی فراوانی خشکی چشم و سندرم شوگرن در بیماران آرتریت روماتویید و ارتباط شدت خشکی چشم با فعالیت آرتریت روماتویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of In Vitro Antifungal Activity of Foeniculum, Achillea, Satureja, Cinnamomum and Artemisia against Saprolegnia Parasitica
بررسی اثرات ضد قارچی رازیانه ، بومادران ، مرزه، دارچین و آرتیمیزیا برعلیه ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Isolated Brucella Species in Blood Samples of Patients with Brucellosis by PCR
تعیین گونه های بروسلا ایزوله شده از نمونه‌های خون بیماران مشکوک به بروسلوزیس با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Package Theory-Based Training in the Prevention of Gastrointestinal Cancers
بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of β-Defensin 126 Gene (DEFB126) Alteration and Protein Expression with Unexplained Male Infertility in Iranian Population
ارتباط بین جهش ژن و بیان پروتئین بتادفنسین- 126 با ناباروری ناشناخته در مردان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Characterization of Colon Cancer Stem Cells in HT-29 Adenocarcinoma Cell Line
شناسایی وتعیین خصوصیات سلول‌های بنیادی سرطانی کولون در رده سلولی آدنوکارسینوم کولونی 29HT-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Integrilin in Primary Coronary Angioplasty on Mortality and Echocardiography Findings in Patients with Acute Myocardial Infarction
بررسی تأثیر اینتگریلین در آنژیوپلاستی کرونری اولیه بر میزان مرگ و میر و یافته‌های اکو کاردیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of Endurance Training on Brain Lactate Uptake of Diabetic Rats During Hypoglycemia State
بررسی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های دیابتی در شرایط هایپوگلیسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2014-7)


Comparison between Antipyretic Effects of Acetaminophen and Ibuprofen Monotherapy with Alternative Regimen of Both Drugs in Children Aged 6 Months to 12 Years
مقایسه اثرات درمانی ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن با رژیم آلترناتیو( هر دو دارو) در کودکان 6 ماهه تا 12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fascial Flap and Vein Conduit for Peripheral Nerve Injury Repair in Rats
مقایسه روش‎های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and Purification of Enzymatic Region of Streptococcal Hyaluronidase in E.coli
تولید و تخلیص نواحی آنزیمی هیالورونیداز استرپتوکوک در باکتری اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Alginate Capsules as a Three Dimensional Scaffold for Differentiation of Wharton's Jelly Mesenchymal Stem Cells to Definitive Endoderm
کاربرد کپسول های آلژینات به عنوان داربست سه بعدی جهت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون به اندودرم قطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Failure of Treatment and Relapse of Brucellosis
عوامل خطر شکست درمان و عود در تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effects of 6 Weeks of Resistance Training and Concurrent Training on Aerobic Power and Resting Levels of Growth Hormone and Cortisol in Healthy Children
مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و تمرین همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتیزول در کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Two Different Physical Exercises on Plasma Levels of Adiponectin and Resistin in Obese and Overweight Young Girls
تاثیر دو شدت مختلف فعالیت بدنی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و رزیستین دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Human Cytomegalovirus Load in Whole Blood and Plasma Samples of Transplant Recipient Patients
مقایسه بار ویروس سیتومگال انسانی در نمونه‌های خون تام و پلاسما بیماران دریافت کننده پیوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expressional Analysis of SALL4 mRNA in Prosencephalon during Chicken Embryogenesis
بررسی بیان ژن 4 SALL در پروزنسفالن(مغز قدامی) طی تکوین جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks Aerobic Exercise on the Apelin, Omentin and Glucose in Obese Older Women with Diabetes Type 2
تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی بر سطوح آپلین، امنتین و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2014-6)


Rare Lower Limb hydatid Cysts Presenting as Mass
گزارش یک مورد کیست هیداتید به صورت توده ای در اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Curcumin on Testis Histopathology in Sodium Arsenite-Treated Adult Mice
اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش‎های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of Loading and Release Rate of Two Enteric Coats for Nucleic Acid Delivery
سنجش میزان بارگیری و رها سازی دو پوشش انتریک برای انتقال اسید نوکلئیک از طریق دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of Electrolysis Process with Continuous Flow in the Disinfection of Water Contaminated with Fecal Coliform
بررسی استفاده از فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در حذف کلی فرم‎های مدفوعی از آب آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Quality of Life in Tuberculosis Patients with N–Acetylcysteine
ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل با ان-استیل سیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Antimicrobial Effects of Chevil (Ferulago Angulata) Extract with a Variety of Common Therapeutic Antibiotics In Vitro
مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره گیاه چویل(Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک‎های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Week of High Intensity Interval Training on Expression of Mir-210 and EphrinA3 Mrna in Soleus Muscle Healthy Male Rats
تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن‎های M‏ir-210 و گیرندهEphrinA3 در عضله نعلی رت‎های نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of HLA-DRB and DQB in Multiple Sclerosis Patients by Single Specific Primer-Polymerase Chain Raction (PCR- SSP)
بررسی هاپلوتیپ هایHLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس – استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Afrodit on Sexual Satisfaction in Menopausal Women
تاثیرآفرودیت بررضایت جنسی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Aluminum Induced Oxidative Stress in Erythrocyte and Plasma of Operating Room Personnel
ارزیابی استرس اکسیداتیو القاء شده توسط آلومینیوم در اریتروسیت و پلاسمای پرسنل اطاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2014-5)


Investigating the Effects of Fluoxetine on Cortisol and Thyroid Hormone Levels in Rats
بررسی تاثیر فلوکستین بر میزان هورمون‎های تیروئیدی و کورتیزل در موش‎های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Evaluation of the MiR-124 Effect on Transcription Factors Involved in Neorogenesis Process
بررسی بیوانفورماتیک عملکرد 124-miR بر روی فاکتورهای نسخه‌برداری دخیل در فرایند تمایز نورونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Serum Lipid Level (Total Cholesterol, LDL, HDL) and APACHE IV Score in ICU Patients
ارزیابی ارتباط سطح لیپیدهای سرم با امتیاز آپاچی 4 *در بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the New Species of Non-Tuberculosis Mycobacteria in the Last 10 Years (2003-2013) and Reviewing Their Clinical Significance
گونه‎های جدید مایکوباکتریوم در ١٠ سال اخیر و مرور اهمیت بالینی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Oxali-Palladium on the Function and Structure of Liver Catalase
اثر اگزالی پالادیوم بر فعالیت و ساختار کاتالازکبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Inappropriate Drug Adminstrution using Beers Criteria in Elderly Patients at the Internal Medicine Ward of Rasoul-E-Akram Hospital of Tehran in 2012
بررسی تجویز داروهای غیرمناسب طبق معیار Beers در سالمندان بستری در بخش داخلی بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران در سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 4G/5G Polymorphism of PAI-1 Gene in Iranian Patients with Schizophrenia
بررسی ارتباط پلی مورفیسم 4G/5G ژن PAI-1 در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical Evaluation of the Effects of Iranian Snake (Naja Naja Oxiana) Venom According to the Kidney Indices in Rabbit
بررسی بیوشیمیایی اثرات زهرمار کبرای ایرانی(ناجاناجااکسیانا) با توجه به فاکتورهای کلیوی در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Interleukin-18)-607A/C) Gene Polymorphism with Allergic Rhinitis in Chaharmahal-va-Bakhtiari Province
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ( A/C 607 -) پروموتر ژن اینترلوکین 18 با بیماری رینیت آلرژیک در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Quality of Life among Elderly Women in Arak in 2013
بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراک در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2014-4)


Comparison Effect of Ketamin-Propofol versus Alfentanil-Propofol for Creating Analgesia and Sedation during Cystoscopy
مقایسه تاثیر کتامین – پروپوفول با آلفنتانیل – پروپوفول برای ایجاد بیدردی و تسکین درد حین سیستوسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sudden Visual Loss in Patient Suspected Diagnosis of Multiple Sclerosis
گزارش یک مورد کوری ناگهانی در بیمار 18 ساله با احتمال تشخیص مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Different Types of Sleep Disorders in Children with Allergic Rhinitis
بررسی شیوع انواع بی نظمی های خواب در کودکان و نوجوانانی که از رینیت آلرژیک رنج می برند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of 1267G/A HSP70-2 Gene Polymorphism in Patients with Peptic Ulcers in Shiraz
آنالیز پلی مورفیسم G/A1267 ژن HSP70-2 در افراد مبتلا به زخم پپتیک در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experiences of Health Team Members Regarding General Interest in the Family Medicine Programs in Arak Health Centers in 2012
تبیین تجارب اعضا تیم سلامت از منافع عمومی برنامه پزشک خانواده در شهرستان اراک در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intrathecal Atropine to Prevent Nausea & Vomiting after Surgeries due to Use Intrathecal Morphine in Lower Limb Surgeries
تاثیر آتروپین اینتراتکال بر جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران جراحی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selenium Relieves Inflamation in Oxidized- LDL Activated Platelets via P38MAPK Pathway
سلنیوم التهاب در پلاکتهای فعال شده با LDL اکسید شده را با اثر برمسیر p38MAPK کاهش می دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of COQ10 Supplementation and Swimming Aerobic Training on Anaerobic Threshold and Heart Rate Deflection Point in Active Women
تأثیر مکمل دهی کوآنزیم Q10 و تمرین هوازی شنا بر نقطه شکست ضربان قلب و VO2max زنان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Psychological, Demographical and Socio-Economic Factors Related with Suicidal Ideation among General Population of Semnan City in 1391
عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی مرتبط با ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Poly Antioxidant Silivit on Oxidative Stress and Blood Parameters in Workers Exposure to Organic Solvents
تأثیر حفاظتی پلی آنتی اکسیدانی سلوویت برشاخص های استرس اکسیداتیو و فاکتورهای خونی در افراد مواجهه با آلاینده های محیطی حلال های آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 12 (2014-3)


Cloning, Fusion and Expression of CtB and N-Terminal IpaD Gene Cassette in E.coli
همسانه سازی، امتزاج و بررسی بیان کاست ژنی ctB و N ترمینال ipaD در E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Reflexology on Anxiety after Coronary Artery Bypass Graft
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر میزان اضطراب آشکار بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Chemical Oxidation of Composted Sludge of Crude Oil using Hydrogen Peroxide and Fenton
کارایی فرایند اکسیداسیون شیمیایی با پراکسیدهیدروژن و فنتون در تصفیه نهایی لجنهای کمپوست شده مخازن ذخیره نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Biosurfactant-Producing Strains from the Genus Bacillus Cereus and Antibacterial Effects of Biosurfactant Production in Vitro
جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس باسیلوس سرئوس و بررسی اثرات ضدباکتریایی بیوسورفکتانت تولیدی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thymectomies Conducted at Masih Daneshvari and Shahid Modarres Hospitals: Contemplating on a Decade Long Pursuit
بررسی موارد تایمکتومی انجام شده در بیمارستانهای مسیح دانشوری و شهید مدرس در یک دوره ده ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Acetazolamide vs Co-Biosopt Drops on Intraocular Pressure Rise after Posterior Capsulotomy by Nd YAG Laser
مقایسه تاثیر استازولامید خوراکی و قطره کوبایوسوپت بر فشار داخل چشمی بعد از کپسولوتومی خلفی توسط لیزر Nd:YAG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Faculty Members' Needs and Motivations Effective in Conduct of Training Activities at Arak University of Medical Sciences in 2012
بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intravitreal Injection of Toxoplasmic Retinochoroiditis Clindamaycin in Comparison with Oral Conventional Treatment
بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lecithin Consumption during Pregnancy and Lactation on Novel Object Recognition Behavior among Male and Female Rat Offspring
اثر مصرف لسیتین در دوران بارداری و شیر دهی موش مادر بر رفتار تشخیص شی جدید در زاده های نر و ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Blood Testosterone Level and Lipid Profile among a Group of Men with and without Toxoplasma IgG Antibody Referred to Pre-Marital Clinics in Arak City, 2012
ارتباط سطح تستوسترون با پروفایل لیپیدی در مردان مبتلا به توکسوپلاسموز مزمن و مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 11 (2014-2)


Comparison the Prevalence and Severity of Dysmenorrhea Among Athletes and Non-Athletes and its Relation with Body Composition
مقایسه شیوع وشدت دیسمنوره اولیه در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار و ارتباط آن با ترکیب بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Five-Year Evaluation of Epidemiological, Geographical Distribution and Survival Analysis of Breast Cancer in Markazi Province, 2007-2011
ارزیابی پنج ساله اپیدمیولوژیک، آنالیز بقا و توزیع جغرافیایی سرطان سینه در استان مرکزی (1390-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Related Quality of Life by SF-36 Version 2 in General Population of Qom City
ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر قم با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه SF-36
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of All-Trans-Retinoic Acid with Cisplatin on Esophageal Cancer Cell Line (KYSE30)
بررسی اثرات سیتوتوکسیک ترکیب رتینوئیک اسید تمام ترانس با ‌سیس‌پلاتین بر روی رده سلولی سرطان مری((KYSE-30
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Survival in Patients with Colorectal Cancer Referred to the Hamadan MRI Center Using of Weibull Parameter Model and Determination of its Risk Factors During 2005-2013
پیش‎بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز ام- آر- آی دارالایتام مهدیه همدان با استفاده از مدل پارامتری وایبل و تعیین ریسک فاکتورهای موثر طی سال‎های 1384-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occult HCV Infection in Hemodialysis Patients with Elevated Liver Enzymes
عفونت نهفته HCV در بیماران همودیالیزی دارای سطوح افزایش یافته انزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Ghrelin, Obestatin and Some of Body Composition Variables in 50-70 Years Old Athletes and Non-Athletes Men
رابطه بین گرلین، ابستاتین با برخی شاخص های ترکیب بدن مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Prevalence Rate of Nasal Carriage of Staphylococcus in Patients who Reffered to Hemodialysis Wards and Control Group
بررسی فراوانی ناقلی استافیلوکوکوس در بیماران مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز و افراد سالم شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Roll of TNF-α and IL-17A in Post-Menopausal Osteoporosis
نقش فاکتورنکروزتوموری الفا(TNF-α) و اینترلوکین17(IL17A) در استئوپروز پس از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Wolfram Syndrome
گزارش یک مورد سندرم Wolfram
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 10 (2014-1)


The Effect of Endurance Training and High-Fat Diet in Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in the Male Adult Rat Hippocampus
تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مصرف غذای پرچرب بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در هیپوکمپ رت های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of C1236T Polymorphism in MDR1 Gene of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
بررسی پلی مورفیسم C1236T ژن MDR1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin D Deficiency on Coronary Artery Stenosis Severity in Angioplasty Patients in Baqiatallah Hospital in 2013
بررسی تاثیر کمبود ویتامین D در شدت تنگی عروق کرونر در میان بیماران تحت آنزیوپلاستی در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fathersʼ Participation in the Care of Hospitalized Child in Pediatric Intensive Care Unit on Fathersʼ Stress and Coping Strategies
تاثیر مشارکت پدر در مراقبت از کودک بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان بر تنش و راهبردهای تطابقی پدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibiotic Resistance Profile of Gram-Negative Bacteria Isolated from Inpatients of an Academic and Non-Academic Hospitals in the Arak, Iran 2011-2012
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی جدا شده از نمونه بیماران بستری در دو بیمارستان آموزشی و غیر آموزشی شهر اراک، ایران 1391-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence of MTHFR (C677T) Gene Polymorphism in Preeclamptic in Chaharmahal Va Bakhtiari Province
بررسی ارتباط پلی مورفیسم C677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با بیماری پره اکلامپسی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gold Nanoparticles on Giardia Lamblia Cyst Stage in In vitro
بررسی تاثیر نانو ذرات طلا بر روی مرحله کیستی ژیاردیا لامبلیا در شرایط ازمایشگاهی (In vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Calcium as a Tumor-Marker in Prostate Cancer
بررسی کلسیم خون به عنوان یک تومور مارکر در مبتلایان به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement in Sperm Parameters with Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue in Busulfan Treated Prepubertal Mice
بهبود پارامترهای اسپرم با استفاده از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در موش های نابالغ دریافت کننده بوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Extracts of Mentha Pulegium Plants Before Flowering on Human Chronic Myelogenous Leukemia K562 Cancer Category
بررسی اثرسیتوتوکسیکی عصاره هیدروالکلی گیاه پونه درمرحله قبل ازگل دهی برروی رده سرطانی K562 لوسمی میلوئیدی مزمن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 9 (2013-12)


Isolation of Listeria Monocytogenes from Meat Products and Study on PrfA Gene in Bacteria Isolated and Compaire Them with Clinical Samples and Standard Samples
جدا سازی لیستریا مونوسیتوژنز از محصولات گوشتی و بررسی ژن prf A در باکتریهای جداسازی شده و مقایسه آن با نمونه های کلینیکی و نمونه استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Between GSTP1 A/G Polymorphism and Oxidative Stress with End Stage Renal Disease (ESRD) in Kermanshah
بررسی ارتباط پلی مورفیسم A/G آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز P1 و استرس اکسیداتیو با خطر مرحله نهایی بیماری کلیه (ESRD) در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Decidual Microenvironment on Dendritic Cell Function in Normal Pregnancy and Abortion
اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant-Like Effect of Aqueous and Hydroalcoholic Extracts of Lavandula Angustifolia Mill in Forced Swim Test and Tail Suspension Test in Male Mice
اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس در آزمون شنای اجباری و آزمون معلق ماندن دم در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of UV/H2O2 Advanced Oxidation Processes for the Removal of Naphthalene from the Water
بررسی تاثیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 در حذف نفتالین از محیط آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Knowledge, Attitude and Practice Student and Teacher About Waste Management for Developing Methods of Educational in 2012
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت پسماند جهت ارایه شیوه های مناسب آموزشی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Combined 2D/4D Ultrasound on Fetal Heart Rate Changes
بررسی تاثیر سونوگرافی ترکیبی دوبعدی-چهاربعدی بر میزان تغییرات ضربان قلب جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-Arginine Supplementation on Antioxidant Enzyme Activity, Total Antioxidant Capacity and Body Composition in Patients with Pre-Diabetes
اثر مکمل‌یاری ال-آرژینین در بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Massage on Serum Cortisol Levels, Quality of Life and Mental Health in Women with Breast Cancer
تاثیر ماساژ بر میزان کورتیزول سرم، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Depo-Provera on Depression
تاثیر دپوپروورا بر میزان افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 8 (2013-11)


Corneal Thickness, Corneal Curvature and Refractive Errors of University Student in Arak
بررسی عیوب انکساری، ضخامت و انحنای قرنیه در دانشجویان شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Antimicrobial Effect of Rosmarinus Officinalis Leaf Extract Against Some Pathogens
مطالعه اثرات ضدمیکروبی عصاره متانولی برگ های رزماری روی سویه های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Level of Daily Physical Activity in Children with High Functioning Autism and its Relation with Age and Autism Severity
بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم با عملکرد بالا و ارتباط آن با سن و شدت اختلال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Mercury Shielding System in Megavoltage Radiation Therapy
طراحی سیستم شیلدینگ جیوه در پرتودرمانی با فوتونهای مگاولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Candida Species Associated with Vulvovaginal Candidiasis by Comparison of New Molecular and Culture Methods in 2013
شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده از موارد ولوواژینیت کاندیدایی با مقایسه دو روش کشت و مولکولی ابداعی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of 6 Years Performance of Screening Program of Congenital Hypothyroidism in Markazi Province (2012-2006)
ارزیابی 6 سال اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در استان مرکزی(91-85)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facial Nerve Monitoring Using Monopolar Electrocautery During Parotidectomy of Patients with Parotid Masses
بررسی فراوانی آسیب عصب صورتی متعاقب عمل پاراتیدکتومی با استفاده از الکتروکوتر تک قطبی در بیماران مبتلا به توده‌های پاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Organizational Structure and Organizational Intelligence in Teaching Hospitals of Arak University of Medical Sciences
تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oligofructose-Enriched Inulin Prebiotic Supplementation on the Lipid Profile and Inflammation in Patients with Type 2 Patients: A Randomized Controlled Trial
اثر مکمل پری بیوتیک اینولین غنی شده با الیگو فروکتوز بر سطح لیپیدهای سرم و التهاب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کار آزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pentoxifylline Administration on Skin Biomechanical Indices in Acute Phase of Skin Wound Healing in Rat
اثر پنتوکسیفیلین بر شاخص های بیو مکانیک پوست در فاز حاد ترمیم زخم پوستی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 7 (2013-10)


Assessment of Relationship Between CNS Bleeding in Factor XIII Deficiency and Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor Polymorphism
بررسی ارتباط خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در کمبود فاکتور 13 با جهش در ژن مهار کننده فیبرینولیز فعال شونده توسط ترومبین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Handedness, Gender and the Results of School Readiness Assessment Examination in Children
ارتباط دست غالب و جنسیت با نتایج آزمون هوش و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Balance in Patients with Diabetic Peripheral Neuropathy After 4-Week Functional and Balance Exercise Program
ارزیابی تعادل افراد مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی بعد از یک دوره 4 هفته ای برنامه تمرین تعادلی و عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Alleles Characteristics and Informativeness of D7S2459 Marker in Five Ethnic Groups of the Iranian Population
مطالعه خصوصیات آلل‌ها و اطلاع‌دهندگی مارکر D7S2459 در پنج قوم از جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Knowledge, Self-Efficacy and Practice of Nurses Astandard Precautions to Prevent Nosocomial Infections in Hospitals of Arak University of Medical Sciences in 2013
بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Recombinant CagA Protein of Helicobacter Pylori
تولید پروتئین نوترکیب CagA هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Durosia Anethifolia (Barilax) on Anxiety After Myocardial Infarction
بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intranasal Corticosteroids on Nasal Airway Obstruction, Behavioral and Neurocognitive Dysfunction in Children with Adenoidal Hypertrophy
بررسی اثربخشی قطره بتامتازون در درمان هیپرتروفی آدنوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Clobetasol+Topical Doxepin Versus Clobetasol Alone in the Treatment of Hand Eczema
مقایسه اثر کلوبتازول و دوکسپین موضعی با کلوبتازول در درمان بیماران مبتلا به اگزمای دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intensity of Aerobic Training and Dietary Pattern Changing on Interleukin-1β and Resistance Insulin Indexes in Non-Active Obese Subjects
اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2013-9)


The Role of Ergonomic Design and Application of NIOSH Method in Improving the Safety of Load Lifting Tasks
نقش طراحی ارگونومیکی و کاربرد روش NIOSH در ایمن سازی وظایف بلند کردن بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation Between Serum Apo Lipoprotein A1 and Apo Lipoprotein B with Coronary Artery Disease and Its Severity
تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Synbiotic Gaz Consumption on Insulin Resistance, Inflammatory Factor and Parameters of Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes
اثر مصرف گز سین بیوتیک بر روی مقاومت به انسولین، فاکتور التهابی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study Between BAT1 Gene Variation and Late-Onset (Sporadic) Alzheimer’s Disease in Iranian Population
مطالعه ی وابستگی بین واریاسون پروموتر ژن BAT1(DDX39B) با بیماری آلزایمر دیررس (اسپورادیک) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Physicochemical Evaluation of Nanosized Lamivudine Loaded PEGylated Chitosan
ساخت و ارزیابی فیزیکوشیمیایی ترکیب نانوذره کایتوزان پگیله بار گذاری شده با داروی لامیوودین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of Medication Comparing to Medication Plus EMG Biofeedback on Depression, Anxiety and Stress in Females with Chronic Focal Dystonia
مقایسه ی اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران زن مبتلا به دیستونی کانونی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Response of HSP70 & Liver Enzymes and Cpk Response to Eccentric Exercise Test
بررسی پاسخ پروتئین شوک گرمایی 70، آنزیم‌های کبدی و کراتین فسفو کیناز به آزمون ورزشی برونگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Aberrometry Prognosis in Visual Performance of Keratoconus Patients Before and After RGP Lenses
بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crocus Sativus Petals Extract on Blood Parameters in Rat
بررسی اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران .Crocus sativus L بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Methanolic and Ethanolic Leaf Extract of Medlar (Mespilus Germanica) Against Bacteria Isolated From Hospital Enviroment
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی و اتانولی برگ درخت ازگیل (‏Mespilus ‎germanica‏) بر باکتری های جداشده از محیط بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2013-8)


Comparison of the Effect of Oral and Intravenous Ondansetron on Decreasing Nausea and Vomiting After Cesarean Section
مقایسه اثر اندانسترون خوراکی و وریدی در کاهش تهوع و استفراغ پس از سزارین با بی هوشی به روش اسپینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Serum, Umbilical Cord Blood and Retinol (Vitamin A) Intake of Pregnant Mothers and Birth Weight of Neonates Referring to Hospitals in Arak in 2011-12
رابطه رتینول(ویتامین آ) سرم ، بندناف و دریافتی مادران باردار ، با وزن نوزادان بدنیا آمده در زایشگاههای شهر اراک در سال های 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary Multiple Cerebral Hydatid Cysts: A Case Report of Unusual Presentation
کیست هیداتید مغزی متعدد اولیه: معرفی یک مورد با تظاهر غیر معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship of Activation and -107 C/T Polymorphism in Paraoxonase 1 Gene with Fatty Acid Diversity in Phospholipids of High Density Lipoprotein
بررسی ارتباط فعالیت و پلی مورفیسم -107C/T ژن پاراکسوناز-1 با نوع اسیدهای چرب در فسفولیپیدهای موجود در HDL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extra-Pulmonary Tuberculosis and Its Comparison with Pulmonary Tuberculosis in Central Province (2002-2012)
سل خارج ریوی و مقایسه آن با سل ریوی در استان مرکزی (1390–1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Real–Time PCR for Rapid Detection of Rifampicin Resistant Mycobacterium Tuberculosis
تشخیص سریع مایکوباکتریوم های مقاوم به ریفامپین با استفاده از Real-time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Menopausal Age and Metabolic Syndrome in Non-Obese Postmenopausal Women
بررسی ارتباط بین سن یائسگی و سندرم متابولیک در زنان یائسه غیر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic and Anaerobic Tests on the Alternation of Heat Shock Proteins levels on Young female.
تأثیر دو نوع آزمون ورزشی منتخب هوازی و بی هوازی بر تغییرات سطوح پروتئین شوک حرارتی 70 در زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Melatonin on Visual Functioning of Patients with Multiple Sclerosis
تاثیرات ملاتونین بر عملکرد بینایی مبتلایان به مالتیپل اسکلروریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fenugreek Seed on Menopausal Depression: A Randomized Double-Blind Clinical Trial
بررسی تاثیر بذر شنبلیله بر افسردگی حاصل از یائسگی: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2013-7)


Immunogenicity in Guinea Pigs by IpaD-STxB Recombinant Protein
ایمنی زایی خوکچه هندی با پروتئین نوترکیب IpaD-StxB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Snoring and Sleep Behavior and Movement Disturbances (SBMDs) in 2-12 Years Old Children in Qom City
ارتباط بین خرخر و اختلالات رفتاری- حرکتی خواب در کودکان 12- 2 ساله شهر قم: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Between the Effect of Fluconazole and Oral Protexin Combination and Fluconazole on the Treatment of Vulvovaginal Candidiasis
مقایسه ترکیب فلوکونازول و پروتکسین خوراکی با فلوکونازول در درمان کاندیدیاز ولوواژینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nutritional Status of Pregnant Mothers Referring to Hospitals in Arak on the Basis of Anthropometric Measurements and Dietary Intakes
ارزیابی وضعیت تغذیه‎ای مادران باردار مراجعه‎کننده به زایشگاه‎های شهر اراک بر اساس ویژگی‎های تن‎سنجی و رژیم غذایی دریافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Referral Rate of Family Medicine Program from the First Level to the Second Level Using Funnel Plot in Markazi Province (Iran) in 2011
ارزیابی وضعیت ارجاع سطح 1 به 2 برنامه پزشک خانواده با استفاده از نمودار قیفی در استان مرکزی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Concentrations of Lipoprotein (a) and Serum Lipids Profile in Patients with Subclinical Hypothyroidism and Euthyroidism
مقایسه غلظت لیپوپروتئین(a) و چربی‎های سرم در بیماران مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید و افراد با عملکرد طبیعی تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Mefenamic Acid and the Hydroalcoholic Extract of Urtica Dioica on the Volume of Heavy Menstrual Bleeding in Students at Azad University of Babol (2011-2012)
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گزنه و مفنامیک اسید بر حجم خون‎ریزی شدید قاعدگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بابل سال 91-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Retinoic Acid in Neural Patterning of Mouse Embryonic Stem Cells
نقش اسید رتینوئیک در الگویابی عصبی سلول‎های بنیادی جنینی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effects of Halothane and Lidocaine Infusion on Bispectral Index System (BIS)
مقایسه عمق بی‎هوشی با استفاده از شاخص دو طیف در بیماران تحت بی‎هوشی عمومی با هالوتان و بی‎هوشی با انفوزیون لیدوکائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the role of alendronate in prevention of steroid-induced osteopenia in ALL and NHL in children
بررسی اثر آلندرونیت در پیشگیری از استئوپنی ناشی از درمان با کورتیکواستروئید در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوچکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2013-6)


The Effect of Autologus Platelet Glue on Healing Burn Wounds: An In Vivo Study
تاثیر چسب پلاکتی اتولوگ در درمان زخم‎های سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxol Production by Endophytic Fungi Isolated from Corylus Avellana
تولید داروی ضد سرطان تاکسول در قارچ‎های اندوفیت جداسازی شده از فندق(Corylus avellana)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Household Water Treatment Systems on the Physical and Chemical Quality of Water in 2011-2012
بررسی اثر دستگاه های تصفیه آب خانگی بر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب در سال 91-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Different Classes of Drugs for the Prevention of Shivering After General Anesthesia
مقایسه اثر بخشی استفاده از دسته‎های متفاوت دارویی برای پیشگیری از بروز لرز بعد از بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amplification, Cloning, and Expression of Brucella Melitensis bp26 Gene Isolated From Markazi Province in‎ Order to Produce BP26 Recombinant Protein
تکثیر، کلونینگ و بیان ژن bp26((omp28 Brucellamelitensis بومی استان مرکزی به منظور تولید پروتئین نو ترکیب BP26
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on the Quality of Life of the Elderly in Arak
بررسی تاثیر برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of the Sites of Right Ventricular Pacing on the Development of Mitral and Tricuspid Regurgitation
مقایسه محل‎های تعبیه ضربانسازها در بطن راست در ایجاد نارسایی دریچه های میترال و تریکوسپید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secretor Status and Some Risk Factors in Duodenal Ulcer, Gastric Ulcer, and Gastric Cancer
بررسی ارتباط وضعیت ترشحی و برخی عوامل خطر با میزان ابتلا به زخم معده، زخم دوازدهه و سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Workers’ Risky Behaviours Associated with Safety and Health in a Car Manufacturing Company in 2011
تعیین رفتارهای پرخطر کارکنان در ارتباط با سلامت و ایمنی در یک شرکت خودروسازی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pndansetron on Pruritus in Hemodialysis Patients
بررسی اثر اندانسترون بر خارش بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2013-5)


Preparation of Conjugate Vaccine of Haemophilus Influenzae Type b Polyribosylribitol Phosphate with Keyhole Limpet Hemocyanin Protein and Poly Lactic-Co-Glycolic Acid Nanoparticle and Its Immunological Evaluation in Animal Model
تهیه واکسن کونژوگه پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات هموفیلوس آنفلوانزای تیپb با پروتئین Keyhole Limpet Hemocyanin و نانوذرهPoly lactic-co-glycolic acid و ارزیابی ایمنی آن در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Neurofeedback Training on Female Students with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علایم بیش فعالی و نقص در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iranian Native Lactobacillus Pentosus on Healing of Gastric Ulcers in Male Wistar rats
اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پنتوسوس بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Using Vancomycin During Cataract Surgery on Preventing Endophthalmitis Patients After Surgery
تاثیر مصرف داروی وانکوماسین حین عمل جراحی کاتاراکت در پیش‌گیری از اندوفتالمیت پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agreement of IFN-Gamma Release Assay and Skin Test in Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection
ارزیابی توافق بین سنجش تولید کاینترفرون گاما و تست پوستی توبرکولین در تشخیص عفونت نهفتۀ توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Physical Activity on Serum Levels of Anti-Mullerian Hormone and Fertility Parameters in Reproductive Age Women
اثر فعالیت بدنی بر سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین و شاخص‌های باروری در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Levels of IgM, IgA, IgG, C3, and C4 in ABO Blood Group
مقایسه سطح سرمی آنتی بادی‎های IgG ،IgM، IgA و اجزاء 3C و 4C کمپلمان در گروه خونی ABO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Relationship Between Body Birth Weight and Outcome of Idiopathic Nephrotic Syndrome: A Multicentric Study
بررسی رابطه وزن زمان تولد با پیش آگهی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک : یک مطالعه چند مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Profile of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus With Multiple-Drug Resistances Isolated from Nosocomial Infections in Vali-Asr Hospital of Arak
بررسی الگوی آنتی‎بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین دارای مقاومت چند گانه جدا شده از عفونت‎های بیمارستانی درمرکز آموزشی درمانی ولی عصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of Opioid Receptors in the Anticonvulsant Effect of Progesterone in Ovariectomized Mice
تاثیر گیرنده های اوپیوئیدی در اثر ضد تشنجی پروژسترون در موش سوری ماده اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Results of Treatment of Urinary Incontinence Using the Intravaginal Sling Method
بررسی نتایج حاصل از درمان بی اختیاری ادراری با استفاده از روش IVS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Rs8099917 IFN-λ3 (IL-28B) Allele Polymorphism in Iranian Population
فراوانی چند شکلی آلل rs8099917 مربوط به ژن اینترفرون لامبدا-3(IL-28B) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2013-4)


Food Insecurity Status and Some Associated Socioeconomic Factors Among Newly Diagnosed Patients With Type 2 Diabetes in Shiraz, 2012
بررسی وضعیت ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به دیابت نوع 2 در شیراز- 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Functional Capacity and Percent Body Fat in Women with Moderate Multiple Sclerosis
تاثیر تمرینات هوازی بر ظرفیت‌های عملکردی و درصد چربی بدن در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Neuroprotective Effects of Hydroalcoholic Extract of Nigella Sativa on Alpha Motoneurons Degeneration After Sciatic Nerve Injury in Rats
بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه‎دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون‎های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Matricaria Chamomilla Extract and Mefenamic Acid on the Severity of Premenstrual Syndrome Symptoms
مقایسه اثرعصاره بابونه با مفنامیک اسید بر شدت نشانگان پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Accuracy of Intraocular Lens Power Calculation Based On the Axial Length of the Eye
مقایسه دقت تخمین قدرت لنز داخل چشمی بر اساس طول محوری چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Training on Stress-Induced Changes in Learning
تاثیر ورزش بر تغییرات یادگیری متعاقب استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Auditory Steady-State Response and Auditory Brainstem Responses Thresholds in Neonate and Children with Moderate to Severe and Severe to Profound Sensorineural Hearing Loss
پاسخ شنیداری ساقه مغز و آستانه‌های پاسخ‌های پایدار شنوایی در نوزادان و کودکان مبتلا به کم شنوایی حسی عصبی متوسط تا شدید و شدید تا عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Productnin of Antigenic Region VacA Helicobacter Pylori in E.coli
تولید ناحیه آنتی ژنیک vacA هلیکوباکتر پیلوری در اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Local Seizure Detection System Using Brain Mapping, Image Processing Techniques, and Artificial Neural Networks
طراحی سیستم تشخیص صرع کانونی با استفاده از نگاشت مغز، تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Omega-3 Fatty Acids on Depression of Menopausal Women: A Randomized Double-Blind Clinical Trial
بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا 3 بر افسردگی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Scoliosis in Pupils Aged 9-16 in Arak: 2011-2012
شیوع اسکولیوز در دانش آموزان 9 تا 16 ساله دختر و پسر شهر اراک در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Nano-Zinc Oxide on Reproductive System and Fertility of Adult Male Wistar Rats Following Doxorubicin Treatment
بررسی اثر حفاظتی نانواکسید روی بر سیستم تولیدمثلی و باروری رت های نر بالغ نژاد ویستار پس از تیمار با داکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 10 (2013-3)


Nerve injury in undisplaced supracondylar fracture of humerus: A case report
آسیب عصبی در شکستگی بدون جابجایی سوپراکوندیلار استخوان بازو: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of penalized spline model for determining the factors affecting the survival rate of gastric cancer patients
استفاده از مدل اسپلاین جریمه شده در تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of atrazine on spermic parameters and fertility potential in mature rats
اثر آترازین بر روی پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در رت‌های بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sumatriptan on the field potentials of the CA1 region of hippocampus in male rats
تأثیر سوماتریپتان بر پتانسیل های میدانی ناحیه CA1 هیپوکمپ موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of nitrate removal from water by Fe/H2O2 and adsorption on activated carbon
بررسی راندمان حذف نیترات از آب توسط فرآیند Fe/H2O2 و جذب روی کربن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of hydatid cyst production by protoscolex via cutaneous erosion, peritoneal injection, and oral inoculation in mice
امکان ایجاد کیست هیداتیک در موش سوری با تلقیح پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس از طریق خراش پوستی، داخل صفاقی و گوارشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic study of prostate cancer in Fars province, Southern Iran (2003-2008)
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پروستات در استان فارس بین سال های 1382 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and cloning of recombinant VP2 protein of canine parvovirus in bacterial and cell-free prokaryotic systems
کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب VP2 پارو ویروس سگی در دو سیستم باکتریایی و پروکاریوتی بدون سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of serum cholesterol level using probiotic bacteria: A new approach in prevention of cardiovascular diseases
کاهش کلسترول سرمی با استفاده از باکتری‎های پروبیوتیکی: راه‌کاری نوین برای پیش‎گیری از بیماری ‎های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of the educational needs of health educators and volunteer health care communicators: A qualitative study
تبیین تجارب مربیان و رابطین بهداشت در خصوص نیازهای آموزشی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the effect of heat stress and different concentrations of melatonin on in vitro maturation of immature ovine oocytes
تعیین اثر تنش گرمایی و ملاتونین بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های نابالغ میش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of the international AIDS questionnaire for Iranian student population
روایی و پایایی پرسش‎نامه بین المللی ایدز در جمعیت دانشجویان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 9 (2013-2)


Designing a scoring system for selecting cases requiring chest radiography after central venous catheterization
تدوین سیستم نمره دهی جهت انتخاب موارد نیازمند گرافی قفسه سینه بعد از کاتتریزاسیون ورید مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of oxidative stress in male infertility: A review
نقش استرس اکسیداتیو در ناباروری مردان: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of aerobic exercise and detraining on pulmonary function indexes in obese middle-aged patients with chronic asthma
تاثیر تمرین هوازی و بی تمرینی بر شاخص های عملکرد ریوی بیماران میانسال چاق مبتلا به آسم مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Online Conductivity Monitoring, despite underestimating hemodialysis adequacy: Still a reliable practical tool
پایش بلادرنگ انتشار، علیرغم ارائه تخمین کمتر از کفایت دیالیز، همچنان ابزاری قابل اعتماد و مفید است
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of maternal overweight and obesity on the rate of cesarean section
تأثیر اضافه وزن و چاقی مادر بر میزان سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-efficacy and stage of change and physical activity behavior in postpartum women
ارتباط بین خودکارآمدی، مراحل تغییر و رفتار فعالیت جسمانی زنان بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recombinant expression and purification of Bacillus anthracis lethal factor domain 1 in Escherichia coli and production of polyclonal antibody against it in mice
بیان نوترکیب و تخلیص ناحیه 1 فاکتور کشنده باسیلوس آنتراسیس در Escherichia coli و تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال علیه آن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical symptoms of androgen deficiency and sex hormone levels in men referring to Zanjan Blood Transfusion Organization
علایم کمبود آندروژن با سطح هورمون های جنسی در مردان مراجعه کننده به سازمان انتقال خون زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The experiences of parents of children with leukemia: A qualitative research
تبیین تجارب والدین دارای کودک مبتلا به سرطان خون: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of body position on inner ear function
بررسی تأثیر وضعیت بدنی بر عملکرد گوش داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pro-apoptotic effect of BIBR1532 on APL cell line: Induction of rapid cell death independent of progressive shortening of telomere length
اثر پروآپوپتوتیک داروی BIBR1532 در رده سلولی APL: القاء مرگ سلولی سریع مستقل از کوتاه شدن تدریجی طول تلومر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and its relationship with quality of diet among elderly people in urban areas of Markazi province, Iran
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با کیفیت رژیم غذایی در سالمندان ساکن مناطق شهری استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 8 (2013-1)


Acute gastric perforation in neonates: A case report
سوراخ شدگی حاد معده در دوره نوزادی، گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors in the appearance of metastasis in patients with breast cancer using frailty model
عوامل موثر بر بروز متاستاز در بیماران سرطان پستان با استفاده از مدل شکنندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential diagnosis of various subtypes of influenza type A virus using RT-PCR-RFLP assay
تشخیص افتراقی ساب تایپ‌های مختلف ویروس آنفلوانزا تایپ A با استفاده از روش RT-PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimutagenic effects of ethanol and aqueous extracts of Avicennia marina leaves on Salmonella typhimurium TA100 bacterium
خواص ضد جهشی عصاره‌های اتانولی و آبی گیاه حرا بر روی باکتری جهش یافته سالمونلاتیفی موریومTA100
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of berberine on patients with psoriasis
بررسی اثر داروی بربرین بر روی بیماران مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cupping on blood factors and oxidative stress in diabetes type II
بررسی تاثیر حجامت بر شاخص‎های استرس اکسیداتیو و برخی فاکتورهای خونی در بیماران دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of incision location on dry eye symptoms following phacoemulsification surgery
اثر محل برش جراحی بر علایم خشکی چشم به دنبال جراحی فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decomposition of persistent organic pollutants of environment (PCB compounds) using microwave radiation and H2O2/Tio2
تجزیه آلاینده‌های آلی پایدار محیط زیست (ترکیبات PCB) با استفاده از پرتو میکروویو وتلفیق H2O2/Tio2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of mental practice onbasicCPR operations in undergraduateanesthesiology studentsat Arak University of Medical Sciences
تاثیر تمرین ذهنی بر یادگیری عملیات احیاء قلبی- ریوی پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of a new recombinant baculovirus encoding HA, NA, and M1 proteins of swine influenza (H1N1) virus and its expression in insect cells
ساخت باکیلوویروس نوترکیب کد کننده توأم پروتئین‌های هماگلوتینین، نورآمینیداز و ماتریکس ویروس آنفلوانزای H1N1 خوکی و بیان آن در سلول‌های حشرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of efficacy of two and three-week prednisolone therapy in patients with immune thrombocytopenic purpura
مقایسه اثربخشی دو هفته‌ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-termexposure to oxidative stress on the structure of recombinant human coagulation factor VIII
اثر طولانی مدت استرس اکسیداتیو، بر ساختار فاکتور 8 انعقادی نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 7 (2012-12)


The uncontrolled seizure as the first symptom of brucellosis and cranial venues sinus thrombosis: A case report
تشنج غیر قابل کنترل به عنوان اولین علامت تب مالت و ترومبوز سینوس وریدی مغز. معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Physalis alkekengi extract on the physiologic function of organ tissues: A mini-review
مروری گذرا بر تاثیر مصرف عصاره گیاه کاکنج (Physalis Alkekengi) بر عملکرد فیزیولوژیکی بافت‌های بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low-frequency electromagnetic fields on some biological activities of animals
اثر میدان‎های الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر روی برخی از فعالیت‎های زیستی جانوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antimutagenic and anticancer effect of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh by Ames Test
بررسی اثر ضد جهش و ضد سرطانی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از ترخینه از طریق آزمون Ames
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of recombinant Vibrio cholera toxin-coregulated pili A (TCPA) from E.coli
بررسی پروتئین نوترکیب زیر واحد A پیلی ویبریو کلرا در اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of the Vibrio cholera recombinant FlaA Flagellin protein and evaluation of its antigenicity characteristics
کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب فلاژلین FlaA ویبریو کلرا و بررسی خواص آنتی ژنیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and clinical manifestation of transient hip tenosynovitis in children
بررسی فراوانی و تظاهرات بالینی تنوسینویت گذرای هیپ در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Cryptosporidium and intestinal Microsporidia in HIV/AIDS patients with staining and PCR methods on 16srRNA gen
تشخیص کریپتوسپوریدیوم و میکروسپوریدیاهای روده‎ای در افراد مبتلا به HIV/AIDS با روش‎های رنگ آمیزی و PCR بر روی ژن 16srRNA میکروسپوریدیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of HBsAg escape mutations in chronic hepatitis B patients under treatment with nucleos(t)ide analogues
بررسی جهش‌های گریز HBsAg در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن تحت درمان با آنالوگ های نوکلئوزیدی/نوکلئوتیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the efficiency of Fenton’s advanced oxidation process in sulfadiazine antibiotic removal from aqueous solutions
بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون در کاهش آنتی بیوتیک سولفادیازین از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between -611G/A (SNP) at promoter of interferon-γ receptor 1 gene and chronic HBV infection
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم نوکلئوتید تک (-611G/A (SNP در پروموتور ژن شماره 1 گیرنده اینترفرون گاما و بیماری مزمن ناشی از ویروس هپاتیت بی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the quality of medical services in teaching hospitals of Arak University of Medical Sciences with SERVQUL model in Arak, 2010
بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان‎های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهر اراک با استفاده از مدلSERVQUAL در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2012-11)


Comparison of the effects of sufentanyl and remifentanylon facilitating the use of supraglottic airway devices
مقایسه اثر سوفنتانیل و رمی فنتانیل در راحتی استفاده از وسایل سوپراگلوتیک کنترل راه هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy outcomes in women with multiple sclerosis
پیامد بارداری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of protein quality of two samples of commercial weaning food in rats
مقایسه کیفیت پروتئینی دو نمونه غذای صنعتی کودک در موش‎های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison betweenthe effects of hyaluronic acid vaginal suppository and vitamin E on the treatment of atrophic vaginitis in menopausal women
مقایسه تاثیرشیاف واژینال هیالورونیک اسید با ویتامین E در درمان آتروفی واژن در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and psychometric assessment of an oral health instrument based on Health Belief Model in pregnant women
طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت‎های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA fingerprinting of Mycobacterium tuberculosis isolates of pulmonary tuberculosis patients in Markazi province by PGRS-RFLP method
انگشت نگاری ژنومی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‎های جدا شده از بیماران سل ریوی استان مرکزی به روش PGRS-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of visual loss due to age-related macular degeneration and risk factors associated with it
بررسی کاهش دید ناشی از دژنراسیون وابسته به سن ماکولا و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of peer group educational program on multiple sclerosis patients’ level of stress
تاثیر اجرای برنامه آموزش گروه همتا بر میزان استرس بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of vancomycin resistant enterococci isolated from clinical sample of educational hospitals in Arak
بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک‎های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه‎های بالینی بیمارستان‎های آموزشی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Leishmania species in patients and reservoir rodents using PCR–RFLP in the central county of Qom province in 2010
تعیین هویت انگل لیشمانیا با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در بیماران و جوندگان مخزن لیشمانیوز جلدی در بخش مرکزی استان قم سال1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2012-10)


Emergency airway management in patient with severe tracheal obstruction due to a large tumor of the thyroid: a case report
برقراری راه هوایی اورژانس در بیماری با انسداد شدید تراشه به دلیل تومور بزرگ تیروئید: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the possible mechanism of antinociceptive effect of Apium graveolens hydroalcoholic fruits extract
بررسی مکانیزم های احتمالی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی میوه کرفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of a recombinant bacmid DNA in order to express Neuraminidase gene of influenza virus H1N1
جداسازی و کلونینگ ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزا A (H1N1 سویهNew Caledonia ) در وکتور بکمید به منظور ساخت باکیولوویروس نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Satisfaction fromValeirain for Treatment of Menopause Sleep Disorder
بررسی رضایت مصرف والرین در درمان اختلال خواب زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of cagA gene of H.pylori isolated from biopsy specimen in Tehran during 2008-2010
بررسی فراوانی ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه‎های بیوپسی معده در استان تهران طی سال‎های 1389-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effect of Additive midazolam with Neostigmine to lidocaine 5% in Post operation pain in colporrhaphy surgery in Spinal Anesthesia
مقایسه اثر افزودن نئوستیگمین و میدازولام به لیدوکائین 5 درصد به روش اسپانیال در کاهش درد پس از عمل در اعمال جراحی کولپورافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Major Genetic Groups of Mycobacterium tuberculosis isolated from tuberculosis patients in Markazi province by polymorphism determination in kat G and gyr A genes
تعیین گروه‎های اصلی ژنتیکی سویه‎های کلینیکی میکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلول استان مرکزی از طریق تعیین پلی مورفیسم در ژن‎های gyrA و katG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fish oil supplementation on mean arterial pressure in pregnancy
بررسی تاثیر مکمل روغن ماهی بر فشار متوسط شریانی در حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of sensitivity and specificity of PCR in diagnosis of human brucellosis
تعیین حساسیت و اختصاصیت روش PCR در تشخیص بروسلوز انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of ball and non-ball games on improvement of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in the 9-11 year old male students in Arak
اثر بخشی بازی های توپی- غیر توپی بر کاهش نشانگان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2012-9)


Total occlusion of left main coronary artery and abnormal origination for circumflex from right coronary artery in patient with stable angina: A case study
گزارش یک مورد انسداد کامل شریان اصلی کرونر چپ و جدا شدن شریان سیرکومفلکس از شریان کرونر راست در بیمار با آنژین پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gabapentin on controlling nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy
تأثیر گاباپنتین در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی انتخابی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of genu-varum in students aged 7-16 in Arak city
تعیین شیوع ژنوواروم در دانش آموزان پسر 7 تا 16ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A qualitative study of hemodialysis as a grueling experience versus kidney transplantation as a rebirth
همودیالیز رویدادی طاقت فرسا، پیوند کلیه تولدی دوباره: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of polymorphism frequency of 1639G> A gene from VKORC1 in patients with cardiovascular disorders in the northwestern area of Iran
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم 1639G>A ژن VKORC1 در بیماران با سابقه اختلالات قلبی- عروقی منطقه شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D receptor gene polymorphism in patients with multiple sclerosis in Mar kazi Province
بررسی پلی مورفیسم جایگاه BsmI در ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the thermal stability of measles vaccine produced by AIK-C strain
بررسی میزان پایداری دمایی واکسن سرخک تولید شده با سویهAIK-C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of HIV-1 viral RNA by real-time transcription mediated amplification assay
تشخیص سریع RNA ویروس HIV-1 به وسیله روش Real-time Transcription mediated amplification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of regular exercise and vitamin C on pain threshold in diabetic rats
بررسی اثرات تمرینات ورزشی منظم و ویتامین C بر آستانه درد موش‎های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aromatherapy on pain severity in primary dysmenorrhea
تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2012-8)


The effect of tranexamic acid on the quality of life and blood loss of women with menorrhagia: A clinical trial
تاثیر تران اگزامیک اسید در میزان خونریزی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به منوراژی: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between bleeding pattern, body weight, and blood pressure variations during the use of depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) and cyclofem
مقایسه الگوی قاعدگی و تغییرات وزن و فشار خون در خانم‌های استفاده کننده از روش‌های تزریقی پیش‌گیری از بارداری دپو مدروکسی پروژسترون استات (DMPA) و سیکلوفم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of boiled water as supplementary treatment on the severity of infants' conjunctivitis
تاثیر آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of tibolone and hormone therapy on body composition and fat distribution in postmenopausal women
تاثیر تیبولون و هورمون درمانی در فرم و ساختار بدن و توزیع چربی در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of esp and eep genes in Enterococcus strains isolated from clinical urine samples in Tehra
ارزیابی ژن‌های e‏sp و eep در سویه‌های انتروکوک جدا شده از نمونه‌های بالینی ادراری شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the psychiatric disorders between opium addicts' families referring to opium withdrawal clinics and non-addicts' families referring to blood transmission centers
مقایسه اختلالات روان پزشکی خانواده‌های معتادین به تریاک مراجعه کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد و مراجعین به سازمان انتقال خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the interactions between blastema tissues originated from the pinna of New Zealand rabbit and a cellular human gingiva (as a scaffold) in vitro
مطالعه برهم کنش های بین بافت بلاستمای گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و ماتریکس سلول زدایی شده لثه انسان (به عنوان داربست) در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Happiness, mental health, and their relationship among the students at Arak University of Medical Sciences in 2010
بررسی شادکامی، سلامت روانی و ارتباط بین آنها در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from hospitalized patients in Arak
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های پسودوموناس آیروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of omega-3 and vitamin E on the treatment of primary dysmenorrheal: A randomized double-blind clinical trial
تاثیر امگا سه و ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیه، یک کارآزمائی بالینی تصادفی شده دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2012-6)


Mucopolysaccharidoses (Maroteaux-Lamy): A case report
گزارش یک مورد موکوپلی ساکاریدوز از نوع Maroteaux- Lamy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and emotion regulation training in the affect and mood of chemical weapons victims
اثر بخشی روش های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the antimutagenic effects of different extracts of Aloe vera leaf gel and latex using Ames test
بررسی خواص ضدجهشی عصاره‌های مختلف شیرابه و ژل آلوئه‌ورا با آزمون ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between two treatment methods for H. pylori eradication with two-week sequential regimens
مقایسه دو روش درمانی (چهار دارویی) ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری با رژیم درمانی ترتیبی دو هفته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the postoperative survival in patients with gastric cancer and the associated factors using Cox and Lin-Ying additive hazards models
تعیین بقای مبتلایان به سرطان معده پس از جراحی و عوامل ﻣﺆثر بر آن با استفاده از مدل‌های کاکس و مخاطرات جمعی لین-یانگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inducing dendritic cells maturation by human umbilical vein endothelial cells and PHA-activated T lymphocytes conditioned media
القای بلوغ سلول‌های دندریتیک به وسیله مایع رویی سلول‌های اندوتلیال ورید ناف انسان و لنفوسیت‌های T فعال شده با فیتوهماگلوتینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of menstrual cycle on inflammation markers in patients with acute appendicitis
تاثیر سیکل قاعدگی بر پارامترهای التهابی در آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The stereological study of the effect of vitamin E on the structure of ovary and its number of follicles during ovary development in rats treated with sodium arsenite
مطالعه اثر ویتامین E بر ساختمان و تعداد فولیکول‌های تخمدان در طی تکامل تخمدان در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت (بررسی استریولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between the effects of propofol and sodium thiopental on post-extubation laryngospasm in patients undergoing tonsillectomy
مقایسه اثر پروپوفل با تیوپنتال سدیم بر میزان بروز لارنگواسپاسم بعد از اکستوباسیون در اعمال جراحی تونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of pDS132::∆icsA for targeted deletion of a region of icsA gene in order to generate a live attenuated Shigella vaccine
ساخت پلاسمید pDS132::∆icsA جهت حذف هدفمند نواحی از ژن icsA به منظور تولید واکسن زنده تخفیف حدت یافته شیگلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment and comparison of drug use among medical and non-medical staff members in Markazi Province, Iran
مقایسه میزان مصرف دارو در کادر پزشکی و حرفه غیر پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and prooxidant effects of ascorbate during iron-induced carbonyl formation in serum albumin
اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان آسکوربات در هنگام ایجاد گروه های کربنیل در آلبومین سرم توسط آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urine trypsinogen-2: A valuable factor for the diagnosis of acute pancreatitis
تریپسینوژن-2 ادرار، فاکتوری ارزشمند در تشخیص پانکراتیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the risk factors involved in recurrence of leukemia in children, Fars Province, Iran (2004-09)
تعیین عوامل موثر در عود سرطان خون در کودکان، استان فارس (88-1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2012-4)


Effect of omega3 on vasomotor disorders in menopausal women
تأثیر امگا 3 بر اختلالات وازوموتور در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reason of, barriers to, and outcomes of husbands’ involvement in prenatal and intrapartum care program based on midwives’ experiences: A qualitative study
دلایل، موانع و پیامدهای برنامه مشارکت مردان در مراقبت‎های دوران بارداری و زایمان بر اساس تجارب ارائه‎دهندگان مراقبت مامایی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of infant massage in comparison with rocking on the duration and frequency of crying time in patients with infantile colic
مقایسه تاثیر ماساژ و تکان دادن شیرخوار بر تعداد دفعات و مدت زمان گریه شیرخواران کولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effect of chronic stress disorders and mental disorders on reporting somatoform disorders among workers
اثر تعاملی استرس مزمن کاریی و پریشانی روانی بر گزارش دهی علایم بیماری جسمی در میان کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of drug resistance in tuberculosis patients and the factors affecting it (2005- 2010)
ارزیابی مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سل ریوی و عوامل موثر بر آن (1389-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between serum levels of interleukin 15 and 17 and severity of acute pancreatitis
بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین15و17با شدت پانکراتیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interaction between nicotine and vitamin B12 on memory consolidation in passive avoidance learning in adult male Wistar rats
بررسی میانکنش ویتامین 12B و نیکوتین بر تثبیت حافظه در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال موش‎های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training on ghrelin and leptin serum levels and sleep quality in obese and overweight men
اثر تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین، لپتین و کیفیت خواب مردان چاق با اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of light and darkness on anti-oxidant and anti-cancer properties of pure and refined olive oil
مقایسه اثر دو عامل تاریکی و نور بر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی روغن زیتون خالص و تصفیه شده به کمک تست ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and purification of heat-labile toxin of enterotoxigenic Escherichia coli and its detection by GM1 gangelioside receptor-ELISA based method
تولید و تخلیص توکسین حساس به حرارت باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و شناسایی آن با روش الایزای مبتنی بر گیرنده گانگلیوزیدی GM1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of the effects of TiO2 nanoparticles and its photocatalystic form on the formation of fungal biofilms
ارزیابی مقایسه‌ای اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و نوع فتوکاتالیستی آن بر تشکیل بیوفیلم قارچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficacy of hepatitis B vaccination by different routes of immunization
مقایسه اثر بخشی در روش‌های مختلف تجویز واکسن هپاتیت بی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of green tea on repressing chromosomal damage induced by cellphone (940MHz) waves in bone marrow polychromatic erythrocytes of male Balb/C mice
اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه (940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and molecular detection of TEM, PER, and VEB beta-lactamases in clinical strains of Escherichia coli
تشخیص فنوتیپی و ملکولی بتالاکتامازهای TEM، PER و VEB در سویه‎های بالینی اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 7 (2012-2)


Guillain-Barre syndrome associated with brucellosis: A case report
گزارش یک مورد سندرم گیلن باره همراه با بروسلوز حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrocephalus due to brucella meningitis: A case report
گزارش یک مورد هیدروسفالی ناشی از مننژیت بروسلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brucellosis in pregnancy
بروسلوزیس در بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brucella bacterium induces infection and human cancers: Review Article
باکتری بروسلا: مولد عفونت و سرطان در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an educational program based on health belief model on the empowerment of rural women in prevention of brucellosis
بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر توانمندسازی مادران روستایی در پیشگیری از بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the administration of corticosteroid on the treatment of patients with brucellosis
بررسی تاثیر تجویز کورتیکواستروئید در درمان بیماران مبتلا به بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic validity of the conventional brucellosis serological tests in
اعتبار تشخیصی تست های سرولوژی رایج در بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of silver nanoparticles on Brucella melitensis 16M in an animal model in Vitro
اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقره علیه بروسلا ملی تنسیس M16 در شرایط آزمایشگاهی مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antibacterial effects of Eucalyptus globulus extracts on intramacrophage Brucella melitensis 16M
ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus) بر روی بروسلا ملی تنسیس M16 درون ماکروفاژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the epidemiology of brucellosis in Arak City, Iran, (2001-2010)
بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان اراک طی سال‎های 1389-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three DNA extraction methods for detection of brucella DNA in human serum samples
بررسی کارائی سه روش مختلف استخراج DNA بروسلا در نمونه های سرم انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of human brucellosis by PCR using l7/l12 and 16srRNA genes compared with common serological tests
مقایسه تشخیص بروسلوزیس در انسان به روش PCR با استفاده از ژن‎های srRNA16،12/L7L و روش های سرولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the interval between the onset and diagnosis of brucellosis in Markazi Province, Iran (2010-11)
عوامل موثر در فاصله شروع تا تشخیص بیماری تب مالت در استان مرکزی، (89-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the National Sheep and Goat Brucellosis Control Program in Iran
ارزیابی برنامه ملی مبارزه با بروسلوز گوسفند و بز در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the immunogenicity of Brucella abortus P39 gene in Balb/c mice
بررسی ایمنی زایی ژن 39P بروسلا آبورتوس در موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2012-1)


Ectopic mediastinal parathyroid adenoma with hematuria: A case report
گزارش یک مورد آدنوم اکتوپیک پارایتروئید با تظاهر اولیه هماچوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nucleostemin gene silencing by siRNA and growth inhibition, cell cycle arrest, and apoptosis induction of K562 leukemia cell line
مهار بیان ژن نوکلئوستمین به واسطه siRNA باعث مهار رشد، توقف چرخه سلولی و القای آپوپتوز در رده سلولی K562 لوسمی انسانی می‎شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficiency of single-use plastic and reusable metal laryngoscope blades in orotracheal intubation during rapid-sequence induction of anesthesia
مقایسه کارایی تیغه لارنگوسکوپ یک بار مصرف پلاستیکی با تیغه فلزی چند بار مصرف برای لوله گذاری داخل تراشه در طی القای بیهوشی به روش سریع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Androgenic Effect of Origanum vulgarel L.spp viride extract on Hormone Level of Pituitary - gonadal Axis in Mature Male Vistar Rats
اثر آندروژنیکی عصاره مرزنجوش بر میزان هورمون‎های محور هیپوفیز – گناد در موش‎های صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of PD-1 gene promoteric allele A in rheumatoid arthritis in Iranian patients
نقش آلل A پروموتور ژن مرگ برنامه‌ریزی‌شده1(1-PD) با آرتریت روماتوئید در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial effect of antimicrobial peptide D28 and its dimeric analogs
بررسی خاصیت ضد باکتریایی پپتید صناعی D28 و آنالوگ‎های دیمری شکل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran
مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women
بررسی همبستگی عزت نفس با اختلال عملکرد و رضایتمندی جنسی در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of hydro-alcoholic extract of Launaea acanthodes on the serum levels of glucose, insulin, lipids and lipoproteins in stereptozotocin induced type I diabetic rats
اثرات عصاره آبی - الکلی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر سطوح قند، انسولین، لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم در موش‎های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The M338T mutation of Kir1.1b (ROMK2) channel caused mistargeting in MDCK cells
موتاسیون M338T کانال پتاسیمی(Kir1.1b) ROMK2 هدف گذاری اشتباهی را در سلول‎های MDCK سبب می‎شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of general health between fertile and infertile women of Arak City in 2010
مقایسه سلامت عمومی زنان بارور و نابارور شهر اراک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the serum levels of vitamin D, parathyroid hormone, calcium, and phosphorous in individuals with major depression and schizophrenics with healthy subjects
مقایسه سطح سرمی ویتامین D، هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر در اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and spectroscopic changes of human hemoglobin during iron-mediated oxidative stress
تغییرات ساختاری و طیف جذبی هموگلوبین انسان در طی استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ratio of organic mercury to total mercury in some organs of great cormorant (Phalacrocorax carbo) caught from Gomishan and Anzali International Wetlands
نسبت جیوه آلی به جیوه کل در برخی از اندام‎های باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) صید شده از تالاب های بین المللی گمیشان و انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2011-11)


Post-transurethral resection of bladder tumor urethral squamous cell carcinoma: A case report
گزارش یک مورد سرطان سلول سنگفرشی پیشابراه به دنبال جراحی تومور مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the endometrial thickness of amenorrhea breast cancer patients treated with tamoxifen
بررسی ضخامت آندومتر در بیماران آمنوره مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth inhibitory and apoptotic effects of carbenoxolone on human leukemia NB4 cell Line
اثرات مهار رشدی و آپوپتوزی کاربنوکسولون در رده ی سلولی NB4 لوسمی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of satisfaction of patients referring to the emergency departments of hospitals in Arak during 2006-7 and 2009
مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین به اورژانس های بیمارستان های اراک در سال های87-86 با سال 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the effect of vitamin D on insulin resistance in type II diabetic patients
اثر ویتامین D بر روی مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors influencing self-medication among elderly urban centers in Zarandieh based on Health Belief Model
عوامل موثر بر مصرف خود سرانه داروها در سالمندان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and validity assessments for Najmie job satisfaction questionnaire
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه رضایت شغلی نجمیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a single session of resistance training on serum adiponectin level and insulin resistance index in sedentary men
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطح آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of rosmarinic acid on inhibition of mesangial expansion in uninephrectomized diabetic rats
تاثیر رزمارینیک اسید بر مهار گسترش مزانژال در رت‌های دیابتی: نفرکتومی یک طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the Cardiac Rehabilitation Program on the quality of life in patients with myocardial infarction
تأثیر برنامۀ بازتوانی قلب بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the role of opioid receptors involved in blood glucose changes in morphine treated Balb/c mice
بررسی نقش رسپتورهای اپیوئیدی در تغییرات گلوکز خون موش‌های بالب سی تیمار شده با مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Physalis alkekengi alcoholic extract on certain plasma biochemical factors in rats
تأثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج(Physalis Alkekengi) بر روی برخی از عوامل بیوشیمیایی پلاسما در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of N-Acetylcysteine on the reduction of permanent noise-induced hearing loss in workers at Hepco Company
تاثیر ان استیل سیستئین بر کاهش میزان کم شنوایی دایمی ناشی از سر و صدا در کارگران کارخانه هپکو اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and application of a sensitive multiplex real-time RT-PCR for simultaneously detection of HIV-1 and HCV in plasma samples
راه اندازی و به کارگیری یک روش Multiplex Real-time RT-PCR حساس برای تشخیص همزمان ویروس‌ نقص ایمنی انسانی نوع 1 و ویروس هپاتیت C در نمونه‌های پلاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2011-9)


A case report of fish tank granuloma in Khomein
گزارش یک مورد گرانولوم آکواریوم از خانم 25 ساله در شهر خمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of methanolic extracts of Zataria multiflora, Myrtus communis and Peganum harmala on Pseudomonas aeruginosa producing ESBL
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاهان آویشن شیرازی، مورد و اسپند برروی سوش های استاندارد و ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز با طیف وسیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of recombinant streptokinase production in E.coli
بهینه سازی تولید آنزیم استرپتوکیناز نوترکیب در باکتری اشریشا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of survivin and its anti-apoptotic splice variant sur-∆Ex3 genes expression followed by apoptosis through carbenoxolone in K562 cells
مهار بیان ژنsurvivin و واریانت آنتی آپوپتوتیک sur-∆Ex3 به همراه القاء آپوپتوز توسط کاربنوکسولون در سلول‌های K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the standards of health care services and comparison of predicted mortality and real mortality in patients admitted to Valiasr and Amiralmomenin Hospitals of Arak by APACHE IV scoring system (2009-2010)
بررسی استاندارد‌های ارائه خدمات درمانی و مقایسه مرگ و میر پیش بینی شده با مرگ و میر واقعی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امیرالمؤمنین (ع) و ولیعصر (عج) شهر اراک بر اساس معیار آپاچی 4 در سال 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of human IFN-λ1 (IL-29) from monocyte derived DCs and its expression in HEK 293 T
کلونینگ اینترفرون لامبدا-1 (اینترکولین-29) انسانی از سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت و بیان آن در سلول هایHEK293T یوکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of new degenerate primer set for simultaneous isolation of hyper variable subunit of ENV gene from distinct HIV-1 genotypes
به کارگیری یک سری جدید پرایمرهای دژنره برای جدا سازی هم‌زمان ناحیه بسیار متغیر V3-Loop از ژنوتیپ‌های متفاوت HIV-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effect of olive oil (Olea europaea L.) on mice
اثر ضد درد روغن زیتون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nicotinic acid on serum phosphorus in patients undergoing long-term hemodialysis in Valiasr Hospital of Arak
تعیین اثر نیکوتینیک اسید بر روی فسفر خون در بیماران همودیالیزی بیمارستان حضرت ولی عصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delay of wound healing in stressed Balb/c mice
تأثیر استرس بر روند بهبود زخم در موش های بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lactobacillus brevis on cutaneous wound healing in rats on days 7 and 21
اثر لاکتوباسیلوس برویس بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی در روزهای 7 و 21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of genetic polymorphism of leishmania major and leishmania tropica by PCR-RFLP technique in two hyper-endemic regions: Isfahan and Bam, Iran
بررسی پلی‌مورفیسم ژنتیکی لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا به کمک تکنیک RFLP – PCR در دو منطقه‌ی هایپرآندمیک اصفهان و بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of executive functions in patients with schizophrenia, non psychotic major depression and normal individuals in Tehran
مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی وافراد بهنجار در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between hemoglobin and hematocrit in the first trimester of pregnancy and preeclampsia
ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول بارداری و بروز پره اکلامپسی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان میلاد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2011-7)


A comparative study of the effect of bupivacaine versus lidocaine on stereotactic pin insertion pain in brain biopsey
بررسی مقایسه‌ای لیدوکایین با بوپیواکایین برای پین‌گذاری در عمل بیوپسی استریوتاکتیک مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the effects of baroreceptors stimulation on heart rate and cerebral blood flow during exercise and rest
مرور اثرات تحریک بارورسپتورها بر تعداد ضربان قلب و میزان جریان خون مغز در حین ورزش و استراحت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of effectiveness of relaxation and distraction techniques training in anxiety reduction in cardiac patients
بررسی اثر بخشی راهبردهای تن آرامی و توجه برگردانی در کاهش اضطراب انواع بیماران قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coronary arteries remodelling following chronic stress in rats
تغییر ساختاری عروق کرونری قلب در موش صحرائی در نتیجه استرس مزمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between fetal sex and complications of labor which end in cesarean delivery at Taleghani Hospital of Arak in 2009
ارتباط جنسیت جنین با عوارض حین زایمان و سزارین ناشی از آن در بیمارستان طالقانی شهر اراک در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 10 and 20 mg intravenous ephedrine on prevention of hypotension due to spinal anesthesia in cesarean section
اثر دوزهای 10 و20 میلی گرم افدرین وریدی در پیش‌گیری از فشار خون ناشی از بی‌حسی نخاعی در جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on a health belief model on Giardia Lamblia preventive behaviors of primary school students in Arak
تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از ژیاردیا لامبلیا در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a preparation program after surgery on repeated anterior shoulder dislocation
تاثیر برنامه ویژه آماده سازی بعد از عمل جراحی روی در رفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of fear of pain and related psychological variables in prediction of cesarean labor
نقش ترس از درد و متغیرهای روانشناختی مرتبط با آن در پیش‌بینی زایمان سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the reliability and validity of Azad-Fesharaki's physical activity questionnaire (AFPAQ)
بررسی روایی و پایایی پرسش‎نامه فعالیت بدنی آزاد فشارکی(AFPAQ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of the recombinant beta subunit of Vibrio cholera entrotoxin
تخلیص پروتئین نوترکیب زیر واحد بتای انتروتوکسین ویبریو کلرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ability Evaluation of Bacterial Cellulose Synthesized by Acetobacter Xylinum on Absorption and Release of Tetracycline Hydrochloride
توانایی سلولز باکتریایی حاصل از استو باکترگزیلینوم در جذب و رهایش تتراسایکلین هیدروکلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of caloric restriction with or without aerobic training on body composition, blood lipid profile, insulin resistance, and inflammatory marker in middle-age obese /overweight men
اثر محدودیت کالری با تمرین هوازی و بدون تمرین هوازی بر ترکیب بدنی، نیمرخ چربی خون، مقاومت به انسولین و مارکر التهابی در مردان میانسال چاق/اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the constituents of Achillea santolina essential oil and evaluation of the anti-microbial effects of its extract and essential oil
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران و ارزیابی اثرات ضد میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2011-5)


Alzheimer’s Disease: A medical challenge of 21st century
بیماری آلزایمر : معضل پزشکی در قرن بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifertility effects of Falcaria vulgaris in female rat
خاصیت ضد باروری گیاه غازیاقی در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients
تاثیر فیستول شریانی وریدی و محل آن در ایجاد سندرم تونل کارپ در افراد همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low dose Ketamine on postoperative pain after spinal anaesthesia in cesarean section
تاثیر کتامین در کاهش نیاز به مسکن پس از بی‎حسی نخاعی در سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antigenic characteristics of recombinant hyaluronidase A of Streptococcus pyogenes expressed in E. coli
بررسی خواص آنتی ژنیک پروتئین نو ترکیب هیالورونیداز A استرپتوکوک پیوژنز بیان شده در باکتری اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the relationship between serum Zn in pregnant women and anthropometric factors of their neonates
بررسی ارتباط میزان عنصر روی سرمی زنان باردار با فاکتورهای آنتروپومتریک نوزادان تازه متولد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of internal sphincterotomy on post hemorrhoidectomy pain
تأثیر برداشت اسفنگتر داخلی در میزان درد پس از برداشت همورئید باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the relationship between hirsutism and insulin resistance in patients with PCOS and idiopathic hirsutism
مقایسه ارتباط هیرسوتیسم با مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between adiponectin and insulin resistance in type II diabetic men after aerobic training
ارتباط آدیپونکتین با مقاومت انسولینی مردان مبتلا به دیابت نوع دو متعاقب یک دوره تمرین هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Physalis Alkekengi extract on lipids concentrations in rats
اثر عصاره الکلی میوه گیاه عروسک پشت پرده بر میزان چربی خون در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Sound conditioning on hearing system of rabbit
اثر حفاظتی تطابق صوتی بر سیستم شنوایی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of age and strain on screening, proliferation, and differentiation of chicken bone marrow mesenchymal stem cells
تاثیر سن و نژاد بر بازده جدا سازی، تکثیر و تمایز سلول‎های بنیادی مزانشیمی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between graft survival rate of renal transplantation and donor source in transplanted patients at the transplantation center of Namazi Hospital of Shiraz
رابطه میزان بقا پیوند کلیه با نوع دهنده عضو در بین بیماران پیوند شده در مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting the participating genes in aflatoxin production in suspected eggs for their primary screening
ردیابی ژنهای مشارکت کننده در تولید آفلاتوکسین در تخم مرغ‌های مشکوک به آلودگی جهت غربالگری اولیه آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2011-3)


Central giant cell granuloma in the anterior portion of maxilla with irregular clinical and radiological aspect: A case report
گزارش یک مورد ژانت سل گرانولومای مرکزی در ناحیه قدامی فک فوقانی با سیر بالینی و نمای رادیوگرافی غیر معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effects of the conventional hormone replacement therapy and tibolone on sexual performance in postmenopausal women
تاثیرات هورمون درمانی مرسوم و تیبولون بر عملکرد جنسی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The expression of recombinant streptodornase in E.coli bacteria
بیان استرپتودورناز نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High prevalence of TORQUE TENO virus in patients with hepatitis C in Shiraz: 2008-2009
شیوع ویروس تورکوتنو در بیماران مبتلا به هپاتیتC در شیراز 1388-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal experience of painless delivery with En2nox in women referring to Taamin Ejtemaee Hospital of Hamedan in 2009: A phenomenological study
تجارب مادران از زایمان بدون درد با گاز انتونوکس در زنان مراجعه کننده به بیمارستان تأمین اجتماعی شهر همدان سال 1388(تحقیق پدیدار شناسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodium molybdate on decreasing CCl4-induced tissue injury in rats
اثر سدیم مولیبدات در کاهش آسیب بافتی القا شده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alcoholic extract of Citrullus colocynthis on angiogenesis in chick chorioalantoic membrane (CAM)
اثر عصاره الکلی میوه هندوانه ابوجهل بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of TEM-1 type beta-lactmase genes in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn infections using Duplex PCR in Shahrekord, 2008
شیوع ژن بتالاکتاماز TEM-1 در سویه‎های بالینی پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت‎های سوختگی توسط روش PCR دوگانه- شهرکرد 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats
اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of job satisfaction among faculty members of Arak University of Medical Sciences in 2010
بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of caudal anesthesia with midazolam and neostigmin co-administered with bupivacain in reduction of post-operative pain following lower abdominal surgery in pediatrics (2- 8 years old)
مقایسه افزودن میدازولام ونئوستیگمین به بوپیوا کایین به روش کودال در کاهش درد بعد از اعمال جراحی تحتانی شکم در اطفال 8-2 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the palmar distribution of sweat glands pores in women with hypertension in Khorasan province
بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The significance of Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis based on age and sex
ارزش تشخیصی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد بر حسب سن و جنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of para-nonylphenol on the viability and morphology of rat bone marrow mesenchymal stem cells
اثر پارا نونیل فنل بر توانائی حیات و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2011-2)


The efficacy of religious training (prayer) on the improvement of the schizophrenic patients’ quality of life at Sina Psychiatric Hospital (Bakhtiari Province, 2011)
اثر بخشی آموزش های دینی (نماز و دعا) در بهبود کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک در بیمارستان روان‌پزشکی سینا (استان چهارمحال و بختیاری، 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of online Quran teaching on physicians’ general and professional ethical conduct
تاثیر آموزش مجازی قرآن بر اخلاق عمومی و حرفه ای پزشکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dream analysis as a method of understanding and treatment from the perspective of Quran and psychology
تحلیل رؤیا روشی برای شناخت و درمان از نگاه قرآن و روان شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the effect of pork consumption on human health from the perspective of Quran and medicine
بررسی تاثیر مصرف گوشت خوک بر سلامت انسان از دیدگاه قرآن و طب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious experiences in the view of neurology
تجربیات دینی از دیدگاه علوم اعصاب شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Millennium development goals (combating diseases, AIDS, and malaria) from the perspective of Quran and Islam
اهداف توسعه هزاره سوم: مبارزه با بیماری‌ها، ایدز و مالاریا از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep health care and the blessings of early rising in the view of onventional and complementary medicine in health system
بهداشت خواب و برکات سحرخیزی از دیدگاه طب مکمل و طب رایج در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The nature of brain death from the viewpoint of Quran and Hadith
ماهیت مرگ مغزی از نظر قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ablution wisdom in the view of Quran, Hadith, and medicine
حکمت مطهرات ( وضو و غسل ) از دیدگاه قرآن، حدیث و علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Honey in Quran and medicine
عسل در قرآن و علم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The manifestation of the effect of Quran reading on the life of faculty members, students, and clerks at Arak University of Medical Sciences
تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید، دانشجویان وکارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of attending the familiarity with Quran workshop on the mental health of nurses at the educational hospitals of Arak University of Medical Sciences
بررسی تاثیر شرکت در کارگاه انس با قرآن برسلامت روان پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between religious attitude and mental health among students of Arak University of Medical Sciences
رابطه نگرش دینی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic mental hygiene in the society in the light of Quran and Hadith
بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of quantitative and qualitative specificities of dermatoglyphic patterns and the fingertips miracle
مروری بر اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک و اعجاز اثر انگشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Health and psychosis in the light of Quran
سلامت و رنجوری روان از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2011-1)


Spontaneous rupture of tendon following primary hyperparathyroidism: Two case reports
پارگی خود به خودی تاندون به دنبال هیپر پاراتیروئیدی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health education intervention based on PRECEDE framework on modification of vegetable oils consumption habits in families under the cover of health centers in Mani Shahr of Khomein
تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اصلاح الگوی مصرف روغن در خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the relationship between retinol equivalent intake and colostrum retinol of lactating mothers referring to hospitals in Tabriz
رابطه معادل رتینول دریافتی با میزان رتینول موجود در شیر آغوز مادران شیرده مراجعه کننده به زایشگاه های شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of factors affecting the theory of mind development in autistic and normal children
مقایسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood-urine and cognitive-mental parameters in mine workers exposed to lead and zinc
پارامترهای خونی- ادراری و روانی- شناختی کارگران معدن مواجهه یافته با سرب و روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of the new intelligent Adaptive Nero Fuzzy Inference System (ANFIS) in prediction of human papilloma virus oncogenicity potency
استفاده از سیستم جدید هوشمند استنتاج فازی- عصبی تطابقی (ANFIS) برای پیش بینی قدرت سرطان زایی ویروس پاپیلومای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |